Princess 01.303020.01.001 Manuale utente

Tipo
Manuale utente
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
Ceramic Hot Plate
Double Ceramic Hot Plate
01.303020.01.001 / 01.303021.01.001
RU Руководство по эксплуатации
1
23
2 2 33
1 1
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES
/ TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
© Princess 2021 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
Surface is liable to get hot during use.
WARNING: If the surface is cracked, switch
off the appliance to avoid the possibility of an
electric shock.
Note: Make sure to place the device on a heat-resistant surface!
PARTS DESCRIPTION
1. Heating plate
2. Temperature control knob
3. Indicator light
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the appliance on a flat stable surface and hold at least 30 cm.
free space around it. Make sure the unit is placed in a upright position.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Turn on the appliance by turning the thermostat clockwise to the
desired position, the control light will light up to indicate that the
appliance is heating up.
0 = Off, 1 is the lowest temperature, 5 is the highest temperature.
During cooking you can adjust as desired.
When the temperature which belong to the set position is reached, the
control light will turn off.
Note: While in use, the temperature light will go on and off in order to
maintain the correct temperature.
Tip: Cook with a lid on the pot, faster and more efficient.
CLEANING AND MAINTENANCE
Warning: Before cleaning the appliance, always switch it off, unplug it
from the electricity supply and allow it to cool down completely.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Het oppervlak wordt heet tijdens gebruik.
WAARSCHUWING: Indien het oppervlak is
gebarsten, schakel dan het apparaat uit om
elektrische schokken te voorkomen.
Opmerking: Zorg dat u het apparaat op een hittebestendig oppervlak
plaatst!
BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN
1. Verwarmingsplaat
2. Temperatuurknop
3. Indicatorlampje
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en houd
minimaal 30 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Zorg ervoor dat het
apparaat rechtop wordt geplaatst.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Schakel het apparaat in door de thermostaat rechtsom naar de gewenste
stand te draaien. Het controlelampje gaat branden om aan te geven dat
het apparaat wordt opgewarmd.
0 = Uit, 1 is de laagste temperatuur, 5 is de hoogste temperatuur.
Tijdens het bereiden kunt u de stand naar wens aanpassen.
Het controlelampje gaat uit wanneer de ingestelde temperatuur is
bereikt.
Let op: Tijdens gebruik gaat het temperatuurlampje aan en uit om de
juiste temperatuur te behouden.
Tip: kook met deksel op de pan, sneller en efficiënter.
REINIGING EN ONDERHOUD
Waarschuwing: Schakel voor reiniging altijd het apparaat uit, koppel het
los van de netvoeding en laat het volledig afkoelen.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
La surface est susceptible de devenir
chaude pendant l'utilisation.
AVERTISSEMENT: Si la surface est fissurée,
arrêtez l'appareil pour éviter tout risque de choc
électrique.
Remarque: assurez-vous de placer l'appareil sur une surface
résistante à la chaleur.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plaque de cuisson
2. Bouton de contrôle de la température
3. Témoin lumineux
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le
film ou le plastique protecteur de l’appareil.
Placez l’appareil sur une surface planne, stable et conservez au moins
30cm d’espace libre environnant. Veillez à ce que l’appareil soit placé en
position verticale.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Allumez l'appareil en tournant le bouton de contrôle de la température
dans le sens horaire jusqu'à la température souhaitée. Le témoin
lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer.
0 = Éteint, 1 = Température la plus basse, 5 = Température la plus
haute.
Vous pouvez modifier la température au besoin pendant la cuisson.
Si la température qui correspond à la position réglée est atteinte, le
témoin s’éteint.
Remarque: Pendant l'usage, le témoin de température s'allume et
s'éteint afin de préserver la température correcte.
Astuce: Faites cuire votre plat en apposant un couvercle sur le bol, la
cuisson de vos aliments sera plus rapide et efficace.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avertissement : Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez
la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Die Oberfläche kann während des Betriebs
heiß werden.
ACHTUNG: Hat die Oberfläche einen Riss,
schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr
eines Stromschlags zu vermeiden.
Hinweis: Achten Sie darauf, das Gerät auf einer hitzebeständigen
Oberfläche abzustellen!
TEILEBESCHREIBUNG
1. Heizplatte
2. Temperaturregler
3. Kontrolllampe
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Das Gerät auf eine ebene, flache Oberfläche stellen und einen
Mindestabstand von 30 cm um das Gerät einhalten. Das Gerät muss
senkrecht aufgestellt werden.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt,Spannung220V-240V 50/60Hz).
Beim ersten Aufheizvorgang des Gerätes kann es zu einer leichten
Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende
Raumbelüftung. Der Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet
bald.
GEBRAUCH
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn
auf die gewünschte Position drehen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um
anzuzeigen, dass das Gerät aufheizt.
0 = Aus; 1 = niedrigste Temperatur; 5 = höchste Temperatur.
Während des Garvorgangs je nach Bedarf einstellbar.
Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die
Kontrollleuchte.
Hinweis: Während des Gebrauchs schaltet die Temperaturlampe ein
und aus, um die richtige Temperatur aufrecht zu erhalten.
Tip: Zum Kochen immer einen Topf mit passendem Deckel benutzen.
Das spart Zeit und Energie!
CLEANING AND MAINTENANCE
Achtung: Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von der
Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen lassen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
ADVERTENCIA: Si la superficie está agrietada,
apague el aparato para evitar la posibilidad de
una descarga eléctrica.
Nota: Asegúrese de colocar el utensilio en una superficie resistente
al calor.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Placa de calentamiento
2. Mando de control de temperatura
3. Indicador luminoso
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y mantenga un
mínimo de 30 cm de espacio libre alrededor del mismo. Asegúrese de
que la unidad esté en posición vertical.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
Para encender el aparato, gire el termostato en el sentido de las agujas
del reloj hasta la posición deseada. La luz de control se iluminará, lo que
indica que el aparato se está calentando.
0 = Apagado, 1 es la temperatura más baja, 5 es la temperatura más
alta.
Durante la cocción, puede ajustarla según sus preferencias.
Cuando se alcance la temperatura correspondiente a la posición
seleccionada, se apagará el piloto de control.
Nota: Durante el uso, el piloto de temperatura se encenderá y se
apagará para mantener la temperatura correcta.
Consejo: Cocinar con la tapa en la olla, mas rapido y eficiente
CLEANING AND MAINTENANCE
Advertencia: Antes de limpiar el aparato, apáguelo siempre,
desenchúfelo del suministro eléctrico y deje que se enfríe por completo.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos. A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos.
A temperatura das superfícies acessíveis
poderá ser elevada quando o aparelho está em
funcionamento.
O aparelho não se destina a ser operado
através de um sistema de temporizador externo
ou de controlo remoto à parte.
A superfície pode aquecer durante a
utilização.
AVISO: Se a superfície estiver rachada,
desligue o aparelho para evitar a possibilidade
de choque eléctrico.
Nota: Tenha o cuidado de colocar o aparelho numa superfície
resistente ao calor!
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Placa de aquecimento
2. Botão de controlo da temperatura
3. Luz indicadora
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de protecção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 30 cm de espaço livre à volta do mesmo. Certifique-se de que a
unidade é colocada na vertical.
Ligue o cabo de alimentação à tomada.(Nota: Antes de ligar o
dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo
corresponde à tensão local.Tensão220V-240V 50/60Hz)
Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um ligeiro
odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este
odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
UTILIZAÇÃO
Ligue o aparelho rodando o termóstato para a direita, para a posição
pretendida, a luz de controlo irá acender para indicar que o aparelho
está a aquecer.
0 = desligado, 1 é a temperatura mais baixa, 5 é a temperatura mais
alta.
Pode regular como desejar durante a preparação dos alimentos.
Quando a temperatura, pertencente à posição definida, for alcançada, a
luz de controlo apaga-se.
Nota: Durante a utilização, a luz da temperatura irá acender-se e
apagar-se de modo a manter a temperatura correcta.
Conselho: Cozinha de forma mais rápida e eficaz se o fizer com a
tampa na panela.
CLEANING AND MAINTENANCE
Advertência: Antes de limpar o aparelho, desligue-o sempre, retire a
ficha da tomada eléctrica e deixe-o arrefecer completamente.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
que danifica o dispositivo.
Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
é adequado para a máquina de lavar louça.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori
dalla portata di bambini di età inferiore agli 8
anni.
La temperatura delle superfici accessibili può
essere alta quando l'apparecchio è in funzione.
L'apparecchio non è progettato per essere
azionato tramite un timer esterno o un sistema
di telecomando separato.
La superficie può riscaldarsi molto durante
l'uso.
AVVERTENZA: Se la superficie è incrinata,
spegnere l'apparecchio per evitare possibili
scosse elettriche.
Nota: Assicurarsi di posizionare l'apparecchio su una superficie
resistente al calore!
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Piastra riscaldante
2. Manopola di regolazione della temperatura
3. Spia
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi,
pellicola protettica o plastica dall’apparecchio.
Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile e assicurare un
minimo di 30 cm di spazio libero intorno. Assicurarsi che l'unità sia in
posizione verticale.
Inserisci il cavo di alimentazione nella presa.(Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale prima
di collegarlo.Tensione 220 V-240 V 50/60 Hz)
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un
leggero cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata
ventilazione. L’odore è solo temporaneo e scomparirà presto.
USO
Accendere l'apparecchio ruotando il termostato in senso orario nella
posizione desiderata; la spia si accende per indicare che l'apparecchio
si sta riscaldando.
0 = Off, 1 è la temperatura più bassa, 5 è la temperatura più alta.
Durante la cottura è possibile regolare liberamente la temperatura.
Una volta raggiunta la temperatura impostata, la spia di controllo si
spegne.
Nota: Durante l'uso, la spia della temperatura si accende e si spegne
per mantenere la temperatura corretta.
Suggerimento: cuocere con un coperchio sulla pentola è più veloce ed
efficiente.
CLEANING AND MAINTENANCE
Avvertenza: Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo sempre, scollegarlo
dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för
barn som är yngre än 8 år.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög
när apparaten är i drift.
Apparaten är inte avsedd att manövreras med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Ytan kan bli varm vid användning.
VARNING: Om ytan är sprucken, stäng av
apparaten för att undvika risken för elektriska
stötar.
Obs! Se till att placera enheten på en värmebeständig yta!
BESKRIVNING AV DELAR
1. Värmeplatta
2. Temperaturreglage
3. Indikatorlampa
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort
klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
Placera apparaten på en platt och stabil yta och lämna minst 30 cm fritt
utrymme runt omkring. Se till att enheten är placerad i en upprätt
position.
Sätt i strömkabeln i uttaget.(Obs: Kontrollera att spänningen som anges
på enheten matchar spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter
enheten.Spänning220–240V 50/60Hz)
När enheten slås på för första gången kommer det att lukta lite. Det är
normalt, se till att det är välventilerat. Lukten kommer snart att försvinna.
ANVÄNDNING
Slå på enheten genom att vrida termostaten medurs till önskad position,
kontroll-lampan tänds och indikerar att enheten värms upp.
0 = Av (Off), 1 är den lägsta temperaturen, 5 är den högsta
temperaturen.
Under kokningen kan du justera efter dina önskemål.
När den valda temperaturen är nådd kommer kontroll-ljudet att slockna.
Obs: Vid användning kommer temperaturlampan att tändas och släckas
för att bevara rätt temperatur.
Tips: Koka med locket på kokkärlet, snabbare och effektivare.
CLEANING AND MAINTENANCE
Varning: Stäng alltid av apparaten, dra ur kontakten och låt den kylas av
helt och hållet innan rengöring.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
apparaten.
Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten
kan inte diskas i diskmaskin.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat.
Podczas pracy urządzenia temperatura jego
dostępnych powierzchni może być wysoka.
Urządzenie nie powinno być używane w
połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem
czasowym lub osobnym urządzeniem
sterującym.
Powierzchnia podczas użytkowania może
się rozgrzewać.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia jest
pęknięta, wyłączyć urządzenie, aby zapobiec
ewentualnemu porażeniu prądem.
Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na powierzchni
odpornej na wysoką temperaturę!
OPIS CZĘŚCI
1. Płyta grzejna
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Wskaźnik świetlny
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Z urządzenia należy
usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie należy umieszczać na płaskiej i stabilnej powierzchni,
zostawiając co najmniej 30 cm wolnego miejsca wokół. Dopilnować, aby
element znajdował się w pozycji stojącej.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego.(Uwaga:
przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci
lokalnej.Napięcie220–240V 50/60Hz)
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest
to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach ten jest
tymczasowy i szybko zniknie.
UŻYTKOWANIE
Aby włączyć urządzenie, obróć pokrętło termostatu w kierunku zgodnym
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania żądanego
położenia. Wskaźnik świetlny zaświeci się, informując, że urządzenie się
nagrzewa.
0 = urządzenie wyłączone, 1 to najniższa temperatura, 5 to najwyższa
temperatura.
Podczas gotowania można swobodnie regulować temperaturę.
W momencie osiągnięcia żądanej temperatury związanej z ustawionym
położeniem kontrolka przestanie się świecić.
Uwaga: W czasie użytkowania urządzenia lampka sygnalizacji
nagrzewania zapala się i gaśnie, co oznacza normalną pracę termostatu
utrzymującego prawidłową temperaturę.
Wskazówka: Gotowanie jest szybsze i bardziej wydajne, jeśli pokrywka
jest założona na garnek.
CLEANING AND MAINTENANCE
Uwaga: Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć, następnie
wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia elektrycznego w wodzie ani
żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce
do naczyń.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže
být výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zamotat.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
a bez dozoru.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí
mladších 8 let.
Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být
při provozu spotřebiče vysoká.
Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím
externího časovače nebo odděleným dálkovým
ovládáním.
Povrch může být během používání horký.
VAROVÁNÍ: Pokud je povrch poškrábaný,
vypněte zařízení, abyste zabránili případnému
elektrickému šoku!
Poznámka: Zařízení vždy umístěte na žáruvzdorný povrch!
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Varná deska
2. Regulátor teploty
3. Světelný indikátor
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Zařízení a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Spotřebič umístěte na rovný stabilní povrch a kolem něj ponechejte
nejméně 30 cm volného prostoru. Zkontrolujte, zda je jednotka ve
vzpřímené poloze.
Napájecí kabel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Před zapojením
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
místnímu síťovému napětí.Napětí220–240~ V50/60Hz)
Při prvním použití se může objevit mírný zápach. Je to zcela běžné,
prosím, zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápach je dočasný a velmi
rychle zmizí.
POUŽITÍ
Zapněte spotřebič otočením termostatu ve směru hodinových ručiček do
požadované polohy, kontrolka se rozsvítí pro informaci, že se spotřebič
zahřívá.
0 = vypnuto, 1 je nejnižší teplota, 5 je nejvyšší teplota.
Během vaření můžete upravovat podle potřeby.
Po dosažení nastavené teploty kontrolka zhasne.
Poznámka: Během používá se bude kontrolka rozsvěcet a zhasínat,
aby byla zachována správná teplota.
Tip: Vaření v hrnci přikrytém pokličkou je rychlejší a účinnější.
CLEANING AND MAINTENANCE
Varování: Před čištěním zařízení vždy vypněte, vytáhněte ho z elektrické
sítě a nechte ho zcela vychladnout.
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Spotřebič není
vhodný pro mytí v myčce.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Tento spotrebič nesmejú používať deti
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
schopnosti, alebo osoby bez patričných
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty
prístupných povrchov vysoké.
Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou
externého časovača alebo samostatného
systému na diaľkové ovládanie.
Povrch môže byť pri používaní horúci.
VAROVANIE: V prípade, že je povrch
prasknutý, spotrebič vypnite, aby sa predišlo
riziku úrazu elektrickým prúdom!
Poznámka: Zariadenie vždy umiestnite na žiaruvzdorný povrch!
OPIS DIELOV
1. Ohrevná platňa
2. Regulátor teploty
3. Svetelný indikátor
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Vyberte prístroj a príslušenstvo zo škatule. Z prístroja odstráňte náleky,
ochrannú fóliu alebo igelit.
Spotrebič umiestnite na rovný stabilný povrch a zabezpečte najmenej 30
cm voľného priestoru okolo spotrebiča. Skontrolujte, či je jednotka
postavená vo vzpriamenej polohe.
Napájací kábel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Pred zapojením
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
napätiu siete.Napätie220 V-240 V,50/60 Hz)
Pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach. Ide o
normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je
dočasný a veľmi rýchlo zmizne.
POUŽÍVANIE
Zariadenie zapnite otočením termostatu v smere hodinových ručičiek do
želanej polohy. Zapnutá kontrolka informuje o tom, že sa zariadenie
rozohrieva.
0 = vypnuté, 1 = najnižšia teplota, 5 = najvyššia teplota.
Počas varenia môžete nastavenia meniť podľa potreby.
Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolka zhasne.
Poznámka: V priebehu používania sa bude kontrolka rozsvecovať a
zhasínať, aby sa zachovala správna teplota.
Tip: Ak bude hrniec zakrytý, varenie bude prebiehať rýchlejšie a
efektívnejšie.
CLEANING AND MAINTENANCE
Výstraha: Pred čistením spotrebič vždy vypnite, vytiahnite ho zo zástrčky
a nechajte ho úplne vychladnúť.
Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
RU
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Производитель не несет ответственности за
ущерб в случае несоблюдения правил
техники безопасности.
Во избежание опасных ситуаций для замены
поврежденного кабеля питания
рекомендуется обратиться к производителю,
его сервисному агенту или другим
достаточно квалифицированным
специалистам.
Не перемещайте устройство за кабель
питания, а также следите за тем, чтобы
кабель не перекручивался.
Установите устройство на устойчивой
ровной поверхности.
Не оставляйте подключенное к источнику
питания устройство без присмотра.
Данное устройство предназначено только
для использования в бытовых условиях и
только по назначению.
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na použitie
Ceramic Hot Plate
Double Ceramic Hot Plate
01.303020.01.001 / 01.303021.01.001
RU Руководство по эксплуатации
1
23
2 2 33
1 1
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES
/ TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
© Princess 2021 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!
Данное устройство не предназначено для
использования детьми в возрасте до 8 лет.
Данное устройство может использоваться
детьми в возрасте от 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не
имеющими соответствующего опыта или
знаний, только при условии, что за их
действиями осуществляется контроль или
они знакомы с техникой безопасной
эксплуатации устройства, а также
понимают связанные с этим риски. Не
позволяйте детям играть с устройством.
Храните устройство и его шнур
электропитания в месте, недоступном для
детей младше 8 лет. Очистка и
обслуживание устройства может
проводиться детьми только после
достижения ими возраста 8 лет или под
присмотром взрослых.
Во избежание поражения электрическим
током не погружайте шнур электропитания,
штепсель или устройство в воду или
любую другую жидкость.
Храните устройство и его шнур
электропитания в месте, недоступном для
детей младше 8 лет.
Во время работы устройства открытые
поверхности могут нагреваться до очень
высоких температур.
Данное устройство не предназначено для
управления с помощью внешнего таймера
или отдельной системы дистанционного
управления.
Во время использования поверхность
может нагреваться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на поверхности
появились трещины, отключите устройство
во избежание поражения электрическим
током.
Примечание. Устройство следует размещать на жаропрочных
поверхностях.
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Нагревательная плита.
2. Ручка регулятора температуры.
3. Световой индикатор.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките устройство и принадлежности из упаковки.Удалите
наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
Установите устройство на горизонтальной устойчивой
поверхности и обеспечьте зазор не менее 30см вокруг него.
Устройство должно находиться в вертикальном положении.
Подключите шнур питания к розетке.(Примечание. Убедитесь,
что напряжение, указанное на устройстве (220–240В, 50/60Гц), и
сетевое напряжениесовпадают.)
При первом включении устройства появится нехарактерный
запах. Это не является неисправностью. Обеспечьте
надлежащую вентиляцию. Этот аромат скоро исчезнет.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для включения устройства поверните термостат по часовой
стрелке и установите его в необходимое положение. Начнет
светиться контрольный индикатор, указывающий на выполнение
предварительного нагрева устройства.
0 соответствует выключенному состоянию, 1— самой низкой
температуре, а 5— самой высокой.
Температуру можно изменять во время готовки.
При достижении установленной с помощью термостата
температуры контрольный индикатор погаснет.
Примечание:Во время работы индикатор температуры будет
периодически загораться и гаснуть, что указывает на работу
системы поддержания заданной температуры.
Совет: готовьте под крышкой, это намного быстрее и
эффективнее.
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предупреждение. Перед очисткой устройства обязательно
отключайте его от сети и давайте время на остывание.
Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только
мягкие чистящие средства. Запрещается использовать
абразивные средства, скребки или металлические мочалки,
которые могут царапать устройство.
Запрещается погружать электрические устройства в воду.
Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной
машине.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По истечении срока службы не выкидывайте данное
устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо
сдать в центральный пункт переработки электрических или
электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает
данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по
эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве
материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя
вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный
вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем
пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного
самоуправления.
Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на
веб-сайте www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess 01.303020.01.001 Manuale utente

Tipo
Manuale utente