Shimano FD-TZ20 Service Instructions

Marca
Shimano
Categoria
Giocattoli
Modello
FD-TZ20
Tipo
Service Instructions
SL-TZ20
SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
SL-TZ20
a
b c
d e
a b c
a
a b
a b c
d e f
h
A
B
C
D
E
F
a b c
66° - 69°
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 34T
6.5mm
7.1mm
i j k
l m
a b c d
a b c
G
H
I
a
b
c
d
e
f
g
h
J
a b
c
d
e
f
g h i
j k l
g-1
g-2
g
°ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔÈ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∞Ó ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› Â›Ó·È ¯·Ï·ÚÔ› ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈο Ì ‚¿ÛË ·ÏηÏÈ΋ ‹ fiÍÈÓË
fiˆ˜ ηı·ÚÈÛÙÈο ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÊıÔÚ¿ ηÈ/‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰·˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ›ÚÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÙÂÓfi Ù‡Ô ·Ï˘Û›‰·˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ
ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘ ›ÚÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¤¯ÂÙ ÂϤÁÍÂÈ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÚÈÓ Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÔÈÔÓ Ù‡Ô ›ÚÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
∞Ó ÔÈ ›ÚÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ›ÚÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹ ·Ó ¤Ó·˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜
›ÚÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ,
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙ¢¯ı› Â·Ú΋˜ ‰‡Ó·ÌË
Û‡Ó‰ÂÛ˘, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ıÚ·‡ÛË
‹ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÙÒÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜.
∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘
·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯Ô‡, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· Îfi„ÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ë ·Ï˘Û›‰· ¤¯ÂÈ
ÂÓˆı› Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ›ÚÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹ ÙÂÏÈÎfi ›ÚÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ·Ï˘Û›‰· ı· ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¿ ·Ó
ÎÔ› Û ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓˆı› Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ›ÚÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹ ÙÂÏÈÎfi ›ÚÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌËÓ È·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÎÚ˜ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· Û·˜ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηٿ ÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›·,
ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÙ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ∞Ó Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È ¯·Ï·Ú‹ Ë ·Ï˘Û›‰·
¤¯ÂÈ ÊıÔÚ¤˜, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ∞Ó ‰ÂÓ ÙËÚËı› ·˘Ù‹ Ë Ô‰ËÁ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Û¿ÛÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰· Î·È Ó· ÚÔÎÏËı›
ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚˆÁ̤˜, Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜
ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÙ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ.
¶ÚÈÓ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Ì ÊıÔÚ¤˜ ‹ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Úfi
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Shimano.
¶ÚÈÓ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ë ·Ï˘Û›‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘, Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÙÒÛË ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È
Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ √‰ËÁ›Â˜ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ™¤Ú‚Ș Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
™∏ª∂πø™∏
√È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ›ÚÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· UG, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿
Î·È ı· ÚÔηÏÂ›Ù·È ıfiÚ˘‚Ô˜.
∞Ï›„Ù ÁÚ¿ÛÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÙÚÈ‚‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÚÈÓ Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÌÂÛ·›· ÙÚÈ‚‹.
∂ÈϤÔÓ, ·Ó Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓÙ¿Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋, ÂϤÁÍÙ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙÂÚˆ̤Ó˜ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. (BB-FC, FC-PD)
ªËÓ ϤÓÂÙ ÙË ÌÂÛ·›· ÙÚÈ‚‹ Ì ÓÂÚfi ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘.
∞Ó ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÙÚÈ‚‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÌÂÛ·›· ÙÚÈ‚‹.
∞Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·Ï¿, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÓÙÂÚ·ÁÈ¤Ú Î·È ÏÈ¿ÓÂÙ fiÏ· Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË.
∞Ó Ô ‚·ıÌfi˜ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÓÙÂÚ·ÁȤÚ.
∞Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÓÙÂÚ·ÁÈ¤Ú Î·È Ó· ÏÈ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË (Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÚÔ¯·Ï›Â˜).
∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ‚·ıÌfi ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ∂›Û˘
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÏÈ·›ÓÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi Ì‹ÎÔ˜.
∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂÙ οÔÈÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ ıfiÚ˘‚Ô ÏfiÁˆ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÚÔ¯·Ï›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›·.
∞Ó Ô ÙÚÔ¯fi˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÏÈ¿ÓÂÙ Ì ÁÚ¿ÛÔ.
ªËÓ ·Ï›ÊÂÙ Ì Ͽ‰È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÁÚ¿ÛÔ ı· ‚Á› ¤Íˆ.
∞Ó Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ ٷ ÁÚ·Ó¿˙È· Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· Ù· Í·Ó·ÏÈ·›ÓÂÙ Ì ÁÚ¿ÛÔ.
∂ÈϤÔÓ, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi Î·È Ë Â·Ó·Ï›·ÓÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜.
∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ó¿˙È· ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ ÁÚ·Ó¿˙È· Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙfi Ì‹ÎÔ˜ ÂχıÂÚÔ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÂÏ›ˆ˜ Î·È ÛÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜.
∂›Û˘, ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÂÏ›ˆ˜.
∞Ï›„Ù ÁÚ¿ÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó
Â·ÚÎÒ˜ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÈ‚¤˜.
¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔ¯ÏÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÂÌÚfiÛıÈÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ ·Ï˘Û›‰·˜
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
°È· ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÌÂÛ·›· ÙÚÈ‚‹.
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ù‡Ô ·Ï˘Û›‰·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·Ï˘Û›‰· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÊıÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°È· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·Ôڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ¤Ó·Ó
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ.
∆ÂÏÈÎfi˜ ¶Â›ÚÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ¶Â›ÚÔ˜
∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ›ÚÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘
SL-TZ20
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
√‰ËÁ›Â˜ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ™¤Ú‚È
SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
3. ƒ‡ıÌÈÛË - ¶¿Óˆ
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ͽη˜
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· Â›Ó·È 0 - 0,5 mm.
i µ›‰· ¿Óˆ Ú‡ıÌÈÛ˘ j √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
k √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ l ∂͈ÙÂÚÈ΋ Ͽη Ô‰ËÁÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜
m ∞Ï˘Û›‰·
4. ¶›Ó·Î·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ 1-3, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
(∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.)
∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ¤ÊÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜
µÈ‰ÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-¿Óˆ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
(ÂÚ›Ô˘ 1/4 ÛÙÚÔÊ‹˜)
∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·fi
ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
•Â‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-¿Óˆ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÚ›Ô˘ 1/8 ÛÙÚÔÊ‹˜).
∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·fi
ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
•Â‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-οو ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÚ›Ô˘ 1/4 ÛÙÚÔÊ‹˜).
∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Ù˘
ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ͽη˜ ÙÔ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜
µÈ‰ÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-¿Óˆ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
(ÂÚ›Ô˘ 1/8 ÛÙÚÔÊ‹˜)
∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜
Ͽη˜ ÙÔ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜
•Â‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-¿Óˆ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÚ›Ô˘ 1/8 ÛÙÚÔÊ‹˜).
∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ¤ÊÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οو Ó˘¯ÈÔ‡.
µÈ‰ÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-οو ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
(ÂÚ›Ô˘ 1/2 ÛÙÚÔÊ‹).
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∂͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·
∂ÌÚfiÛıÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ∆·¯˘Ù‹ÙˆÓ
√›ÛıÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ∆·¯˘Ù‹ÙˆÓ
¶ÔÏÏ·Ïfi˜ ÂχıÂÚÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜
∞Ï˘Û›‰·
√‰ËÁfi˜ ηψ‰›Ô˘ ÌÂÛ·›·˜ ÙÚÈ‚‹˜
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË,
Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡.
∆‡Ô˜
¢È¿Ù·ÍË ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∞ÚÈıÌfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
SL-TZ20
°Ú·Ó¿˙È·
∆ÚÈÏfi˜
6, 7
F
R
∂ÌÚfiÛıÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ∆·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∆‡Ô˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘
ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
°ˆÓ›· ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ (
a
)
ηÓÔÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜
28,6 mm, 31,8 mm
66° - 69°
°ˆÓ›· ÛÎÂÏÂÙÔ‡
·Ï˘Û›‰·˜
GS
6, 7
34T
28T (∆ÚÈÏfi˜ ÌÚÔÛÙÈÓfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ ·Ï˘Û›‰·˜)
14T
√›ÛıÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ∆·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∆‡Ô˜
°Ú·Ó¿˙È·
™˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË
√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
t
√ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÔ‡
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯Ô‡
°Ú·Ó¿˙È·
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
6
7
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
2,5 N·m {25 kgf·cm}
a ªÔÓ¿‰· ÌÔ¯ÏÔ‡:
ª∏¡ ∞¶√™À¡∞ƒª√§√°∂π∆∂ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
b Kԯϛ·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ c ™ÒÌ· ÌÔ¯ÏÔ‡ ÊÚ¤ÓÔ˘ d ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
e ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
™∏ª∂πø™∏: ∞Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
Â›Ó·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡, ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË
ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÊÚ¤ÓˆÓ.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÙÚÈ‚‹˜
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ TL-UN74-S.
¶ÚÒÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÒÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
50 - 70 N·m {500 - 700kgf·cm}
a K˘Ú›ˆ˜ ÛÒÌ· b ∞ÓÙ¿ÙÔÚ·˜ c ∂ÌÚfiÛıÈ· ‰ÈÛÎÔÌ·ÓÈ‚¤Ï·
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ·Ï˘Û›‰·˜
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÍÔÏΤ· ÁÈ· Ì·ÓÈ‚¤Ï· ¯ˆÚ›˜ ÛÊ‹Ó˜
(TL-FC10) ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÚÔ¯fi ·Ï˘Û›‰·˜.
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
35 - 50 N·m {350 - 500kgf·cm}
a ™ÙÂÚÂÒÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
1. ∂ÁηٷÛÙ‹ÛÙ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÎÂÓÔ 1-3 mm ÛÙÔ
ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ οو ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜
2. ∆Ô Â›Â‰Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ͽη˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
·Ï˘Û›‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ï˘Û›‰·˜.
3. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› 9 mm.
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
a ∆ÚÔ¯fi˜ ·Ï˘Û›‰·˜ (Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜) b √‰ËÁfi˜ ·Ï˘Û›‰·˜
ª‹ÎÔ˜ ·Ï˘Û›‰·˜
ƒ‡ıÌÈÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·.
1. ƒ‡ıÌÈÛË - K¿Ùˆ
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ͽη˜
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· Â›Ó·È 0 - 0,5 mm.
a
µ›‰· ¯·ÌËÏ‹˜ Ú‡ıÌÈÛ˘
b
£¤ÛË ·Ï˘Û›‰·˜
c √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
d
√ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜
e
∂ÛˆÙÂÚÈ΋ Ͽη Ô‰ËÁÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜
f
∞Ï˘Û›‰·
2. K·ıÒ˜ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ, ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ì Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› 9 mm ÁÈ· Ó·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
∞ÊÔ‡ Ì·˙¤„ÂÙ ٷ ÌfiÛÈη ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, Í·Ó·ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ
ÛÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÓÙÂÚ·ÁȤÚ), fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
h ∆Ú·‚‹ÍÙÂ
A
B
C
D
E
F
¶ÚÔÛı¤ÛÙ 2 Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ï˘Û›‰·˜)
a √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜ b √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ c ∞Ï˘Û›‰·
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∆‡Ô˜ ‚¿Û˘
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
a ™ÎÂÏÂÙfi˜ b Kԯϛ·˜ ‚¿Û˘ c ÕÍÔÓ·˜ ‚¿Û˘ d µ¿ÛË
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÂχıÂÚÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
30 N·m {300 kgf·cm}
a
°È· ÂÁηٿÛÙ·ÛË
b
°È· ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
c
∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛË ÂχıÂÚÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ TL-FW30
™ÙÂÚ¤ˆÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
1. ƒ‡ıÌÈÛË - ¶¿Óˆ
™ÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-¿Óˆ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÙÚÔ¯·Ï›· Ó· ›ӷÈ
οو ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯Ô‡
fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿ÌÂ ·fi ›Ûˆ.
a µ›‰· ¿Óˆ Ú‡ıÌÈÛ˘ b ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯Ô‡
c ∆ÚÔ¯·Ï›· Ô‰ËÁfi˜
2. ™‡Ó‰ÂÛË Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ηÈ
·ÊÔ‡ Ì·˙¤„ÂÙ ٷ ÌfiÛÈη ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ¿ÏÈ
ÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ¤ÓÛ· ·ÛÎÒÓÙ·˜
‰‡Ó·ÌË 5-10 kg.
ƒÔ‹ Û‡ÛÊÈ͢:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
d
∆Ú·‚‹ÍÙÂ
e
™∏ª∂πø™∏: µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ.
f ∞˘Ï¿ÎÈ
3. ƒ‡ıÌÈÛË - K¿Ùˆ
™ÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘-οو ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÙÚÔ¯·Ï›· Ô‰ËÁfi˜ Ó·
ÎÈÓÂ›Ù·È Û ı¤ÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi.
g µ›‰· ¯·ÌËÏ‹˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ h √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜ i ∆ÚÔ¯·Ï›· Ô‰ËÁfi˜
4. ∆ÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ‚›‰·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù¿Û˘ B
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜
Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘
Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ŒÂÈÙ· ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘
Ù¿Û˘ µ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›· Ô‰ËÁfi Û ı¤ÛË fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È
Û Â·Ê‹ Ì ·˘ÙfiÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔÓ
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.
j
Kԯϛ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù¿Û˘ B
k
√ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
l
√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi˜
G
H
I
ƒ‡ıÌÈÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ SIS
ÃÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔÓ 2Ô ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi. ŒÂÈÙ·, ÂÓÒ
Îڷٿ٠·ÙË̤ÓÔ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÙfiÛÔ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÙÂ
ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜.
a
∆˙fiÁÔ˜
b ŸÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ 3Ë
c ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
d K˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
e
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ·Ï˘Û›‰· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ 2Ô
·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi. (Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡)
f •Â‚ȉÒÛÙ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ·Ï˘Û›‰· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙÔÓ 3Ô
·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È ·ÎÔ˘ÛÙ› ıfiÚ˘‚Ô˜. (·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡)
g µ¤ÏÙÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
∏ ‚¤ÏÙÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Îڷٿ٠·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
·ÏÏ·Á‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙfiÛÔ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÙ ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ
Î·È Ë ·Ï˘Û›‰· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔÓ 3Ô ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È Î¿ÓÂÈ ıfiÚ˘‚Ô.
*
∂ÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË (Ë ı¤ÛË fiÔ˘ Ô
ÌÔ¯Ïfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 2Ô ·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È Â›Ó·È ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜)
Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ Ì·ÓÈ‚¤Ï·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔÓ
·Ï˘ÛÔÙÚÔ¯fi Î·È Î¿ÓÂÈ ıfiÚ˘‚Ô, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ȉÒÛÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Î·È Ë ·Ï˘Û›‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ˜, Î·È ÂϤÁÍÙ fiÙÈ
‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ıfiÚ˘‚Ô˜ Û η̛· ı¤ÛË Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
h °È· ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ SIS, ηÏfi Â›Ó·È Ó·
ÏÈ·›ÓÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó
‰‡Ó·ÌË.
J
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ï˘Û›‰·˜∞Ï˘Û›‰·
¶Ôχ ÛÙÂÓ‹ ·Ï˘Û›‰· 9 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, fiˆ˜
ÔÈ CN-7701 / CN-HG93
™ÙÂÓ‹ ·Ï˘Û›‰· 8- / 7- / 6-Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, fiˆ˜
ÔÈ CN-HG50 / CN-HG40
∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ›ÚÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
∞ÛËÌ›
ª·‡ÚÔ
™ËÌ›ˆÛË: √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. (Greek)
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηψ‰›Ô˘
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÂÚ›‚ÏËÌ· ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ Ô˘ ʤÚÂÈ Û‹Ì·ÓÛË. ∞Ï›„Ù ÌÂ
ÁÚ¿ÛÔ ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÚÔÛٷهÛÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
g-1 ª¿Úη
KÔ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
ŸÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·, Îfi„Ù ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË
¿ÎÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÔ˘
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤„Ù ÙÔ ¿ÎÚÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ô‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ‰È¿ÌÂÙÚÔ.
¶ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·¿ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ
ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
g-2 K·¿ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¿ÎÚÔ˘
g
6.5mm
7.1mm
Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt innan du börjar cykla. Om hjulen sitter lösa på något sätt, kan
de ramla bort från cykeln och detta kan leda till allvarliga skador.
Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra kedjan. Använd inte alkalibaserade eller
syrabaserade rengöringsmedel som till exempel rostborttagare, därför att sådana kan orsaka skador
och/eller att kedjan inte längre fungerar.
Använd den förstärkta kedjeniten för den smala typen av kedja.
Det finns två olika typer av förstärkta kedjenitar att välja mellan. Var noga med att se nedanstående
tabell, innan du väljer vilken tapp som skall användas. Om du använder några andra kedjenitar än de
förstärkta, använder en förstärkt kedjenit verktyg som inte passar för den aktuella typen av kedja,
kanske tillräcklig förbindningskraft inte
kan erhållas, vilket kan leda till att
kedjan går av eller faller av.
Om det är nödvändigt att justera
kedjans längd på grund av ändrat antal
drevkuggar, skall du bryta upp kedjan
på någon annan plats än där kedjan har
satts ihop med hjälp av en förstärkt
förbindningstapp eller en ändtapp.
Kedjan kommer att skadas, om den bryts upp vid den punkt, där den
har satts ihop med en förstärkt förbindningstapp eller en ändtapp.
Var försiktig så att slagen på dina byxor eller andra kläder inte fastnar
i kedjan under cykling. Annars kan du falla av cykeln.
Kontrollera att kedjan är ordentligt sträckt och att kedjan inte är
skadad. Om kedjan inte är tillräckligt sträckt eller om den är skadad,
skall du byta ut kedjan. Om du inte gör detta, kan kedjan brytas av och då kan du falla av cykeln.
Kontrollera att det inte finns några sprickor i vevarmarna innan du börjar cykla. Om det finns några
sprickor, kan pedalarmen brytas av och då kan du falla av cykeln.
Tag fram och läs noggrant igenom bruksanvisningen före monteringen av delarna.
Lösa, utslitna eller skadade delar kan leda till att cyklisten skadas. Vi rekommenderar kraftigt att du
endast använder Shimano originalreservdelar.
Tag fram och läs noggrant igenom bruksanvisningen före monteringen av delarna.
Om du inte utför justeringar på rätt sätt, kan kedjan hoppa av. Detta kan leda till att du faller av cykeln,
vilket kan vålla allvarliga personskador.
Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara dem på en lämplig plats för
senare användning.
Observera
De förstärkta kedjenitarna kan inte användas för UG-kedjan. Om sådana används, kan
anslutningspunkterna inte röras på rätt sätt och då uppstår oljud.
Fetta in den gängade delen av vevlagret samt den invändiga gängningen på adaptern, innan du
monterar vevlagret.
Dessutom skall du kontrollera detta en gång till, om det inte känns som vanligt när du cyklar.
Kontrollera att det inte finns något glapp i förbindningar eller anslutningar innan du börjar cykla. (BB-FC,
FC-PD)
Tvätta inte pedalaxelns lager med vatten med högt tryck.
Om du upptäcker något glapp för lagrets axel, skall du byta ut pedalaxelns lager.
Om det inte känns mjukt att växla, skall du rengöra växeln och smörja alla rörliga delar.
Om glappet för länkarna är så stort att en justering inte är möjlig, skall du byta ut växeln.
Du skall regelbundet rengöra växeln och smörja alla rörliga delar (mekanism och drev).
Om det inte går att justera växlingen, skall du kontrollera graden av parallellitet i cykelns bakända.
Kontrollera också om vajern har smörjts samt om ytterhöljet är för långt eller för kort.
Om du hör onormala ljud som ett resultat av att ett drev är glappt, skall du byta ut drevet.
Om hjulet börjar kännas styvt och svårt att rotera, skall du smörja det med fett.
Sätt inte något fett inne i navet. Då kommer fettet ut.
Du skall regelbundet tvätta dreven med ett neutralt rengöringsmedel och därefter smörja in dem igen.
Dessutom kan en rengöring av kedjan med ett neutralt rengöringsmedel och efterföljande insmörjning,
vara ett effektivt sätt att förlänga drevens och kedjans livslängd.
Om kedjan faller av dreven upprepade gånger under cykling, skall du byta ut dreven och kedjan.
Använd ett ytterhölje som fortfarande har en viss längd i reserv, även om styret vrids så långt det går åt
båda hållen. Dessutom skall du kontrollera att växelreglaget inte kommer i kontakt med cykelramen, när
styret vrids så långt det går.
Fetta in innervajern och insidan av ytterhöljet före användning, för att tillförsäkra att de glider på rätt sätt.
De reglage som är relaterade till växling, skall endast manövreras medan det främre kedjedrevet roterar.
För att få en mjuk drift skall du vara noga med att alltid använda det specificerade ytterhöljet och
vajerledaren vid vevlagret.
För att tillförsäkra bästa tänkbara prestanda, skall du vara noga med att endast använda den
specificerade typen av kedja. Den breda typen av kedja kan inte användas.
Vi lämnar inga garantier mot normalt slitage och försämring av delar orsakat av normal användning.
Tag kontakt med en auktoriserad cykelhandlare, om du har några frågor beträffande monteringsmetoder,
justering, underhåll eller användning.
SL-TZ20
Alavanca de mudança
Instruções para o serviço técnico SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação
prévia. (Portuguese)
Alavanca de mudança
Cabo externo
Desengate dianteiro
Desengate traseiro
Roda livre
Corrente
Guia B.B.
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
Recomendamos que seja usada a combinação que se
segue, para se conseguir o melhor desempenho possível.
Tipo
Câmbio manual
Especificações
Alavanca de mudança
Modelo
SL-TZ20
Roda dentada
Triplo
6, 7
F
R
Montagem da alavanca de mudança
Torque de aperto: 2,5 N·m {25 kgf·cm}
a Unidade da alavanca: NÃO DESMONTE a alavanca de mudança
b Parafusos de montagem da alavanca c Carcaça da alavanca de freio
d Alavanca de mudança e Não permita que se toquem
NOTA: Se montar a alavanca de mudanças para que ela fique
sobre o guidão, instale-a de modo que não toque a alavanca do
freio.
Instalação do descanso inferior
Instale-o usando a ferramenta especial TL-UN74-S. Primeiro instale
o corpo principal, em seguida o adaptador.
Torque de aperto: 50 - 70 N·m {500 - 700kgf·cm}
a Corpo principal b Adaptador c Roda dentada
Instalação da roda dentada
Use o extrator de contra-pedal (TL-FC10) para instalar a roda
dentada.
Torque de aperto: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
a Aperto de segurança
Instalação do desengate dianteiro
Comprimento da corrente
Regulagem
Certifique-se de seguir a seqüência descrita abaixo.
1. Regulagem inferior
Regule de maneira que a folga entre a placa interna da guia da
corrente e a corrente seja de 0 - 0,5 mm.
a Parafuso da regulagem inferior b Posição da corrente c Pinhão maior
d Roda dentada menor e Placa interna da guia da corrente f Corrente
2. Puxando o cabo interno, aperte o seu parafuso de fixa
ção com
uma chave de 9 mm, para fixar o cabo.
Torque de aperto: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
A
B
C
D
E
F
Adicione 2 elos (com a corrente engatada tanto no pinhão maior
quanto na roda dentada maior)
a Pinhão maior b Roda dentada maior c Corrente
Instalação do desengate traseiro
Tipo adaptador
Torque de aperto: 3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
a Quadro b Parafuso do suporte c Porca do suporte d Suporte
Instalação da roda livre
Torque de aperto: 30 N·m {300 kgf·cm}
a Para instalar b Para desmontar c Ferramenta de retirada da roda livre TL-FW30
Ajuste de curso e fixação do cabo
G
H
I
Regulagem do SIS
Acione a alavanca de mudança de marcha uma vez a fim de
passar a corrente do pinhão menor para o 2º pinhão. Em seguida
acione a alavanca apenas na extensão permitida pela sua folga de
movimento e depois gire o pedivela.
a Folga
b Quando mudar para o terceiro
c Quando não se ouvir nenhum ruído
d Parafuso de regulagem do cabo
e Gire o parafuso de regulagem do cabo no sentido horário, para
esticar o cabo, até que a corrente retorne ao segundo pinhão.
f Gire o parafuso de regulagem do cabo no sentido horário, para
afrouxar o cabo, até que a corrente toque no terceiro pinhão
emitindo um ruído.
g Regulagem ótima
A regulagem ótima será obtida quando a alavanca de mudança
puder ser acionada exatamente o suficiente para eliminar a folga
e a corrente tocar na terceira engrenagem, emitindo um ruído
* Retorne a alavanca à sua posição original (a posição onde a
alavanca estará na regulagem da segunda engrenagem e tiver
sido liberada), girando então o braço de manivela no sentido
horário. Se a corrente estiver tocando na terceira engrenagem
e emitir um ruído, gire ligeiramente no sentido horário o
parafuso de regulagem do cabo, para apertá-lo até que o ruído
pare e a corrente funcione suavemente.
Acione a alavanca para mudar de marcha, e depos verifique se
não ocorre qualquer ruído nas posições das outras marchas.
h Para obter o desempenho ótimo do SIS, lubrifique
periodicamente todos os componentes do conjunto de
transmissão.
J
Verifique se as rodas estão firmemente seguras antes de andar na bicicleta. Se as rodas estiverem frouxas de qualquer modo, elas
podem se soltar da bicicleta e ferimentos sérios poderão resultar.
Utilize um detergente neutro para limpar a corrente. Não use detergentes alcalinos ou ácidos, tais como os produtos de limpeza de
ferrugem, que poderão danificar e/ou inutilizar a corrente.
Utilize o pino de conexão reforçado somente para conectar correntes do tipo estreita.
Existem dois tipos diferentes de pinos de conexão reforçados. Verifique a tabela abaixo antes de escolher o pino que pretende
utilizar. Se forem aplicados pinos diferentes
dos pinos de conexão reforçados, ou se for
utilizado um pino de conexão reforçado ou
ferramenta não apropriados para o tipo de
corrente em causa, isto poderá provocar uma
insuficiência na resistência da conexão, o que
poderá causar a quebra da corrente e a sua
queda.
Se for necessário ajustar o comprimento da
corrente devido a uma alteração no número de dentes da coroa, execute o corte num lugar
diferente do lugar onde foi feita a conexão com um pino de conexão reforçado ou um pino
terminal. A corrente resultará danificada se for cortada num lugar onde foi feita a conexão com
um pino de conexão reforçado ou um pino terminal.
Cuidado para não deixar que as pontas das suas roupas fiquem presas na corrente enquanto
estiver andando, do contrário, você poderá cair da bicicleta.
Verifique se a tensão da corrente está correta e se a corrente não está danificada. Se a tensão
estiver muito fraca, ou a corrente danificada, a corrente deverá ser substituída. Se isto não for feito, a corrente poderá quebrar e
você poderá cair da bicicleta.
Verifique se não há rachaduras nos braços da manivela antes de andar na bicicleta. Se houver rachaduras, o braço da manivela
poderá quebrar e você poderá cair da bicicleta.
Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças.
Peças frouxas, desgastadas ou danificadas podem causar ferimentos no usuário. Recomendamos somente o uso de peças de
reposição originais da Shimano.
Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças.
Se os ajustes não forem realizados corretamente, a corrente pode soltar e isso pode ocasionar sua queda da bicicleta, o que pode
resultar em ferimentos graves.
Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.
Observação:
Os pinos de conexão reforçados não podem ser usados com a corrente UG, senão as conexões não se moverão bem e produzirão
ruído.
Aplique graxa de lubrificação na seção roscada do suporte inferior e na rosca interior do adaptador antes de instalar o suporte
inferior.
Além disso, se o desempenho do pedalar não parecer normal, verifique isto mais uma vez.
Verifique se não há folgas em quaisquer juntas ou conexões antes de andar na bicicleta. (BB-FC, FC-PD)
Não lave o suporte inferior com jatos de água de alta pressão.
Se você sentir qualquer folga no eixo do suporte inferior, o suporte inferior deve ser substituído.
Se as operações de mudança de marcha não estiverem suaves, lave o desengate e lubrifique todas as partes móveis.
Se a folga dos elos for tanta que não é possível realizar um ajuste, o desengate deve ser substituído.
Você deve limpar o desengate periodicamente e lubrificar todas as partes móveis (mecanismo e polias).
Se não puderem ser feitos ajustes na mudança de marchas, verifique o grau de paralelismo na extremidade traseira da bicicleta.
Ta mb ém verifique se o cabo está lubrificado e se a cobertura externa está muito comprida ou muito curta.
Se você ouvir ruído anormal resultante de uma polia frouxa, a polia deve ser substituída.
Se a roda ficar dura e difícil de girar, ela deve ser lubrificada com graxa.
Não aplique lubrificante diretamente dentro do cubo, senão a graxa vai sair.
As coroas devem ser lavadas periodicamente com detergente neutro e lubrificadas novamente. Além do mais, a limpeza da
corrente com um detergente neutro e a sua lubrificação pode ser uma maneira efetiva de aumentar a vida útil da coroa e da
corrente.
Se a corrente ficar se soltando da coroa durante o uso, substitua a coroa e a corrente.
Utilize um conduite com comprimento suficiente, a fim de compensar o movimento quando os punhos do guidão são virados
completamente para ambos os lados. Além disso, verifique se a alavanca de mudança não esbarra no quadro da bicicleta quando
os punhos do guidão são virados completamente.
Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza
correctamente.
A operação das alavancas relacionadas com a troca de marchas só deve ser feita quando a roda dentada do pedivela estiver em
movímento.
A fim de assegurar um funcionamento correto, use sempre a blindagem externa especificada e o guia de cabo do descanso inferior.
Para obter o melhor desempenho, certifique-se de utilizar apenas uma corrente do tipo especificado. As correntes do tipo largo não
poderão ser utilizadas.
As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante de uso normal.
Contacte por gentileza um comerciante profissional de bicicletas, se tiver quaisquer dúvidas relativas aos métodos de instalação,
regulagem, manutenção e operação.
SL-TZ20
Skiftegreb
Teknisk serviceanvisninger SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga.
forbedringer. (Danish)
Saml slækket i kablet op og fastgør det til
bagskifteren igen, som vist på tegningen.
h Tr æk
3. Justering af største klinge
Justér så afstanden mellem kædestyrets
yderplade og kæden er 0 - 0,5 mm.
i Stilleskrue til største kædehjul j Mindste tandhjul
k Største klinge l Kædestyrets yderplade m Kæde
4. Fejlfindingstabel
Når du har gennemført trin 1 - 3, skal du flytte
skiftegrebet for at kontrollere gearskiftet. (Du skal
også gøre det, hvis det bliver svært at skifte under
brug.)
Hvis kæden falder til pedalside.
Spænd stilleskruen til største kædehjul med uret
(cirka 1/4 omgang)
Hvis det er svært at skifte fra den mellemste
klinge til den største klinge.
Løsn stilleskruen til største kædehjul mod uret
(cirka 1/8 omgang).
Hvis det er svært at skifte fra den mellemste
klinge til den mindste klinge.
Løsn stilleskruen til mindste kædehjul mod uret
(cirka 1/4 omgang).
Hvis kæden og forskifterens inderplade gnider
mod hinanden på den største klinge.
Spænd stilleskruen til største kædehjul med uret
(cirka 1/8 omgang)
Hvis kæden og forskifterens yderplade gnider
mod hinanden på den største klinge.
Løsn stilleskruen til største kædehjul mod uret
(cirka 1/8 omgang).
Hvis kæden falder til krankboxside.
Spænd stilleskruen til mindste kædehjul med uret
(cirka 1/2 omgang)
Type
Skiftegreb
Yderkabel
Forskifter
Bagskifter
Flerdobbelt frikrans
Kæde
Kabelfører på krankbox
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
For bedst mulig funktion anbefaler vi, at du
bruger de følgende kombinationer
Tommelfingerskifter
Specifikationer
Skiftegreb
Modelnummer
SL-TZ20
Tandhjul
tredobbelt
6, 7
F
R
Montering af skiftegrebet
Tilspændingsmoment: 2,5 N·m {25 kgf·cm}
a Grebenhed: Skil ALDRIG gearvælgeren ad.
b Monteringsbolt til greb c Bremsegrebenhed d Gearvælger
e Lad dem ikke komme i berøring med hinanden.
BEMÆRK: Hvis gearvælgeren monteres således, at
den er øverst på styret, skal den installeres, så den
ikke kan komme i berøring med bremsegrebet.
Montering af krankboxen
Montér krankboxen med specialværktøjet TL-UN74-S.
Montér først hoveddelen, dernæst forbindelsesdelen.
Tilspændingsmoment: 50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
a Hoveddel b Forbindelsesdel c Kædehjul
Montering af hele kædehjulet
Anvend den splitfri pedalarm-udtrækker (TL-FC10) til
at installere det forreste kædehjul.
Tilspændingsmoment: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
a Spænd fast til
Montering af forskifteren
1. Montér således, at der er 1 - 3 mm frirum på det
tætteste punkt mellem den største klinge og den
nederste kant af kædestyret.
2. Den plane del af kædestyrets yderplade skal sidde
direkte over og parallelt med den største klinge.
3. Spænd vha. en 9 mm fastnøgle.
Tilspændingsmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
a Kædehjul (største klinge) b Kædestyr
Kædelængde
Justering
Følg trinene nedenfor i rækkefølge.
1. Justering af mindste klinge
Justér så afstanden mellem kædestyrets
inderplade og kæden er 0 - 0,5mm.
a Stilleskrue til mindste kædehjul b Kædestilling
c Største tandhjul d Mindste klinge
e Kædestyrets inderplade f Kæde
2. Mens du trækker i inderkablet, skal du spænde
kabelklemmen til med en 9 mm fastnøgle for at
fastgøre kablet.
Tilspændingsmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
A
B
C
D
E
F
Tilføj 2 led (med kæden på både det største tandhjul
og den største klinge)
a Største tandhjul b Største klinge c Kæde
Montering af bagskifteren
Type med beslag
Tilspændingsmoment: 3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
a Stel b Beslagbolt c Beslagmøtrik d Beslag
Montering af frihjul
Tilspændingsmoment: 30 N·m {300 kgf·cm}
a Montering b Afmontering
c Værktøj til afmontering af frihjul TL-FW30
Slagjustering og fastgøring
af kabel
G
H
I
SIS-justering
Tryk på skiftegrebet flere gang for at flytte kæden til
det 2. tandhjul. Drej derpå pedalarmen, mens du
trykker netop så meget på grebet, at sløret i det
samles op.
a Frirum
b Når du skifter til 3.
c Når der ingen lyd høres
d Yderkablets justerskrue
e Spænd yderkablets justerskrue indtil kæden
returnerer til det 2. tandhjul. (med uret)
f Løsn yderkablets justerskrue indtil kæden berører
det 3. tandhjul og støjer. (mod uret)
g Bedste stilling
Den bedste stilling er, når skiftegrebet benyttes
lige netop nok til at opsamle sløret og kæden
berører det 3. tandhjul og støjer.
* Sæt grebet tilbage i udgangsposition (positionen
hvor grebet er i stillingen for 2. tandhjul og er
udløst) og drej pedalarmen med uret. Hvis
kæden gnider mod det 3. tandhjul og støjer, skal
du dreje yderkablets justerskrue en anelse med
uret for at spænde den, indtil støjen hører op og
kæden løber jævnt.
Betjen grebet for at skifte gear og kontrollér, at der
ikke kommer støj i nogle af gearpositionerne.
h For at få bedst mulig SIS-funktion skal du smøre
alle transmissionsdelene regelmæssigt.
J
Kontrollér, at hjulene sidder godt fast, før du kører på cyklen. Hvis hjulene på nogen måde sidder løst,
kan de falde af cyklen under kørslen og du kan komme meget alvorligt til skade.
Brug et neutralt rensemiddel til kæden. Brug ikke alkaliske eller syrebaserede rensemidlet, som f. eks.
rustfjerner, da det kan beskadige kæden, så den svigter.
Brug kun den forstærkede samlenitte til at samle den smalle kædetype.
Du kan få to forskellige typer samlenitte. Se hvilken nittetype du skal bruge i skemaet nedenfor. Hvis du
bruger andre nitter end de forstærkede eller en forstærket nitte eller kædeadskiller, der ikke er beregnet til
den kædetype, du bruger, bliver samlingen ikke stærk nok. Kæden kan i så fald gå i stykker eller falde af.
Hvis kædens længde skal justeres pga. en ændring i antallet af
tænder på tandhjulet, må du ikke skære kæden dér, hvor den er
samlet med en forstærket samlenitte eller endenitte. Kæden bliver
ødelagt, hvis den skæres dér, hvor den er samlet med en forstærket
samlenitte eller endenitte.
Pas på, dit tøj ikke hænger fast i kæden, når du kører. Ellers er der
risiko for, at du vælter med cyklen.
Kontrollér, at kæden er tilpas stram og ikke er beskadiget. Hvis kæden ikke er stram nok eller den er
beskadiget, bør du udskifte den. Hvis du ikke skifter kæden, kan den knække og du kan vælte med
cyklen.
Kontrollér, at der ikke er revner i pedalarmene, før du kører på cyklen. Revnerne kan få pedalarmen til at
knække, så du vælter med cyklen.
Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer cykeldelene.
Løse, slidte eller beskadigede dele kan bevirke, at cyklisten kommer til skade. Vi anbefaler stærkt, at der
udelukkende anvendes ægte udskiftningsdele fra Shimano.
Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer cykeldelene.
Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan kæden hoppe af, hvilket kan bevirke, at du falder af cyklen
og kommer slemt til skade.
Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug.
Bemærk
De forstærkede samlenitter kan ikke anvendes med UG-kæden, fordi samlingerne ikke vil bevæge sig
ordentligt og der vil opstå støj.
Smør krankboksens gevindsektion og indergevindet af adapteren med fedt inden montering af
krankboksen.
Derudover skal du kontrollere pedalfunktionen en gang til, hvis den ikke føles normal.
Kontrollér, at ingen samlinger eller forbindelser er løse, før du kører på cyklen. (BB-FC, FC-PD)
Vask ikke krankboxen af med en højtryksrenser.
Hvis der er slør i akslen i krankboxen, bør du udskifte krankboxen.
Hvis gearskiftet ikke føles jævnt, skal du rense bagskifteren og smøre alle bevægelige dele.
Hvis sløret i ledene er så stort, at justering ikke er muligt, bør du udskifte bagskifteren.
Du bør rengøre bagskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele (mekanismen og
gearrullerne).
Hvis du ikke kan justere gearskiftet, skal du kontrollere parallelitetsgraden i cyklens bagende. Kontrollér
også, at kablet er smurt og yderkablet hverken er for langt eller for kort.
Hvis der kommer unormal støj fra en gearrulle, fordi den er løs eller har slør, bør du udskifte rullen.
Hvis hjulet bliver stramt og svært at dreje, skal du smøre det med fedt.
Smør ikke smøremiddel på indersiden af navet, da smøremidlet vil glide ud.
Du bør med jævne mellemrum rense tandhjulene med et neutralt rensemiddel og derpå smøre dem
igen. Desuden kan du forlænge både tandhjulenes og kædens levetid ved at rense kæden med et
neutralt rensemiddel og smøre den igen.
Hvis kæden bliver ved med at hoppe af tandhjulene under brug, skal du udskifte tandhjulene og kæden.
Brug et yderkabel, der er langt nok til, at styret kan drejes hele vejen til begge sider.
Kontrollér desuden, at skiftegrebet ikke støder mod cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge
sider.
Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug, så de kan glide tilstrækkeligt.
Du bør kun betjene gearskiftegrebene, når kædehjulet drejer.
For at få en jævn funktion skal du altid bruge det angivne yderkabel og kabelføreren på krankboksen.
For bedst mulige funktion bør du kun bruge den angivne kædetype. Du kan ikke bruge den brede kæde.
Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt brug.
Hvis du har spørgsmål om montering, justering, vedligeholdelse eller brug, skal du kontakte en
autoriseret cykelforhandler.
Forskifter
Type
Diameter på forskifterens
monteringsspændebånd
Vinkel på baggaffel (
a
)
Normal type
28,6 mm
31,8 mm
66° - 69°
Vinkel på baggaffel
GS
6, 7
34T
28T (3-dobbelt kædehjul)
14T
Bagskifter
Type
Tandhjul
Samlet kapacitet
Største tandhjul
Mindste tandhjul
Tandkombination
Konfigurationer af tandhjulets tænder
Tandhjul
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
6
7
SL-TZ20
Växelreglage
Anvisningar om teknisk service SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående
meddelande. (Swedish)
3. Övre justering
Justera så att avståndet mellan yttre plattan på
framväxeln och kedjan är 0 - 0,5 mm.
i Skruv för övre justering j Minsta drevet
k Största kedjeringen l Framväxelns yttre platta m Kedja
4. Felsökningstabell
När du har utfört steg 1 - 3, skall du manövrera
växelreglaget för att kontrollera växlingen. (Detta
gäller också om det blir svårt att växla under
cykling.)
Om kedjan faller mot pedalarmssidan
Drag åt skruven för övre justering medurs
(ca. 1/4 varv).
Om det är svårt att växla från den mellanliggande
kedjeringen till den största kedjeringen
Lossa skruven för övre justering moturs
(ca. 1/8 varv).
Om det är svårt att växla mellan den
mellanliggande kedjeringen till den minsta
kedjeringen
Lossa skruven för nedre justering moturs
(ca. 1/4 varv).
Om det uppstår kontaktstörningar mellan kedjan
och framväxelns inre platta vid den största
kedjeringen
Drag åt skruven för övre justering medurs
(ca. 1/8 varv).
Om det uppstår kontaktstörningar mellan kedjan
och framväxelns yttre platta vid den största
kedjeringen
Lossa skruven för övre justering moturs
(ca. 1/8 varv)
Om kedjan faller mot vevlagret sida.
Drag åt skruven för nedre justering medurs
(ca. 1/2 varv).
Ty p
Växelreglage
Ytterhölje
Framväxel
Bakväxel
Multi-frihjul
Kedja
Vajerledaren vid vevlagret
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
Vi rekommenderar att följande kombination
används för att få bästa tänkbara prestanda.
Tumväxelreglage
Tekniska data
Växelreglage
Modell nummer
SL-TZ20
Drev
Tredelad
6, 7
F
R
Montering av växelreglage
Effektivt vridmoment: 2,5 N·m {25 kgf·cm}
a Reglageenhet: TAG ALDRIG ISÄR växelreglaget.
b Reglagets monteringsbult c Bromshandtagets kropp
d Växelreglage e Låt dem inte vidröra varandra.
OBSERVERA: Om du monterar växelreglaget så att
det befinner sig överst på styret, skall du montera det
så att det inte kan vidröra bromshandtaget.
Montering av vevlagret
Montera med hjälp av specialverktyget TL-UN74-S.
Montera först huvudkroppen och därefter adaptern.
Effektivt vridmoment: 50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
a Huvudkropp b Adapter c Främre kedjedrev
Montering av vevpartiet
Använd den sprintlösa vevarmsavdragaren (TL-FC10)
för att montera det främre kedjedrevet.
Effektivt vridmoment: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
a Drag fast ordentligt
Montering av framväxeln
1. Montera så att det blir ett avstånd på 1 - 3 mm vid
den närmaste punkten mellan det största
kedjedrevet och nederkanten av kedjestyrningen.
2. Den plana delen av den yttre plattan på
framväxeln ska vara rakt ovanför och helt parallell
med det största kedjedrevet.
3. Drag fast med en 9 mm fast nyckel.
Effektivt vridmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
a Kedjedrev (största kedjeringen) b Framväxelns yttre platta
Kedjans längd
Justering
Var noga med att följa den ordningsföljd som
beskrivs här nedan.
1. Nedre justering
Sätt dit så att avståndet mellan framväxelns inre
platta och kedjan blir 0 - 0,5 mm.
a Skruv för nedre justering b Kedjans position
c Största drevet d Minsta kedjeringen
e Framväxelns inre platta f Kedja
2. Medan du drar i innervajern, skall du dra fast
vajerns låsbult med en 9 mm fast nyckel för att
låsa fast vajern.
Effektivt vridmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
När du har åtgärdat kabelns ursprungliga slakhet,
skall du åter sätta fast den på framväxeln såsom
bilden visar.
h Drag
A
B
C
D
E
F
Lägg till 2 länkar (med kedjan på både det största
drevet och det största kedjedrevet)
a Största drevet b Största kedjedrevet c Kedja
Montering av bakväxeln
Fästestyp
Effektivt vridmoment:3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
a Ram b Fästets bult c Fästets mutter d Fäste
Montering av frihjul
Effektivt vridmoment: 30 N·m {300 kgf·cm}
a För att montera b För att demontera
c Demonteringsverktyg för frihjul TL-FW30
Fastsättning av vajer och
justering av slaglängd
G
H
I
SIS-justering
Manövrera växelreglaget flera gånger tills kedjan
ligger på 5:e drevet. Medan du vrider på vevarmen,
skall du trycka försiktigt på reglaget tills det fria spelet
i reglaget försvinner. (För 6-delat)
a Fritt spel
b Vid växling till 4:e drevet
c Om inget ljud alls hörs
d Ytterhöljets justeringsvred
e Drag åt ytterhöljets justeringsvred (medurs) tills
kedjan återgår till 5:ans drev.
f Lossa ytterhöljets justeringsvred (moturs) tills
kedjan kommer i kontakt med 4:ans drev och ett
ljud hörs.
g Bästa inställningen
Den bästa inställningen har man om man
manövrerar växelreglaget så att det fria spelet i
reglaget försvinner och kedjan därmed skrapar
emot 4:ans drev och ett ljud hörs.
* Återför reglaget till sitt utgångsläge (det läge där
reglaget är i läget för 5:ans drev och har släppts)
och vrid därefter vevarmen medurs. Om kedjan
kommer i kontakt med 4:ans drev och ett ljud
hörs, skall du vrida ytterhöljets justeringsvred en
aning medurs för att dra åt, tills ljudet försvinner
och kedjan går runt jämnt.
Tryck in reglaget för att växla och kontrollera att
inga oljud uppstår vid något av drevlägena.
h För att få bästa tänkbara SIS-prestanda, skall du
regelbundet smörja alla kraftöverföringsdelar.
J
Framväxel
Ty p
Diameter för framväxelns
monteringsband
Kedjestagets vinkel (
a
)
Normal typ
28,6 mm
31,8 mm
66° - 69°
Kedjestagets vinkel
GS
6, 7
34T
28T (Tredelat främre kedjedrev)
14T
Bakväxel
Ty p
Drev
Total kapacitet
Största drevet
Minsta drevet
Kuggkombination
Sammansättningar för drevkuggar
Drev
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
6
7
SL-TZ20
Vaihdevipu
Tekniset huolto-ohjeet SI-6PTFA-001/SI-6PTRA-001
Huomaa: Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. (Finnish)
Tyyppi
Vaihdevipu
Vaijerin kuori
Etuvaihtaja
Takavaihtaja
Monta vapaanapaa
Ketju
Keskiön vaijeriohjain
SL-TZ20
SIS
FD-TZ20 / TZ21
RD-TZ51 / RD-TX31
MF-TZ20 / TZ21, MF-TZ06 / TZ07
CN-UG51
SM-SP18
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi suosittelemme seuraavan
yhdistelmän käyttämistä.
Peukalovaihtaja
Tekniset tiedot
Vaihdevipu
Mallinumero
SL-TZ20
Vaihteiden lukumäärä
Kolme
6, 7
F
R
Vaihdevivun asentaminen
Kiristysmomentti: 2,5 N·m {25 kgf·cm}
a Vipuyksikkö: ÄLÄ PURA vaihdevipua.
b Vivun asennuspultti c Jarrukahvan runko d Vaihdevipu
e Älä anna näiden koskettaa toisiaan.
Huomaa: Jos vaihdevipu asennetaan niin, että se on
tangon päällä, asenna se niin, ettei se pääse
koskettamaan jarrukahvaa.
Keskiön asentaminen
Käytä asennuksessa erikoistyökalua TL-UN74-S.
Asenna ensin päärunko ja sitten kaulus.
Kiristysmomentti: 50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
a Päärunko b Kaulus c Eturattaat
Eturattaiden asentaminen
Käytä sokatonta kampipuristinta (TL-FC10)
etummaisen ketjupyörän asennukseen.
Kiristysmomentti: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
a Kiristä tukevasti
Etuvaihtajan asentaminen
Ketjun pituus
Säätäminen
Noudata tarkasti alla esitettyä järjestystä.
1. Pienen välityksen säätö
Aseta siten, että ketjuohjaimen sisälevyn ja ketjun
välinen vapaa väli on 0 - 0,5 mm.
a Pienen välityksen säätöruuvi b Ketjun paikka
c Suurin takaratas d Pienin eturatas
e Häkin sisempi levy f Ketju
2. Vedä vaijeria ja kiinnitä vaijeri kiristämällä vaijerin
kiinnityspultti 9 mm:n ruuviavaimella.
Kiristysmomentti: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
A
B
C
D
E
F
Lisää kaksi lenkkiä (ketjun ollessa sekä suurimmalla
hammaspyörällä että suurimmalla ketjurenkaalla)
a Suurin hammaspyörä b Suurin ketjurengas c Ketju
Takavaihtajan asentaminen
Kiinnikkeellä kiinnitettävä tyyppi
Kiristysmomentti: 3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
a Runko b Kiinnikkeen pultti
c Kiinnikkeen mutteri d Kiinnike
Vapaanavan asentaminen
Kiristysmomentti: 30 N·m {300 kgf·cm}
a Asentaminen b Purkaminen
c Ty ökalu vapaanavan irrottamiseen TL-FW30
Liikkeen pituuden säätäminen
ja vaijerin kiinnittäminen
G
H
I
SIS:n säätäminen
Siirrä ketju toiseksi pienimmälle takarattaalle
käyttämällä vaihdevipua useita kertoja. Paina tämän
jälkeen vivun vapaaliike pohjaan ja pyöritä samalla
kampea.
a Liikeväli
b Vaihdettaessa kolmannelle rattaalle
c Kun mitään ääntä ei kuulu
d Vaijerin kuoren säätöholkki
e Kiristä vaijerin kuoren säätöholkkia, kunnes ketju
palaa toiseksi pienimmälle takarattaalle.
(myötäpäivään)
f Löysää vaijerin kuoren säätöholkkia, kunnes ketju
hankaa kolmanteen takarattaaseen ja aiheuttaa
ääntä. (vastapäivään)
g Paras säätö
Vaihde on säädetty oikein, kun siirrettäessä
vaihdevipua sen vapaaliikkeen verran ketju hankaa
kolmanteen takarattaaseen aiheuttaen ääntä.
* Palauta vipu alkuperäiseen asentoon (toiseksi
pienimmällä takarattaalla, vapautettuna) ja
pyöritä kampea myötäpäivään. Jos ketju hankaa
kolmanteen takarattaaseen ja aiheuttaa ääntä,
kiristä vaijerin kuoren säätöholkkia hieman
myötäpäivään, kunnes ääntä ei enää kuulu ja
ketju liikkuu pehmeästi.
Vaihda vaihteita kahvaa käyttämällä ja tarkista,
että ääntä ei kuuluu vaihdeasennoissa.
h Varmista SIS-järjestelmän paras mahdollinen
toiminta voitelemalla kaikki voimansiirron osat
säännöllisesti.
J
Varmista ennen ajoa, että kiekot on kiinnitetty tiukasti. Jos kiekot ovat löysällä, ne saattavat irrota ja
seurauksena voi olla vakavia vahinkoja.
Käytä ketjun puhdistamiseen neutraalia puhdistusainetta. Älä käytä emäksistä tai hapanta pesuainetta,
kuten ruosteenirrotusaineita, koska ne saattavat vahingoittaa ketjua ja/tai sen toimintaa.
Käytä vahvistettua niittiä vain kapean ketjun liittämiseen.
Vahvistettuja niittejä on kahta eri tyyppiä. Tarkista oikea tyyppi alla olevasta taulukosta ennen niitin
valitsemista. Jos käytät muita kuin vahvistettuja niittejä tai jos vahvistettu niitti tai ketjunkatkaisin eivät
ole sopivia kyseiseen ketjuun, riittävän pitävää liitosta ei välttämättä saavuteta, mikä saattaa aiheuttaa
ketjun katkeamisen tai putoamisen.
Jos ketjun pituutta on säädettävä takarattaiden koon muuttamisen
takia, älä katkaise ketjua kohdasta, jossa ketju on liitetty vahvistettua
niittiä tai päätyniittiä käyttäen. Ketju vaurioituu, jos se katkaistaan
vahvistetulla niitillä tai päätyniitillä liitetystä kohdasta.
Varo päästämästä lahkeita ketjujen väliin ajaessasi, koska muutoin
saatat kaatua.
Tarkista, että ketju on oikealla kireydellä ja että se ei ole vaurioitunut. Jos ketju on liian löysällä tai jos
ketju on vaurioitunut, se on vaihdettava. Jos näin ei tehdä, ketju saattaa katketa ja voit kaatua.
Ennen polkupyörällä ajamista on hyvä tarkistaa, ettei kammissa ole halkeamia. Jos kammessa on
halkeamia, se saattaa hajota ja voit kaatua.
Lue huolto-ohjeet ennen osien asentamista ja noudata niitä tarkoin.
Löysät, kuluneet tai vahingoittuneet osat saattavat aiheuttaa vammoja kuljettajalle. Suosittelemme vain
aitojen Shimano-vaihto-osien käyttämistä.
Lue huolto-ohjeet ennen osien asentamista ja noudata niitä tarkoin.
Jos säätöjä ei tehdä oikein, ketju saattaa irrota, jolloin kuljettaja saattaa pudota pyörältä ja loukkaantua
vakavasti.
Lue nämä tekniset huolto-ohjeet tarkasti ja talleta ne huolellisesti myöhempää tarvetta varten.
Huomaa
Vahvistettuja liitäntäpinnoja ei voi käyttää UG-ketjun kanssa, muuten liitännät eivät liiku oikein ja kuuluu
ääntä.
Levitä rasvaa alakiinnikkeen kierreosalle ja sovittimen sisäkierteille ennen alakiinnikkeen asentamista.
Tarkista tämä vielä uudelleen, jos polkimen toiminta ei tunnu normaalilta.
Tarkista ennen ajamista, etteivät liitokset ole löysiä. (BB-FC, FC-PD)
•Älä pese keskiötä voimakkaalla vesisuihkulla.
Jos keskiön akselissa tuntuu löysyyttä, vaihda keskiö.
Jos vaihteet eivät vaihdu sujuvasti, pese vaihtaja ja voitele kaikki liikkuvat osat.
Jos nivelet ovat niin väljiä, ettei säätäminen ole mahdollista, vaihda vaihtaja.
Puhdista vaihtaja säännöllisesti ja voitele kaikki liikkuvat osat (mekanismi ja vaihtajan pyörät).
Jos vaihteenvaihdon säätöä ei voida tehdä, tarkista vaihtajan suoruus katsomalla polkupyörää
takaapäin. Tarkista myös, että vaijeri on voideltu ja että vaijerin kuori ei ole liian pitkä tai liian lyhyt.
Jos kuulet vaihtajan pyörän löysyydestä johtuvia epätavallisia ääniä, vaihda vaihtajan pyörä.
Jos pyörä muuttuu jäykäksi ja hankalaksi pyörittää, voitele se rasvalla.
•Älä laita voiteluainetta navan sisälle, koska muuten rasva tulee ulos.
Pese takarattaat säännöllisesti miedolla pesuaineella ja voitele ne uudelleen. Myös ketjun peseminen
miedolla pesuaineella ja sen voiteleminen voi olla tehokas keino pidentää takarattaiden ja ketjun
käyttöikää.
Jos ketju putoaa käytön aikana usein takarattailta, vaihda takarattaat ja ketju.
Käytä sellaista ulkokuorta, jossa on ylimääräistä pituutta silloinkin, kun ohjaustangot on käännetty
kokonaan sivuille. Tarkista lisäksi, että vaihdekahva ei kosketa polkupyörän runkoa, kun ohjaustangot
on kokonaan käännetty.
Voitele vaijeri ja vaijerin kuoren sisäpuoli ennen käyttöä, jotta ne liukuvat kevyesti.
Vaihteiden vaihtamiseen liittyviä kahvoja tulee käyttää vain, kun etupyörä pyörii.
Varmista tasainen toiminta käyttämällä aina määritettyä ulkokuorta ja alakiinnikkeen kaapeliohjainta.
Käytä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ainoastaan määritetyn tyyppistä ketjua. Leveää
ketjutyyppiä ei voi käyttää.
Osien takuu ei koske normaalia kulumista tai normaalista käytöstä aiheutuvaa heikkenemistä.
Jos sinulla on kysyttävää asentamisesta, säätämisestä, huollosta tai toiminnasta, ota yhteys
asiantuntevaan polkupyöräkauppiaaseen.
Etuvaihtaja
Tyyppi
Etuketjuvaihdeasennuk
sen vannehalkaisija
Ketjun tuen kulma (
a
)
Vakiotyyppi
28,6 mm
31,8 mm
66° - 69°
Ketjun tuen kulma
GS
6, 7
34T
28T (Kolmieturatas)
14T
Takavaihtaja
Tyyppi
Vaihteet
Kokonaiskapasiteetti
Suurin hammaspyörä
Pienin hammaspyörä
Hammasyhdistelmä
Hammaspyörän hammasasetukset
Vaihteet
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
6
7
Informações gerais de segurança
Ferramenta
da corrente
Corrente
Corrente de 9 velocidades
tipo super estreita como a
CN-7701 / CN-HG93
Corrente de 8/7/6 velocidades
tipo estreita como a
CN-HG50 / CN-HG40
Pino de conexão
reforçado
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
prateado
preto
Pino terminal Pino de ligação
da corrente
Pino de conexão reforçado
ADVERTÊNCIA
Generelle sikkerhedsoplysninger
KædeadskillerKæde
9-gears supersmal kæde
som f.eks.
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-gears smal kæde
som f.eks.
CN-HG50 / CN-HG40
Forstærket samlenitte
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Sølvfarvet
Sort
Endenitte Link-nitte
Forstærket samlenitte
ADVARSEL
Allmän säkerhetsinformation
KedjeverktygKedja
Supersmal kedja för 9
delat som t.ex.
CN-7701 / CN-HG93
Kedja för 8, 7 eller 6
delat som t.ex.
CN-HG50 / CN-HG40
Förstärkt kedjenit
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Silver
Svart
Ändtapp Länktapp
Förstärkt förbindningstapp
VARNING
Yleisiä turvallisuustietoja
KetjunkatkaisinKetju
9-vaihteinen
erikoiskapea ketju, kuten
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-vaihteinen
kapea ketju, kuten
CN-HG50 / CN-HG40
Vahvistettu niitti
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Hopea
Musta
Päätyniitti Nivelniitti
Vahvistettu niitti
VAROITUS
1. Regulagem superior
Gire o parafuso da regulagem superior para ajustar os
componentes de forma que a polia de guia fique abaixo da linha
externa do pinhão menor, observando-se por trás.
a Parafuso de regulagem superior b Linha externa do pinhão menor
c Polia de guia
2. Conexão e fixação do cabo
Conecte o cabo ao derailleur traseiro e, após sentir o primeiro
afrouxamento no cabo, fixe-o novamente ao derailleur traseiro,
como demonstrado na ilustração. Segure o cabo, empurrando-o
com o alicate com uma força de 5 - 10 kg.
Torque de aperto: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
d Puxe e Nota: Certifique-se que o cabo está firmemente na ranhura.
f Ranhura
3. Regulagem inferior
Gire o parafuso da regulagem inferior de forma que a polia de
guia se desloque para uma posição diretamente alinhada com o
pinhão maior.
g Parafuso da regulagem inferior h Pinhão maior i Polia de guia
4. Como utilizar o parafuso B de ajuste da tensão
Monte a corrente na roda dentada maior e no pinhão maior e
girar o braço da manivela para trás. Em seguida gire o parafuso
B de ajuste da tensão para ajustar a polia de guia o mais
próximo possível do pinhão mas não tão próximo a ponto de
encostar. Em seguida, mude a corrente para o menor pinhão e
repeta o processo acima descrito para certificar-se de que a
tensão da corrente esteja correta.
j Parafuso B de ajuste da tensão k Pinhão menor l Pinhão maior
GS
6, 7
34T
28T (Conjunto de platos triple)
14T
Desengate traseiro
Tipo
Ruedas dentadas
Capacidade total
Pinhão maior
Pinhão menor
Combinações dos dentes
Combinações de dentes dos engrenagens
Engrenagens
14, 16, 18, 21, 24, 28T
14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T
6
7
Desengate dianteiro
Tipo
Diâmetro da braçadeira de
instalação do desengate dianteiro
Ângulo do apoio da corrente (
a
)
Tipo normal
28,6 mm, 31,8 mm
66° - 69°
Ângulo do apoio da
corrente
1. Instale de forma a deixar uma folga de 1 a 3 mm no ponto mais
próximo entre a roda dentada maior e a borda inferior da guia
da corrente.
2. A seção da alavanca da guia da corrente da placa externa
deverá estar diretamente acima e paralela com o anel de
corrente maior.
3. Prenda utilizando uma chave inglesa de 9 mm.
Torque de aperto: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
a Roda dentada para corrente frontal (a maior roda dentada para corrente)
b Guía de cadena
Depois de eliminar a folga inicial do cabo, fixe-o novamente ao
desengate dianteiro conforme ilustrado no desenho.
h Puxe
3. Regulagem superior
Regule de maneira que a folga entre a placa externa da guia da
corrente e a corrente seja de 0 - 0,5 mm.
i Parafuso de regulagem superior j Pinhão menor k Roda dentada maior
l Placa externa da guia da corrente m Corrente
4. Tabela de Eliminação de Problemas
Depois de concluir as Etapa 1 até 3, movimente a alavanca de
mudança para verificar a mudança. (Isso também se aplica se a
mudança se tornar difícil durante a utilização.)
Se a corrente escapar para o lado do pedal
Aperte o parafuso de regulagem superior no sentido horário
(cerca de 1/4 de volta)
Se a mudança da roda dentada intermediária para a roda dentada
maior for difícil
Afrouxe o parafuso de regulagem superior no sentido anti-horário
(cerca de 1/8 de volta)
Se a mudança da roda dentada intermediária para a roda dentada
menor for difícil
Afrouxe o parafuso de regulagem inferior no sentido anti-horário
(cerca de 1/4 de volta)
Se houver interferência entre a corrente e a placa interna do
desengate dianteiro, na roda dentada maior
Aperte o parafuso de regulagem superior no sentido horário
(cerca de 1/8 de volta)
Se houver interferência entre a corrente e a placa externa do
desengate dianteiro, na roda dentada maior
Afrouxe o parafuso de regulagem superior no sentido anti-horário
(cerca de 1/8 de volta)
Se a corrente escapar para o lado do suporte inferior
Aperte o parafuso de regulagem inferior no sentido horário
(cerca de 1/2 volta)
1. Suuren välityksen säätö
Pyöritä suuren välityksen säätöruuvia niin, että
ohjainpyörä on takaa katsottuna pienimmän
takarattaan reunan alla.
a Suuren välityksen säätöruuvi b Pienimmän takarattaan reuna
c Ohjainpyörä
2. Kaapelin kytkeminen ja kiinnittäminen
Kytke kaapeli takaketjuvaihteisiin ja kun kaapelista
on poistettu ylimääräinen löysyys, kiinnitä
uudelleen takaketjuvaihteisiin kuvan mukaisesti.
Kiinnitä kaapeli vetämällä sitä pihdeillä 5 - 10 kg:n
voimalla.
Kiristysmomentti: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
d Vedä e Huomaa: Varmista, että vaijeri on kunnolla urassaan.
f Ura
3. Pienen välityksen säätö
Kierrä pienen välityksen säätöruuvia niin, että
ohjainpyörä siirtyy suoraan suurimman takarattaan
alle.
g Pienen välityksen säätöruuvi h Suurin takaratas
i Ohjainpyörä
4. B-kireyden säätöruuvin käyttäminen
Siirrä ketju pienimmälle eturattaalle ja suurimmalle
takarattaalle ja pyöritä kampia taaksepäin. Pyöritä
B-kireyden säätöruuvia niin, että ohjainpyörä on
mahdollisimman lähellä ratasta, mutta ei kosketa
sitä. Siirrä tämän jälkeen ketju pienimmälle
takarattaalle ja toista edellä kerrotut vaiheet
varmistaen, että ketjun kireys on oikea.
j B-kireyden säätöruuvi k Pienin takaratas
l Suurin takaratas
1. Asenna siten, että suurimman ketjurenkaan ja
ketjuohjaimen alareunan väliin jää 1 - 3 mm:n
vapaa väli kohdassa, jossa ne ovat lähimpänä
toisiaan.
2. Häkin ulomman levyn tasaisen osan on oltava
suoraan suurimman rattaan yläpuolella ja
yhdensuuntaisesti rattaaseen nähden.
3. Kiinnitä 9 mm:n ruuviavaimella.
Kiristysmomentti: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
a Eturattaat (suurin ratas) b Häkki
Kun olet ottanut vaijerista alkulöysät pois, kiinnitä
etuvaihtaja uudelleen kuvan osoittamalla tavalla.
h Vedä
3. Suuren välityksen säätö
Säädä niin, että häkin ulomman levyn ja ketjun väli
on 0 - 0,5 mm
i Suuren välityksen säätöruuvi j Pienin takaratas
k Suurin eturatas l Häkin ulompi levy m Ketju
4. Vianetsintätaulukko
Kun olet suorittanut vaiheet 1 - 3, tarkista
vaihteiden toiminta vaihtelemalla vaihteita
vaihdevivulla. (Toimi näin myös silloin, jos
vaihteiden toiminta heikkenee käytön aikana.)
Ketju putoaa kammen puolelle.
Kiristä suuren välityksen säätöruuvia myötäpäivään
(n. 1/4-kierrosta).
Ketju ei siirry kunnolla keskimmäiseltä
eturattaalta suurimmalle eturattaalle.
Löysää suuren välityksen säätöruuvia vastapäivään
(n. 1/8-kierrosta).
Ketju ei siirry kunnolla keskimmäiseltä
eturattaalta pienimmälle eturattaalle.
Löysää pienen välityksen säätöruuvia myötäpäivään
(n. 1/4-kierrosta).
Ketju hankaa etuvaihtajan häkin sisempään
levyyn suurimmalla eturattaalla.
Kiristä suuren välityksen säätöruuvia myötäpäivään
(n. 1/8-kierrosta).
Ketju hankaa etuvaihtajan häkin ulompaan levyyn
suurimmalla eturattaalla.
Löysää suuren välityksen säätöruuvia vastapäivään
(n. 1/8-kierrosta).
Ketju putoaa keskiön puolelle.
Kiristä pienen välityksen säätöruuvia myötäpäivään
(n. 1/2-kierrosta).
1. Justering af højere gear
Justér ved at dreje på stilleskruen for højere gear,
så den øverste gearrulle er under yderlinien på det
mindste tandhjul set bagfra.
a Stilleskrue til største kædehjul b Yderlinie på mindste tandhjul
c Øverste gearrulle
2. Tilslutning og fastgøring af kablet
Tilslut kablet til bagskifteren. Saml slækket i kablet
op og fastgør det til bagskifteren igen, som vist på
tegningen. Fastgør kablet ved at trække i det med
en tang med en kraft på 5 - 10 kg.
Tilspændingsmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
d Tr æk e Bemærk: Kontrollér at kablet sidder inde i rillen.
f Rille
3. Justering af lavere gear
Justér ved at dreje på stilleskruen for lavere gear,
så den øverste gearrulle flugter med det største
tandhjul.
g Stilleskrue til mindste kædehjul h Største tandhjul
i Øverste gearrulle
4. Sådan bruges vinkelstilleskruen
Sæt kæden på den mindste klinge og det største
tandhjul og drej pedalarmen baglæns. Drej derpå
vinkelstilleskruen, så den øverste gearrulle er så
tæt på tandhjulet som muligt, men ikke så tæt at
den gnider imod. Sæt derefter kæden på det
mindste tandhjul og gentag ovenstående
procedure for at sikre, at kædespændingen er
korrekt.
j Vinkelstilleskrue k Mindste tandhjul l Største tandhjul
1. Övre justering
Vrid skruven för övre justering för att ställa in så
att övre rulltrissan är inpassad mot den yttre linjen
för det minsta drevet, när du tittar bakifrån.
a Skruv för övre justering b Yttre linje för minsta drevet
c Övre rulltrissan
2. Anslutning och fastlåsning av inner vajern
Anslut vajern till bakväxeln. När du har sträckt
vajern, skall du åter sätta fast den i bakväxeln på
det sätt som bilden visar. Lås fast vajern medan du
drar i den med en tång med en kraft av 5 - 10 kg.
Effektivt vridmoment: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
d Drag e Observera: Kontrollera att vajern sitter säkert i spåret.
f Spår
3. Nedre justering
Vrid skruven för nedre justering så att övre
rulltrissan flyttas till en punkt direkt i linje med det
största drevet.
g Skruv för nedre justering h Största drevet
i Övre rulltrissan
4. Så används justeringsskruven för B-
sträckning
Montera kedjan på det minsta kedjedrevet och det
största drevet, och vrid därefter vevarmen bakåt.
Vrid därefter på justeringsskruven för B-sträckning
för att passa in övre rulltrissan så nära drevet som
möjligt, men inte så nära att den kommer i kontakt.
Sätt därefter kedjan på det minsta drevet och
upprepa ovanstående för att förvissa dig om att
kedjans sträckning är korrekt.
j Justeringsskruv för B-sträckning k Minsta drevet
l Största drevet
S
H
I
M
A
N
O
S
G
E
-
3
0
S
H
I
M
A
N
O
S
G
E
-
4
0
S
G
C
h
a
i
n
o
n
l
y
F
o
r
N
A
R
R
O
W
A B
C
D E F G H I J
1
2
b
a
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
d
b b
cd
e
f
h
i
jk
l
m
c
b
b
(1) (3) (1) (2) (3)(1) (2)
(2, 3)
a
b
c
c
d
e
a
b
c
d
e
f
g
j
a
k
l
h
i
b
h
c
e
g
f
d
d
g -1
g -2
g
Instalação do cabo interno
Enfie o cabo interno na capa externa a partir da
extremidade que tem uma marca. Aplique graxa lubrificante
a partir da extremidade que tem a marca, a fim de manter a
eficiência de operação do cabo.
g-1 Marca
Corte da capa externa
Ao cortar a capa externa, execute o corte do lado oposto
ao lado que tem a marca. Apãs o corte, arredonde a
extremidade de modo que a parte interior do orifício fique
com um diâmetro uniforme.
Aplique a mesma tampa de extremidade externa à ponta
da capa externa que acaba de ser cortada.
g-2 Tampa de extremidade externa
g
Indføring af inderkablet
Før inderkablet ind i yderkablet fra enden
med mærket. Smør fedt på fra enden med
mærket, så kablet kan fungere effektivt.
g-1 Mærke
Beskæring af yderkablet
Hvis du skal beskære yderkablet, skal det ske
i enden modsat enden med mærket. Når du
har skåret, skal du presse kablet rundt igen,
så kabeldiameteren er den samme hele vejen
igennem.
Sæt den samme slutmuffe som før på den
nye beskårne ende af yderkablet.
g-2 Slutmuffe
g
Insättning av innervajern
Sätt in innervajern i ytterhöljet från ändan med
märkningen. Fetta in från ändan med
märkningen, så att vajern fungerar på rätt sätt.
g-1 Märkning
Avskärning av ytterhöljet
När du skär av ytterhöljet, skall du skära i
ändan utan märkning. När du har skurit av
ytterhöljet, skall du avrunda snittkanten så att
hålets insida får en jämn diameter.
Sätt fast samma yttre ändkåpa på den
avskurna ändan av ytterhöljet.
g-2 Yttre ändkåpa
g
Vaijerin asentaminen
Asenna vaijeri vaijerin kuoreen merkitystä
päästä. Laita vaijerin kuoreen merkitystä
päästä rasvaa, jotta vaijeri toimii tehokkaasti.
g-1 Merkintä
Vaijerin kuoren katkaiseminen
Katkaise vaijerin kuori merkintään nähden
vastakkaisesta päästä. Kun vaijerin kuori on
katkaistu, pyöristä pää, jotta aukko on
sisähalkaisijaltaan yhtä suuri kaikissa
suunnissa.
Kiinnitä sama päätysuojus vaijerin kuoren
katkaistuun päähän.
g-2 Vaijerin kuoren päätysuojus
g
/

in altre lingue

Questo manuale è adatto anche per