Behringer EUROPOWER EPX2000 Guida Rapida

Marca
Behringer
Categoria
Altoparlanti
Modello
EUROPOWER EPX2000
Tipo
Guida Rapida
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
www.behringer.com
Instruções de
Operação/
Segurança
Инструкция по
эксплуатации
и технике
безопасности
Bedienungs-
/Sicherheit-
shinweise
Wskazówki
obsługi/
bezpieczeństwa
Istruzioni di
funzionamento /
sicurezza
Bedienings-/
veiligheid-
svoorschriften
Οδηγίες
λειτουργίας/
ασφαλείας
Drifts-/säkerhets-
instruktioner
Betjenings-
og sikkerheds-
instruktioner
Käyttö- ja
turvallisuusohjeet
IMPORTANTE: Leia este documento
antes de usar este produto. Quer mais
informações? Veja a página de fundo
deste livreto.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
указанного изделия прочтите этот
документ. Вам нужна дополнительная
информация? Тогда загляните на
последнюю страницу этой брошюры.
WICHTIG: Lesen Sie dieses Doku-
ment vor der Inbetriebnahme dieses
Produkts. Sie benötigen weitere In-
formationen? Siehe Rückseite dieser
Broschüre.
WAŻNE: Zanim zaczniesz korzystać
ze sprzętu zapoznaj się z poniższymi
instrukcjami. Potrzebujesz więcej
informacji? Przejdź do ostatnich stron
broszury.
IMPORTANTE: Leggi questo docu-
mento prima di utilizzare il prodotto.
Vuoi maggiori informazioni? Consulta
l’ultima pagina di questo opuscolo.
BELANGRIJK: Lees dit document
door alvorens het product te gebruik-
en. Wenst u meer informatie? Zie dan
de achterfl ap van dit boekje.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Διαβάστε αυτό το
έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό
το προϊόν. Θέλετε περισσότερες
πληροφορίες; Προστρέξτε στο πίσω
μέρος αυτού του φυλλαδίου.
VIKTIGT: Läs det här dokumentet
före du använder produkten. Vill du
ha mer information? Se broschyrens
baksida.
VIGTIGT! Læs dette dokument, inden
du bruger produktet. Vil du have
mere information? Se bagsiden af
denne booklet.
TÄRKEÄÄ: Lue tämä dokumentti en-
nen tämän tuotteen käyttöä. Halu-
atko lisää tietoa? Katso tämän kirjasen
takasivu.
A50 A1X40 22002
EUROPOWER
EPX2000
EPX3000
3000-WATT STEREO POWER AMPLIFIER
0
-10
-20
3000-WATT STEREO POWER AMPLIFIER
PL
IT
NL
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 5
www.behringer.com
Seguire tutte le istruzioni.4.
Non usare questo dispositivo vicino all’acqua.5.
Pulire solo con uno strofi naccio asciutto.6.
Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. 7.
Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come 8.
radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (amplifi catori
compresi) che generano calore.
Non annullare l’obiettivo di sicurezza delle spine 9.
polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate
hanno due lame, con una più larga dell’altra. Una
spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo
di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la
sicurezza dell’utilizzatore. Se la spina fornita non è
adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la
sostituzione della spina.
Disporre il cavo di alimentazione in modo tale da 10.
essere protetto dal calpestio e da spigoli taglienti e che
non possa essere danneggiato. Accertarsi che vi sia una
protezione adeguata in particolare nel campo delle
spine, del cavo di prolunga e nel punto in cui il cavo di
alimentazione esce dall’apparecchio.
L’apparecchio deve essere costantemente collegato 11.
alla rete elettrica mediante un conduttore di terra in
perfette condizioni.
Se l’unità da disattivare è l’alimentatore o un 12.
connettore per apparecchiature esterne, essa dovrà
rimanere costantemente accessibile.
Usare solo dispositivi opzionali/accessori specifi cati 13.
dal produttore.
Usare solo con 14.
carrello, supporto,
cavalletto, sostegno o
tavola specifi cate dal
produttore o acquistati con
l’apparecchio. Quando si
usa un carrello, prestare
attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di
apparecchi, a non ferirsi.
Staccare la spina in caso di temporale o quando non 15.
si usa l’apparecchio per un lungo periodo.
Per l’assistenza tecnica rivolgersi a personale 16.
qualifi cato. L’assistenza tecnica è necessaria nel caso
in cui l’unità sia danneggiata, per es. per problemi del
cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di
liquidi od oggetti caduti nell’apparecchio, esposizione
alla pioggia o all’umidità, anomalie di funzionamento o
cadute dell’apparecchio.
17. Smaltimento corretto di
questo prodotto: Questo simbolo
indica che questo prodotto non
deve essere smaltito con i rifi uti
domestici, conformemente alle
disposizioni WEEE (2002/96/CE)
e alle leggi in vigore nel vostro
paese. Questo prodotto deve essere consegnato ad un
centro autorizzato alla raccolta per il riciclaggio dei
dispositivi elettrici ed elettronici (DEE). Una gestione
inadeguata di questo tipo di rifi uti potrebbe avere
un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute
a causa delle sostanze potenzialmente pericolose
generalmente associate ai DEE. Al tempo stesso, la
vostra collaborazione per un corretto smaltimento di
questo prodotto contribuirà ad uno sfruttamento più
effi cace delle risorse naturali. Per maggiori informazioni
sui centri di raccolta per il riciclaggio vi invitiamo a
contattare le autorità comunali della vostra città, gli enti
addetti allo smaltimento o il servizio per lo smaltimento
dei rifi uti domestici.
Belangrijke
eiligheidsvoorschriften
Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn met
het symbool voeren een zodanig hoge
spanning dat ze een risico vormen voor elektrische
schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige,
in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die
voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend
gekwalifi ceerd personeel alle overige installatie- of
modifi catiehandelingen uitvoeren.
Dit symbool wijst u altijd op belangrijke
bedienings - en onderhoudsvoorschriften
in de bijbehorende documenten. Wij
vragen u dringend de handleiding te lezen.
Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste
afdekking (van het achterste gedeelte)
anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen.
Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
gekwalifi ceerd personeel uitgevoerd worden.
Attentie
Om het risico op brand of elektrische
schokken te beperken, dient u te
voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld
aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water
en er mogen geen met water gevulde voorwerpen –
zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.
Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn
uitsluitend bedoeld voor gekwalifi ceerd
onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te
voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen
verrichten dan in de bedieningsinstructies
vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen
alleen uitgevoerd worden door gekwalifi ceerd
onderhoudspersoneel.
Lees deze voorschriften.1.
Bewaar deze voorschriften.2.
Neem alle waarschuwingen in acht.3.
Volg alle voorschriften op.4.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.5.
Reinig het uitsluitend met een droge doek.6.
Let erop geen van de ventilatie-openingen te 7.
bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-
schriften van de fabrikant.
Het apparaat mag niet worden geplaatst in de 8.
buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere
zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of 9.
aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een
polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een
breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft
twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.
Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor
uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
stopcontact passen, laat het contact dan door een
elektricien vervangen.
Om beschadiging te voorkomen, moet de 10.
stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden
over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe
kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan
de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het
netsnoer het apparaat verlaat.
Het toestel met altijd met een intacte aarddraad 11.
aan het stroomnet aangesloten zijn.
Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een 12.
apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het
uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-13.
ceerd toebehoren c.q. onderdelen.
Gebruik het apparaat 14.
uitsluitend in combinatie
met de wagen, het
statief, de driepoot, de
beugel of tafel die door de
producent is aangegeven,
of die in combinatie met
het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen
dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de
combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te
voorkomen.
Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet 15.
gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig 16.
en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-
zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze
beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-
stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof
of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan
regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal
functioneert of wanneer het is gevallen.
17. Correcte afvoer van dit
product: dit symbool geeft aan
dat u dit product op grond van
de AEEA-richtlijn (2002/96/
EG) en de nationale wetgeving
van uw land niet met het
gewone huishoudelijke afval
mag weggooien. Dit product moet na afl oop van de
nuttige levensduur naar een offi ciële inzamelpost voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden
NL
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
www.behringer.com
EPX2000/EPX3000
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 13
3000-WATT STEREO POWER AMPLIFIER
GAIN CONTROLS—Ajuste o nível de entrada usando esses
botões. Para aumentar o ganho de sinal gire os botões no
sentido horário; para reduzir o ganho, gire os botões no
sentido anti-horário.
РЕГУЛЯТОРЫ УСИЛЕНИЯ—Эти ручки служат для
настройки входящего усиления. Чтобы увеличить
усиление сигнала, поверните данные ручки по часовой
стрелке, чтобы уменьшить – против часовой стрелки.
GAIN-REGLER—Stellen Sie mit diesen Drehreglern den
Eingangspegel ein. Zur Erhöhung der Signalverstärkung
drehen Sie die Regler nach rechts, zur Verringerung der
Verstärkung drehen Sie die Regler nach links.
POTENCJOMETRY GAIN—Korzystając z tych
potencjometrów możesz regulować poziom wejściowy
sygnału. Aby zwiększyć poziom wejściowy, przekręć
potencjometry zgodnie z ruchem wskazówek zegara; aby
zmniejszyć, przekręć potencjometry przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
CONTROLLI GAIN—Usa queste manopole per regolare il
livello d'ingresso. Per aumentare o diminuire il guadagno
del segnale, ruota queste manopole rispettivamente in
senso orario o anti-orario.
GAIN-REGELAARS—Regel met deze knoppen het
inputniveau. Draai de knop met de klok mee om het signaal
te versterken, en tegen de klok in om het te verzwakken.
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ—Ρυθμίστε την στάθμη
εισαγωγής χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά. Για να
αυξήσετε την παροχή σήματος, περιστρέψτε τα κουμπιά
δεξιόστροφα, για να μειώσετε την παροχή, περιστρέψτε τα
κουμπιά αριστερόστροφα.
GAIN-REGLAGE—Justera inputnivån med hjälp av dessa
vred. Vrid dem medsols för att öka signalförstärkningen.
Vrid dem motsols för att minska signalförstärkningen.
GAIN REGULATORER—Juster indgangsniveauet ved hjælp
af disse potentiometre. Drej knapperne med uret for at øge
niveauet og mod venstre for sænke niveauet.
VAHVISTUSKONTROLLIT—Säädä sisääntulotasoja näitä
nuppeja käyttämällä. Lisätäksesi signaalinvahvistusta,
kierrä nuppeja myötäpäivään; vähentääksesi vahvistusta,
kierrä nuppeja vastapäivään.
VENTILATION OPENINGS—O design de ventilação
"traseiro-frontal" previne superaquecimento.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ—С целью защиты от
перегрева предусмотрена «обратная» вентиляция.
BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN—Die Belüftung erfolgt
von hinten nach vorne und verhindert eine Überhitzung
des Geräts.
OTWORY WENTYLACYJNE—Specjalnie zaprojektowany
system chłodzenia zapobiega przegrzewaniu się
wzmacniacza.
PRESE DI VENTILAZIONE—Il sistema di ventilazione
“back-to-front” previene il surriscaldamento dell'unità.
VENTILATIEOPENINGEN—Het "achter-naar-voren"-
ventilatieontwerp voorkomt oververhitting.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ—Το σχέδιο αερισμού «πίσω προς
τα εμπρός» αποτρέπει την υπερθέρμανση.
VENTILATIONSÖPPNINGAR—Ventilation designen
"bakochfram" förhindrar överhettning.
VENTILATIONSÅBNINGER—Ventilationsdesignet fra
bagside til front forhindrer overophedning.
TUULETUSAUKOT—"Takaa eteen" -tuuletussuunnittelu
estää ylikuumentumisen.
Controls
RACK EARS—Fixe a unidade a um rack usando quatro
parafusos e buchas (chaves não inclusas). Requer duas
unidades de rack.
ПЕТЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ—Установите усилитель на
подставку и закрепите при помощи четырех крепежных
винтов и шайб (крепеж в комплект не включается).
Необходимо использовать две стойки.
RACK-HALTERUNGEN—Montieren Sie das Gerät mit vier
Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben im Rack
(Befestigungen nicht im Lieferumfang enthalten).
Benötigt zwei Höheneinheiten.
USZY RACK'OWE—Umożliwiają zamontowanie
wzmacniacza do rack'a przy użyciu czterech śrub i
podkładek (nie znajdują się w zestawie). Wymagana
przestrzeń do zamontowania, to 2U.
ALETTE RACK—Inserisci l'unità all'interno di un rack,
assicurandola con quattro viti complete di guarnizioni (viti
o altri sistemi di fi ssaggio non sono inclusi). È richiesto uno
spazio da due unità rack.
RACK-OREN—Bevestig het apparaat in een
rack met vier schroeven en sluitringen (exclusief
bevestigingsmateriaal).
Twee rack-eenheden zijn vereist.
ΑΥΤΙΑ ΡΑΦΙΟΥΑσφαλίστε την μονάδα σε ένα ράφι
χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες τοποθέτησης και
συσφιγκτικούς δακτυλίους (δεν συμπεριλαμβάνονται
συνδετήρες). Απαιτούνται δυο ράφια.
ÖRON FÖR HYLLA—Fäst enheten på en hylla med fyra
fästskruvar och brickor (fästanordningar medföljer ej).
Fordrar två hyllenheter.
RACK ØRER—Monter enheden i et rack med fi re skruer
og spændeskiver (spændeværktøj er ikke inkluderet).
Enheden kræver to rack-enheder.
TELINEEN KIINNITYSKORVAKKEET—Kiinnitä yksikkö
telineeseen käyttäen neljää kiinnitysruuvia ja prikkaa
(kiinnittimet eivät sisälly pakkaukseen). Vaatii kaksi
telineyksikköä.
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 14
www.behringer.com
Passo 2: Controles
Операция
2: Органы
управления
Schritt 2: Regler
Krok 2: Sterowanie
Step 2: Controlli
Stap 2:
Regelorganen
Βήμα 2: Έλεγχοι
Steg 2: Kontroll
Trin 2: Kontroller
Vaihe 2:
Hallintalaitteet
EUROPOWER EPX2000/EPX3000
TWIST- LOCKING SPEAKER OUTPUTS—Conecte o
amplifi cador aos alto-falantes usando cabos para alto-
falantes profi ssionais com plugues de travamento de giro.
ВЫХОДЫ С ПОВОРОТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ ДЛЯ
ДИНАМИКОВ—Подключите усилитель к динамикам
при помощи профессионального кабеля для динамиков
со штекером с поворотной фиксацией.
DREHRIEGEL-BOXENAUSGÄNGE—Verbinden Sie den
Verstärker über die Drehriegelstecker professioneller
Boxenkabel mit den Lautsprechern.
WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE TYPU TWIST- LOCK—Podłącz
kolumny do wzmacniacza korzystając z profesjonalnych
kabli i złączy typu twist-lock.
USCITE SPEAKER AUTO-BLOCCANTI—Collega
l'amplifi catore agli altoparlanti mediante l'uso di cavi
speaker professionali con connettori auto-bloccanti.
SPEAKONLUIDSPREKERAANSLUITINGEN—De
versterker kan met professionele luidsprekerkabels met
speakonstekkers op de luidsprekers worden aangesloten.
ΕΞΟΔΟΙ ΗΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Συνδέστε τον ενισχυτή στα ηχεία χρησιμοποιώντας
επαγγελματικά καλώδια ηχείων με βύσματα συστρεφόμενου
κλειδώματος.
HÖGTALARUTGÅNG MED VRIDLÅS—Anslut förstärkaren
till högtalarna med hjälp av professionella högtalarkablar
med kontakter med vridlås.
HØJTALERUDGANGE MED TWIST-LÅS—Tilslut
forstærkeren til højtalere med professionelle højtalerkabler
med TWIST-LÅS stik.
KÄÄNTÖLUKITTAVAT KAIUTTIMEN ULOSTULOT
Kytke vahvistin kaiuttimiin käyttäen ammattitasoisia
kaiutinkaapeleita, joissa on kääntölukitusliittimet.
BINDING POST SPEAKER OUTPUTS—Connect the
amplifi er to the speakers using either banana plugs or raw
speaker wire. Use the middle two posts for mono-bridged
mode.
ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ВЫХОДА ДЛЯ ДИНАМИКОВ
Подключите усилитель к динамикам при помощи
штекера типа «банан» или провода с оголенным
окончанием. При работе в мостовом режиме моно
используйте две средние клеммы.
SCHRAUBKLEMMEN-BOXENAUSGÄNGE—Verbinden den
Verstärker über Bananenstecker oder blanke Kabelenden
mit den Boxen. Verwenden Sie die mittleren beiden
Klemmstifte für den mono gebrückten Modus.
MOCOWANIE KABLI DO ZŁĄCZY GŁOŚNIKOWYCH
Podłącz kolumny do wzmacniacza korzystając z wtyczek
bananowych lub nieekranowanego końcówek kabla
głośnikowego.
USCITE SPEAKER BINDING POST—Collega l'amplifi catore
agli altoparlanti usando cavi speaker dotati di connettori
tipo banana (o collegandone direttamente i fi li). Usa
le connessioni post centrali per l'impiego dell'unità in
modalità mono-bridged.
LUIDSPREKERDRAADKLEMOUTPUTS—Hiermee kan
de versterker op de luidsprekers worden aangesloten met
banaanstekkers of onbedekte draadeinden.Gebruik de twee
klemmen in het midden voor een gebrugde aansluiting.
ΕΞΟΔΟΙ ΗΧΕΙΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣΣυνδέστε τον
ενισχυτή στο ηχείο χρησιμοποιώντας είτε βύσματα μπανάνας
ή γυμνό καλώδιο ηχείου. Χρησιμοποιήστε τις δυο μεσαίες
στήλες για τρόπο λειτουργίας μονής γέφυρας.
ANSLUTNINGSKLÄMMOR FÖR HÖGTALARUTGÅNGAR
Anslut förstärkaren till högtalarna med antingen
banankontakter eller rå högtalarkabel. Använd de två
klämmorna i mitten för monobryggkopplat läge.
HØJTALERUDGANGE med skruebøsning—Tilslut
forstærkeren til højtalere med enten "banan-stik" eller med
råt højtaler kabel.
KIINNITYSNAVALLISET KAIUTTIMEN
ULOSTULOT—Kytke vahvistin kaiuttimiin käyttäen joko
banaanipistokkeita tai paljasta kaiutinkaapelia. Käytä kahta
keskimmäistä kiinnitintä yksisiltatilassa.
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 16
www.behringer.com
Passo 2: Controles
Операция
2: Органы
управления
Schritt 2: Regler
Krok 2: Sterowanie
Step 2: Controlli
Stap 2:
Regelorganen
Βήμα 2: Έλεγχοι
Steg 2: Kontroll
Trin 2: Kontroller
Vaihe 2:
Hallintalaitteet
EUROPOWER EPX2000/EPX3000
LIMITER SWITCH—Ative o limitador interno movendo o
interruptor LIMITER SWITCH para a posição ON.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИМИТЕРА—Активируйте
внутренний лимитер, установив переключатель
лимитера LIMITER в положение ВКЛ. (ON).
LIMITER-SCHALTER—Aktivieren Sie den internen Limiter,
indem Sie den LIMITER-SCHALTER auf ON schieben.
PRZEŁĄCZNIK LIMITER—Przesuwając go do pozycji ON
aktywuje się wewnętrzny limiter.
SELETTORE LIMITER—Attiva il limiter interno
posizionando il SELETTORE LIMITER su ON.
LIMITER SWITCH—Activeer de ingebouwde limiter door
de LIMITER-SCHAKELAAR op ON te zetten.
CROSSOVER SWITCH—Ative o crossover deslizando
o interruptor CROSSOVER SWITCH do FULLRANGE à
confi guração dividida LF (freqüências baixas) /HF
(freqüências altas). Quando ativado, o crossover direciona
as freqüências baixas (100Hz e menores) à saída Channel
1, enquanto as freqüências altas (100Hz e maiores) saem
através do Channel 2.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРОССОВЕРА—Активируйте
кроссовер, передвинув переключатель CROSSOVER
из режима полного набора функций FULLRANGE в
разделенный режим LF/HF (НЧ/ВЧ). После активации
кроссовер направляет низкие частоты (до 100Гц) на
выход Канала 1, а высокие частоты (100Гц и выше)
направляются на Канал 2.
CROSSOVER-SCHALTER—Aktivieren Sie die
Frequenzweiche, indem Sie den CROSSOVER-SCHALTER von
FULLRANGE auf die trennende LF/HF-Einstellung setzen.
Nach der Aktivierung leitet das Crossover die Bässe (100 Hz
und tiefer) zum Ausgang von Kanal 1 und die Höhen (100
Hz und höher) zum Ausgang von Kanal 2.
PRZEŁĄCZNIK CROSSOVER—Przesuwając PRZEŁĄCZNIK
z trybu pełnopasmowego (FULLRANGE) do ustawienia LF/
HF, aktywujesz zwrotnicę. Gdy już będzie aktywowana,
zwrotnica kieruje niskie częstotliwości (100Hz i poniżej)
do wyjścia Kanału 1, podczas gdy wysokie częstotliwości
(100Hz i powyżej) wychodzą do Kanału 2.
CROSSOVER SWITCH—Attiva il crossover agendo
sul SELETTORE CROSSOVER, passando dalla posizione
FULLRANGE all'impostazione LF/HF. Se attivato, il crossover
indirizza le basse frequenze (inferiori a 100Hz) all'uscita
Channel 1 e le alte frequenze (superiori a 100Hz) all'uscita
Channel 2.
CROSSOVER-SCHAKELAAR—Activeer de crossover door
de CROSSOVER-SCHAKELAAR van de FULLRANGE- in de
gescheiden-LF/HF-positie te zetten. De crossover stuurt lage
frequenties (100 Hz en lager) naar de output van kanaal
1, en hoge frequenties (100 Hz en hoger) naar kanaal 2,
wanneer hij geactiveerd is.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ—Ενεργοποιήστε τη σύνδεση
κυλώντας το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ από το ΠΛΗΡΕΣ ΕΥΡΟΣ
στη ρύθμιση χωρίσματος LF/HF. Όταν ενεργοποιηθεί, η
σύνδεση δρομολογεί χαμηλές συχνότητες (100Hz και κάτω)
στην εξαγωγή κανάλι 1, ενώ οι υψηλές συχνότητες (100 Ηz
και πάνω) βγαίνουν μέσω του καναλιού 2.
CROSSOVER-BRYTARE—Aktivera crossover genom
att föra CROSSOVER-BRYTAREN från FULLRANGE till
inställningen delad LF/HF. När den är aktiverad kommer
crossovern att skicka låga frekvenser (100 Hz och lägre) till
utgången Channel 1 medan höga frekvenser (100 Hz och
högre) går via Channel 2.
DELEFILTER knap—Aktiver delefi lteret ved at fl ytte
CROSSOVER knappen fra FULLRANGE til den delte LF/HF
position. Når den er aktiveret ledes de lave frekvenser (fra
100Hz og derunder), til kanal 1 og de høje frekvenser (fra
100Hz og derover), til kanal 2.
VAIHTOKYTKIN—Aktivoi vaihto liu'uttamalla
VAIHTOKYTKIN YDESTÄ ALUEESTA jaettuun LF/HF-
asetukseen. Ollessaan aktivoituna, vaihto reitittää matalat
taajuudet (100 Hz ja alle) Kanavan 1 ulostuloon, kun taas
korkeat taajuudet (100 Hz ja yli) menevät Kanavan 2 kautta.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ—Aktivera den interna
begränsaren genom att föra LIMITER-BRYTAREN i ON-läge.
LIMITER-BRYTARE—Activate the internal limiter by
moving the LIMITER SWITCH to the ON position.
LIMITER KNAP—Aktiver den interne limiter (begrænser)
ved at sætter LIMITER knappen til ON.
RAJOITUSKYTKIN—Aktivoi sisäinen rajoitin liikuttamalla
RAJOITUSKYTKIN ON-asentoon.
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 28
www.behringer.com
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 Specifi che
MODELLO EPX2000 EPX3000
Voltaggio d'ingresso 230V 230V
Modalità Stereo (entrambi i canali in uso) EPX2000 EPX3000
8Ω /
20 Hz - 20 kHz @
0.1% THD
350W 500W
8Ω / 1kHz @
0.1% THD
360W 520W
4Ω /
20 Hz - 20 kHz @
0.1% THD
600W 850W
4Ω / 1 kHz @
0.1% THD
650W 900W
2Ω /
20 Hz - 20 kHz @
1% THD
950W 1400W
2Ω / 1 kHz @
1% THD
1000W 1500W
Modalità Bridged Mono EPX2000 EPX3000
8Ω /
20 Hz - 20 kHz @
0.1% THD
1200W 1700W
8Ω / 1kHz @
0.1% THD
1250W 1800W
4Ω /
20 Hz - 20 kHz @
1% THD
1900W 2800W
4Ω / 1 kHz @
1% THD
2000W 3000W
Distorsione <0.01% <0.01%
Risposta in frequenza
(10db sotto la
potenza d'uscita
misurata)
20Hz - 20kHz,
+0/-1 dB
5Hz - 50kHz
(at -3dB points)
20Hz - 20kHz,
+0/-1 dB
5Hz - 50kHz
(at -3dB points)
Fattore Damping
(1 kHz e inferiore)
>300 @ 8Ω >400 @ 8Ω
Rapporto segnale/
rumore
(20 Hz – 20 kHz)
>100 dB >100 dB
Voltaggio di
guadagno
32dB 32dB
Sensibilità d'ingresso 1V 1V
Impedenza
d'ingresso
10k ohms
unbalanced /
20k ohms
balanced
10k ohms
unbalanced /
20k ohms
balanced
Controlli EPX2000 EPX3000
Fronte
Interruttore AC /
controlli Gain per
ciascun canale
Interruttore AC /
controlli Gain per
ciascun canale
Retro
Selettore MONO,
selettore X-Over,
selettore Limiter,
selettore BRIDGE
MODE
Selettore MONO,
selettore X-Over,
selettore Limiter,
selettore BRIDGE
MODE
Crossover
FX 100Hz,
pendenza:12dB
FX 100Hz,
pendenza:12dB
Limiter - tipologia
VCA CLIP Limiter,
selezionabile
VCA CLIP Limiter,
selezionabile
Indicatori
Power-On: Blu
LED/Per canale
> Verde Segnale
LED: -20dB, -10dB/
LED giallo: 0dB/
Clip: LED rosso
Power-On: Blu
LED/Per canale
> Verde Segnale
LED: -20dB, -10dB/
LED giallo: 0dB/
Clip: LED rosso
Consumo energetico EPX2000 EPX3000
Input
Active balanced
XLR (pin 2+),
¼" TRS
Active balanced
XLR (pin 2+),
¼" TRS
Output
Touch-proof
binding posts /
Twist-locking
professional
speaker
connectors/RCA
connectors
Raff reddamento
Ventola a velocità
variabile, fl usso di
aerazione 'retro-
fronte'
Ventola a velocità
variabile, fl usso di
aerazione 'retro-
fronte'
Protezione
amplifi catore
Corto-circuito
completa, circuito
aperto, termica,
ultrasonica,
protezione RF.
Stabile entro
carichi reattivi o
discordanti
Corto-circuito
completa, circuito
aperto, termica,
ultrasonica,
protezione RF.
Stabile entro
carichi reattivi o
discordanti
Protezione carico
Mute On/Off ,
disattivazione
DC-fault
dell'alimentazione
Mute On/Off ,
disattivazione
DC-fault
dell'alimentazione
Circuito stadio
d'uscita
Classe H (2-tier) Classe H (2-tier)
Consumo energetico EPX2000 EPX3000
/ potenza
(con rumore rosa) -
modalità Bridged
4ohm
5A_230V /
9A_120V
7A_230V /
12A_120V
Valore fusibile
EU:10A_250V/
UL:20A_250V
EU:15A_250V/
UL:30A_250V
Dimensioni 2U / 19" 2U / 19"
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
EUROPOWER EPX2000/EPX3000 • pg 35
www.behringer.com
Registrazione online.1. Ti invitiamo a
registrare la tua nuova strumentazione BEHRINGER
subito dopo l’acquisto, visitando il sito web
www. behringer. com. La registrazione del prodotto
acquistato, eseguibile compilando il semplice modulo
presente nel nostro sito, ci aiuterà a gestire e soddisfare
le eventuali richieste di riparazione in modo più veloce
ed effi ciente. Inoltre, leggi i termini e le condizioni della
nostra garanzia (se applicabile).
Malfunzionamenti.2. Nel caso in cui il tuo
prodotto BEHRINGER presenti dei malfunzionamenti,
ci impegniamo ad eff ettuare la riparazione nel minor
tempo possibile. Contatta il rivenditore BEHRINGER
presso il quale è stato eff ettuato l’acquisto. Se il
negoziante BEHRINGER è situato in una zona lontana,
puoi contattare direttamente una delle nostre fi liali o
uno dei distributori elencati nella sezione SUPPORT del
sito ww w. behringer. com.
Connessione alimentazione.3. Prima
di collegare l’unità ad una presa di corrente, assicurarsi
che il voltaggio adottato sia corretto per il particolare
modello da collegare. I fusibili bruciati devono essere
sostituiti con fusibili dello stesso tipo e valore, senza
alcuna eccezione.
Registreer online.1. Registreer uw nieuwe
BEHRINGER-apparatuur a.u.b. direct na aankoop door
de internetsite www.behringer.com te bezoeken.
Het registreren van uw aankoop stelt ons in staat uw
eventuele reparatieclaims sneller en doeltreff ender te
verwerken. Lees ook – indien van toepassing - onze
Algemene Garantievoorwaarden.
Storingen.2. Zou uw BEHRINGER-product
storingen vertonen, dan is het onze bedoeling die zo snel
mogelijk te herstellen. Neem a.u.b. contact op met uw
BEHRINGER-verkoper, waar u uw apparatuur aankocht.
Zou uw BEHRINGER-dealer niet in uw omgeving zijn
gevestigd, dan kunt u ook contact opnemen met
een van onze vestigingen of distributeurs, waarvan
u de gegevens vindt in de rubriek SUPPORT van onze
internetsite w ww. behringer. com.
Aansluiting op het elektrische net.3.
Alvorens de stekker van het toestel in een stopcontact
te steken, dient u zich ervan te verzekeren dat u de
juiste netspanning gebruikt voor uw specifi eke model.
Defecte zekeringen dienen zonder uitzondering te
worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type
en vermogen.
Οnline καταχώρηση.1. Παρακαλείστε
να καταχωρήσετε το νέο σας εξοπλισμό BEHRINGER
αμέσως μετά την αγορά του στην ιστοσελίδα
www. behringer. com. Η καταχώρηση της αγοράς
σας χρησιμοποιώντας την απλή online φόρμα μας,
μας βοηθάει να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας για
επισκευή πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον,
διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης
μας, όπου αυτή προσφέρεται.
Βλάβη.2. Αν το προϊόν σας BEHRINGER
παρουσιάσει βλάβη, η πρόθεσή μας είναι να το
επισκευάσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον έμπορο BEHRINGER από τον οποίο
αγοράσατε τον εξοπλισμό σας. Αν ο έμπορος BEHRINGER
δε βρίσκεται κοντά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
μία από τις θυγατρικές μας εταιρείες ή τους διανομείς μας
που βρίσκονται στη λίστα στο www. behringer. com στο
πεδίο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Συνδέσεις Ρεύματος.3. Προτού συνδέσετε
τη μονάδα σε μία πρίζα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε τη σωστή τάση κύριων επαφών για το
συγκεκριμένο μοντέλο σας. Ελαττωματικές ασφάλειες
πρέπει να αντικαθίστανται με ασφάλειες ίδιου τύπου και
κατηγορίας χωρίς καμία εξαίρεση.
Registrera online.1. Registrera din nya
BEHRINGER-utrustning omedelbart efter ditt inköp
genom att gå till www.behringer.com. När du registrerar
ditt inköp med hjälp av vårt enkla onlineformulär kan
vi bearbeta dina reparationsförfrågningar snabbare och
eff ektivare. Läs även eventuella garantivillkor.
Tekniskt fel.2. Om det uppstår ett tekniskt
fel på din BEHRINGER-produkt vill vi försöka
reparera det så snart som möjligt. Kontakta den
BEHRINGERåterförsäljare som du köpte din utrustning
från. Om din BEHRINGER-återförsäljare inte fi nns
nära dig kan du kontakta ett av våra dotterbolag
eller distributörer som fi nns uppräknade på
ww w. behringer. com i SUPPORTdelen.
Selanslutningar.3. Innan du ansluter enheten
till ett kontaktuttag skall du se till att du använder
rätt matningsspänning för just din modell. Felaktiga
säkringar måste ersättas med säkringar av samma typ
och klassifi cering utan undantag.
Registrer online.1. Registrer venligst dit nye
BEHRINGER-produkt umiddelbart efter, du har købt det
ved via www. behringer. com . Ved at registrere dit køb
via vores simple online-form, hjælper du os til hurtigt
og eff ektivt at behandle dine reklamationer. Læs også
vores garantivilkår.
Funktionsfejl.2. Skulle dit BEHRINGER-produkt
fejle, er det vores hensigt at få det repareret hurtigst
muligt. Kontakt venligst den BEHRINGER-forhandler,
hvorfra udstyret er købt. Skulle din BEHRINGER
forhandler ikke ligge i din umiddelbare nærhed,
kan du kontakte én af vores underafdelinger eller
distributører. En liste over disse fi ndes under SUPPORT på
ww w. behringer. com
Eltilslutning.3. Før du tilslutter udstyret til en
stikkontakt, skal du sørge for, at du bruger den korrekte
netspænding til din model. Defekte sikringer kan uden
undtagelse udskiftes med sikringer af samme type
og kapacitet.
Rekisteröidy verkossa.1. Ole hyvä ja
rekisteröi uusi BEHRINGER-laitteistosi heti oston
jälkeen vierailemalla sivustolla www. behringer. com.
Ostoksesi rekisteröiminen käyttämällä yksinkertaista
verkkolomakettamme auttaa meitä prosessoimaan
korjausvaateesi nopeammin ja tehokkaammin. Lue myös
takuumme ehdot ja edellytykset, jos tarpeen.
Toimintahäiriö.2. Jos BEHRINGER-tuotteeseesi
tulee toimintahäiriö, aikomuksenamme on saada se
korjattua niin pian kuin mahdollista. Ota yhteyttä siihen
BEHRINGER-jälleenmyyjään, jolta ostit laitteistosi.
Jos BEHRINGER-jälleenmyyjäsi ei sijaitse lähialueella,
voit ottaa yhteyttä yhteen tytäryhtiöistämme tai
jakelijoistamme, jotka ovat listattuna sivustolla
ww w. behringer. com TUKI-alueella.
Virtakytkennät.3. Ennen kuin kytket yksikön
virtapistokkeeseen, varmista, että käytät kyseiselle
mallillesi sopivaa verkkojännitettä. Vialliset sulakkeet
tulee poikkeuksetta vaihtaa samantyyppisiin ja
nimellisarvoisiin sulakkeisiin.
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
www.behringer.com
EUROPOWER
EPX2000
EPX3000
3000-WATT STEREO POWER AMPLIFIER
0
-10
-20
3000-WATT STEREO POWER AMPLIFIER
Você deseja mais
informações
sobre este
produto?
Oferecemos Manuais
do Usuário na versão
mais completa no
formato PDF para usuários avançados no
site www.behringer.com. Os downloads
estão disponíveis em inglês, espanhol,
alemão e chinês.
Хотите получить больше
информации об этом изделии?
Для опытных пользователей мы
предлагаем руководство пользователя в
формате PDF на сайте www.behringer.com.
В данный момент доступны следующие
языки: английский, испанский, немецкий
и китайский
.
Möchten Sie weitere Informationen
über diese Produkt?
Unter www.behringer.com bieten wir
erweiterte Bedienungsanleitungen im
PDF-Format für fortgeschrittene Anwender
an. Es sind Downloads in Englisch, Spanisch,
Deutsch und Chinesisch verfügbar
.
Chcesz poznać więcej informacji o
tym produkcie?
SNa stronie www.behringer.com znajdują
się rozszerzone Instrukcje obsługi w
formacie PDF. Instrukcje do ściągnięcia
przygotowane są w języku angielskim,
hiszpańskim, niemieckim i chińskim
.
Vuoi avere maggiori informazioni
riguardanti questo prodotto?
Il sito www.behringer.com mette a
disposizione degli utenti più esperti la
versione estesa del Manuale d'Uso (in
formato PDF). Sono disponibili le versioni
Inglese, Spagnolo, Tedesco e Cinese.
Wenst u meer informatie over dit
product?
Op www.behringer.com bieden we
uitgebreide gebruikershandleidingen in
PDF-formaat voor de gevorderde gebruiker.
Downloads zijn beschikbaar in het Engels,
Spaans, Duits en Chinees.
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες
για αυτό το προϊόν;
Προσφέρουμε εκτενές Εγχειρίδιο Χρήστη
σε μορφή PDF για τον προχωρημένο
χρήστη στο www.behringer.com. Αρχεία
για κατέβασμα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά,
Ισπανικά, Γερμανικά και Κινέζικα.
.
Vill du ha mer information om
produkten?
Vi erbjuder utvidgade
användarmanualer i PDF-format
för avancerade användare på www.
behringer.com. Nedladdningsbara
versioner finns tillgängliga på engelska,
spanska, tyska och kinesiska.
.
Ønsker du mere information om
dette produkt?
Vi tilbyder udvidede Brugermanualer
i PDF format for avancerede brugere
på www.behringer.com. Downloads er
disponible i Engelsk, Spansk, Tysk og
Kinesisk
.
Haluatko saada lisätietoja tästä
tuotteesta?
Tarjoamme laajat omistajan käyttöohjeet
PDF-muodossa edistyneelle käyttäjälle
sivulla www.behringer.com. Voit ladata
tiedoston englanniksi, espanjaksi, saksaksi
ja kiinaksi.
/