Behringer Xenyx 1204USB Manuale del proprietario

Marca
Behringer
Categoria
mixer audio
Modello
Xenyx 1204USB
Tipo
Manuale del proprietario
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
www.behringer.com
XENYX
1204USB/
X1204USB
Instruções de
funcionamento/
segurança
Инструкция по
эксплуатации
и технике
безопасности
Bedienungs-/
Sicherheits-
hinweise
Wskazówki
obsługi/
bezpieczeństwa
Istruzioni di
funzionamento/
sicurezza
Bedienings-/
veiligheids-
voorschriften
Οδηγίες
λειτουργίας/
ασφαλείας
Drifts-/säkerhets-
instruktioner
Betjenings-
og sikkerheds-
instruktioner
Käyttö- ja
turvallisuusohjeet
IMPORTANTE: Leia este documento
antes de usar este produto. Quer mais
informações? Veja a página de fundo
deste livreto.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
настоящего изделия прочтите этот
документ. Вам нужна дополнительная
информация? Тогда загляните на
последнюю страницу этой брошюры.
WICHTIG: Lesen Sie dieses Doku-
ment vor der Inbetriebnahme dieses
Produkts. Sie benötigen weitere In-
formationen? Siehe Rückseite dieser
Broschüre.
WAŻNE: Zanim zaczniesz korzystać
ze sprzętu zapoznaj się z poniższymi
instrukcjami. Potrzebujesz więcej
informacji? Przejdź do ostatnich stron
broszury.
IMPORTANTE: Leggi questo docu-
mento prima di utilizzare il prodotto.
Vuoi maggiori informazioni? Consulta
l’ultima pagina di questo opuscolo.
BELANGRIJK: Lees dit document
door alvorens het product te gebruik-
en. Wenst u meer informatie? Zie dan
de achterflap van dit boekje.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Διαβάστε αυτό το
έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό
το προϊόν. Θέλετε περισσότερες
πληροφορίες; Προστρέξτε στο πίσω
μέρος αυτού του φυλλαδίου.
VIKTIGT: Läs det här dokumentet
innan du använder produkten. Vill du
ha mer information? Se broschyrens
baksida.
VIGTIGT! Læs dette dokument, inden
du bruger produktet. Vil du have
mere information? Se bagsiden af
denne booklet.
TÄRKEÄÄ: Lue tämä dokumentti en-
nen tämän tuotteen käyttöä. Halu-
atko lisää tietoa? Katso tämän kirjasen
takasivu.
A50-00000-00960
PL
IT
NL
XENYX1204USB / X1204USB • pg 4
www.behringer.com
PL
IT
NL
XENYX1204USB / X1204USB • pg 5
www.behringer.com
Ten symbol informuje o ważnych
wskazówkach dotyczących obsługi i
konserwacji urządzenia w dołączonej
dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w
instrukcji obsługi.
Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia
porażenia prądem zabrania się
zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia.
Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia
nie mogą być naprawiane przez użytkownika.
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez
wykwali kowany personel.
Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia
porażenia prądem lub zapalenia się
urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu
i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza
dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na
urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak
np. wazony lub szklanki.
Uwaga
Prace serwisowe mogą być wykonywane
jedynie przez wykwali kowany
personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia
prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji,
które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy
wykonywane mogą być jedynie przez wykwali kowany
personel techniczny.
Proszę przeczytać poniższe wskazówki.1.
Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.2.
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek 3.
ostrzegawczych.
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.4.
Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.5.
Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą 6.
szmatką.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. 7.
W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać
zaleceń producenta.
Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 8.
takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące
ciepło (np. wzmacniacze).
W żadnym wypadku nie należy usuwać 9.
zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek
z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada
dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z
uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk
uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy
wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie
odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do
elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.
Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był 10.
narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co
mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną
uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w
pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym
kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.
Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci 11.
sprawnym przewodem z uziemieniem.
Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w 12.
urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być
zawsze łatwo dostępne.
Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i 13.
akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.
Używać jedynie 14.
zalecanych przez
producenta lub
znajdujących się w
zestawie wózków,
stojaków, statywów,
uchwytów i stołów. W
przypadku posługiwania
się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność
w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.
W trakcie burzy oraz na czas dłuższego 15.
nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego.
Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać 16.
jedynie wykwali kowanym pracownikom serwisu.
Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się
konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w
jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego
lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się
przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było
na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie
funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.
Prawidłowa utylizacja 17.
produktu: Ten symbol wskazuje,
że tego produktu nie należy
wyrzucać razem ze zwykłymi
odpadami domowymi,
tylko zgodnie z dyrektywą
w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/ WE)
oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy
przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami może wywołać
szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i
zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji
niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w
prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia
się do oszczędnego wykorzystywania zasobów
naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w
których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu,
udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji
odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.
Questo simbolo, avverte, laddove appare,
della presenza di importanti istruzioni
per l‘uso e per la manutenzione nella
documentazione allegata. Si prega di consultare
il manuale.
Attenzione
Per ridurre il rischio di scossa elettrica non
rimuovere la copertura superiore (o la
sezione posteriore). All‘interno non sono contenute parti
che possono essere sottoposte a riparazione da parte
dell‘utente. Interventi di riparazione possono essere
eseguiti solo da personale quali cato.
Attenzione
Al  ne di ridurre il rischio di incendi o
di scosse elettriche, non esporre questo
dispositivo alla pioggia ed all’umidità. Lapparecchio
non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi,
e sull’apparecchio non devono essere posti oggetti
contenenti liquidi, ad esempio vasi.
Attenzione
Queste istruzioni per l’uso sono destinate
esclusivamente a personale di servizio
quali cato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non
e ettuare operazioni all’infuori di quelle contenute nel
manuale istruzioni. Interventi di riparazione possono
essere eseguiti solo da personale quali cato.
Leggere queste istruzioni.1.
Conservare queste istruzioni.2.
Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.3.
Seguire tutte le istruzioni.4.
Non usare questo dispositivo vicino all’acqua.5.
Pulire solo con uno stro naccio asciutto.6.
Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. 7.
Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
Non installare nelle vicinanze di fonti di calore 8.
come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi
(ampli catori compresi) che generano calore.
Non annullare l’obiettivo di sicurezza delle spine 9.
polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate
hanno due lame, con una più larga dellaltra. Una
spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo
di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la
sicurezza dell’utilizzatore. Se la spina fornita non è
adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la
sostituzione della spina.
Disporre il cavo di alimentazione in modo tale 10.
da essere protetto dal calpestio e da spigoli taglienti e
che non possa essere danneggiato. Accertarsi che vi sia
una protezione adeguata in particolare nel campo delle
spine, del cavo di prolunga e nel punto in cui il cavo di
alimentazione esce dall’apparecchio.
PL
Ważne informacje o
bezpieczeństwie
IT
Istruzioni di sicurezza
importanti
L’apparecchio deve essere costantemente collegato 11.
alla rete elettrica mediante un conduttore di terra in
perfette condizioni.
Se l’unità da disattivare è l’alimentatore o un 12.
connettore per apparecchiature esterne, essa dovrà
rimanere costantemente accessibile.
Usare solo dispositivi opzionali/accessori speci cati 13.
dal produttore.
Usare solo con 14.
carrello, supporto,
cavalletto, sostegno o
tavola speci cate dal
produttore o acquistati con
l’apparecchio. Quando si
usa un carrello, prestare
attenzione, muovendo il
carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.
Staccare la spina in caso di temporale o quando 15.
non si usa l’apparecchio per un lungo periodo.
Per l’assistenza tecnica rivolgersi a personale 16.
quali cato. Lassistenza tecnica è necessaria nel caso
in cui l’unità sia danneggiata, per es. per problemi del
cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di
liquidi od oggetti caduti nell’apparecchio, esposizione
alla pioggia o all’umidità, anomalie di funzionamento o
cadute dell’apparecchio.
Smaltimento corretto di 17.
questo prodotto: Questo simbolo
indica che questo prodotto non
deve essere smaltito con i ri uti
domestici, conformemente alle
disposizioni WEEE (2002/96/CE)
e alle leggi in vigore nel vostro
paese. Questo prodotto deve essere consegnato ad un
centro autorizzato alla raccolta per il riciclaggio dei
dispositivi elettrici ed elettronici (DEE). Una gestione
inadeguata di questo tipo di ri uti potrebbe avere
un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute
a causa delle sostanze potenzialmente pericolose
generalmente associate ai DEE. Al tempo stesso, la
vostra collaborazione per un corretto smaltimento di
questo prodotto contribuirà ad uno sfruttamento più
e cace delle risorse naturali. Per maggiori informazioni
sui centri di raccolta per il riciclaggio vi invitiamo a
contattare le autorità comunali della vostra città, gli enti
addetti allo smaltimento o il servizio per lo smaltimento
dei ri uti domestici.
Dit symbool wijst u altijd op belangrijke
bedienings - en onderhoudsvoorschriften
in de bijbehorende documenten. Wij
vragen u dringend de handleiding te lezen.
Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste
afdekking (van het achterste gedeelte)
anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen.
Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
gekwali ceerd personeel uitgevoerd worden.
Attentie
Om het risico op brand of elektrische
schokken te beperken, dient u te
voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld
aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water
en er mogen geen met water gevulde voorwerpen –
zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.
Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn
uitsluitend bedoeld voor gekwali ceerd
onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te
voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen
verrichten dan in de bedieningsinstructies
vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen
alleen uitgevoerd worden door gekwali ceerd
onderhoudspersoneel.
Lees deze voorschriften.1.
Bewaar deze voorschriften.2.
Neem alle waarschuwingen in acht.3.
Volg alle voorschriften op.4.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.5.
Reinig het uitsluitend met een droge doek.6.
Let erop geen van de ventilatie-openingen te 7.
bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-
schriften van de fabrikant.
Het apparaat mag niet worden geplaatst in de 8.
buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere
zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of 9.
aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een
polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een
breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft
twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.
Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor
uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
stopcontact passen, laat het contact dan door een
elektricien vervangen.
Om beschadiging te voorkomen, moet de 10.
stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden
over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe
kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan
de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het
netsnoer het apparaat verlaat.
Het toestel met altijd met een intacte aarddraad 11.
aan het stroomnet aangesloten zijn.
Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een 12.
apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het
uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-13.
ceerd toebehoren c.q. onderdelen.
Gebruik het apparaat 14.
uitsluitend in combinatie
met de wagen, het statief,
de driepoot, de beugel of
tafel die door de producent
is aangegeven, of die
in combinatie met het
apparaat wordt verkocht.
Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn
bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en
letsel door vallen te voorkomen.
Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet 15.
gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig 16.
en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-
zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze
beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-
stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof
of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan
regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal
functioneert of wanneer het is gevallen.
Correcte afvoer van dit 17.
product: dit symbool geeft aan
dat u dit product op grond van
de AEEA-richtlijn (2002/96/ EG)
en de nationale wetgeving
van uw land niet met het
gewone huishoudelijke afval
mag weggooien. Dit product moet na a oop van de
nuttige levensduur naar een o ciële inzamelpost voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden
gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke
sto en die in elektrische en elektronische apparatuur
kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval
van het onderhavige type een negatieve invloed op
het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een
juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter
voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens
bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke
hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren,
kunt u contact opnemen met uw gemeente of de
plaatselijke reinigingsdienst.
NL
Belangrijke
eiligheidsvoorschriften
XENYX1204USB / X1204USB • pg 12
www.behringer.com
XENYX1204USB / X1204USB • pg 13
www.behringer.com
Schäden/Defekte, die durchhere Gewalt/Natur •
(Unglück, Brand, Überschwemmung usw.) oder
andere nicht auf die Firma BEHRINGER zurückführbare
Ursachen bedingt sind.
Die eingeschränkte Garantie erlischt, wenn das Gerät [7]
durch nicht autorisierte Personen (einschließlich dem
Kunden) repariert oder geö net wurde.
Sollte bei einer Überprüfung des Geräts durch [8]
BEHRINGER festgestellt werden, dass der fragliche Defekt
nicht unter die eingeschränkte Garantie llt, muss der
Kunde die Kosten der Überprüfung tragen.
Produkte ohne Garantieanspruch werden nur gegen [9]
Kostenübernahme durch den Käufer repariert. BEHRINGER
oder ihr autorisiertes Service-Center wird den Kunden
vorab über die Sachlage informieren. Sollte der Kunde
innerhalb von sechs Wochen nach Benachrichtigung keinen
schriftlichen Reparaturauftrag mit Kostenübernahme
erteilen, wird BEHRINGER das Gerät mit einer separaten
Rechnung für Fracht und Verpackung per Nachnahme an
den Kunden zurücksenden. Wenn ein Reparaturauftrag
gegen Kostenübernahme erteilt wird, werden die Kosten für
Fracht und Verpackung zusätzlich, ebenfalls gesondert, in
Rechnung gestellt.
Autorisierte BEHRINGER Händler verkaufen [10]
neue Produkte nicht direkt in online Auktionen.
Käufe in online Auktionen sind mit Risiken behaftet.
Bestätigungen von Käufen in online Auktionen oder
Kaufbelege werden bei der
Garantieüberprüfung nicht akzeptiert und die in
einer online Auktion gekauften Produkte werden von
BEHRINGER weder repariert noch ersetzt.
Übertragbarkeit der Garantie§ 5
Diese eingeschränkte Garantie wird ausschließlich dem
ursprünglichen Käufer (Kunde des Vertragshändlers)
gewährt und ist nicht übertragbar auf Personen, die
das Produkt anschließend kaufen. Außer der Firma
BEHRINGER ist kein Dritter (Händler etc.) berechtigt,
Garantieversprechen für die Firma BEHRINGER
abzugeben.
Schadenersatzansprüche § 6
Vorbehaltlich der Durchsetzung lokalen Rechts, ist
BEHRINGER unter dieser Garantie dem Käufer gegenüber
nicht haftbar für resultierende oder indirekte Verluste
oder Schäden jeglicher Art. Die Haftung der Firma
BEHRINGER beschränkt sich in allen Fällen auf den
Warenwert des Gerätes.
Haftungsbeschränkung§ 7
Diese eingeschränkte Garantie ist die vollständige
und einzige Garantie, die von der Firma BEHRINGER
gewährt wird. Sie setzt alle anderen schriftlichen oder
mündlichen Vereinbarungen bezüglich dieses Produkts
außer Kraft. BEHRINGER gewährt keine weiteren
Garantien für dieses Produkt
Andere Garantien und nationale § 8
Gesetze
Durch diese eingeschränkte Garantie werden die [1]
gesetzlichen Rechte des ufers als Verbraucher weder
ausgeschlossen noch eingeschränkt.
Die hier erwähnten eingeschnkten [2]
Garantiebedingungen gelten nur, solange sie kein geltendes
lokales Recht verletzen.
Diese Garantie verringert nicht die Verp ichtungen des [3]
Verkäufers zur Behebung von mangelnder Konformität und
versteckten Defekten des Produkts.
Zusatz§ 9
Die Garantiebedingungen können unangekündigt
geändert werden. Die aktuellsten Garantiesatzungen
und -bedingungen sowie weitere Informationen zur
eingeschränkten Garantie von BEHRINGER  nden Sie
online unter www.behringer.com.
BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited of Rue de Pequim No. 202-A,
Macau Finance Centre 9/J, Macau, inklusive aller Firmen der BEHRINGER-Gruppe
Gwarancja
Gwarancja § 1
Niniejsza gwarancja jest ważna pod warunkiem, [1]
że produkt zakupiony został u autoryzowanego dealera
BEHRINGER w kraju zakupu. Listę autoryzowanych dealerów
można znaleźć na stronie internetowej BEHRINGER,
www.behringer.com w zakładce: Where to Buy“ (“Gdzie
kupić”), mna też skontaktow się z najbliższym biurem
BEHRINGER.
BEHRINGER* gwarantuje, że mechaniczne i [2]
elektroniczne komponenty tego produktu wolne od
wad zycznych, jeśli wykorzystywane w normalnych
warunkach przez okres jednego (1) roku od daty zakupu
(patrz: Gwarancja warunków w § 4 poniżej), chyba że
stosowne przepisy prawa danego kraju ustalają dłuższy
minimalny okres gwarancji. Jeżeli produkt nie wykazuje
żadnych wad w określonym okresie gwarancyjnym i dana
wada nie jest wykluczona na mocy § 4, BEHRINGER, według
swojego uznania wymieni produkt albo naprawi produkt
przy użyciu odpowiednich nowych lub odnowionych części
lub produktu. W przypadku gdy BEHRINGER postanowi
wymien produkt, to gwarancja ma zastosowanie do
wymienionego produktu przez pozostały okres gwarancyjny
dla poprzedniego produktu, na przykład, okres jednego (1)
roku (lub inny minimalny okres gwarancji) od daty zakupu
oryginalnego produktu.
Po uznaniu roszczenia z tytułu gwarancji, naprawiony [3]
lub wymieniony produkt zostanie odesłany do użytkownika
na koszt rmy BEHRINGER.
Roszczenia gwarancyjne inne nwymienione powyżej [4]
są wyraźnie wyłączone.
PROSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON SPRZEDAŻY. JEST TO
DOWÓD ZAKUPU STANOWIĄCY TWOJĄ GWARANCJĘ.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST NIEWAŻNA BEZ TAKIEGO
DOWODU ZAKUPU.
Rejestracja Online § 2
Prosimy pamiętać o konieczności zarejestrowania na
stronie internetowej: www.behringer.com pod hasłem
“Support” (“Wsparcie”) nowego sprzętu BEHRINGER tuż
po dokonaniu jego zakupu i staranne zapoznanie się z
warunkami gwarancji. Zarejestrowanie zakupionego
sprzętu pomoże szybciej i efektywniej zrealizowTwoje
roszczenia gwarancyjne. Dziękujemy za współpracę!
Autoryzowany numer zwrotu§ 3
Aby skorzystać z usługi serwisu gwarancyjnego, należy [1]
skontaktować się ze sprzedawcą, od którego urządzenie
zostało zakupione. Jeżeli Twój sprzedawca BEHRINGER nie
jest zlokalizowany w poblu, możesz skontaktować się z
dystrybutorem BEHRINGER dla danego kraju wymienionym
w zakładce “Support” (“Wsparcie”) na stronie internetowej:
www.behringer.com. Alternatywnie, należy zgłosić
roszczenie z tytułu gwarancji na stronie internetowej
www.behringer.com ZANIM dokona się zwrotu produktu.
Wszelkie zapytania należy opatrzyć opisem problemu i
numerem seryjnym produktu. Po zwery kowaniu zgodności
gwarancji produktu z paragonem sprzedaży, Behringer
wyda numer Autoryzowanego Zwrotu Produktu (RMA).
Następnie, produkt musi b zwrócony w oryginalnym [2]
opakowaniu, w którym został dostarczony, wraz z
autoryzowanym numerem zwrotu na adres wskazany przez
BEHRINGER.
Koszt przesyłki do serwisu pokrywa użytkownik [3]
produktu.
Wyłączenia gwarancji§ 4
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zużywających [1]
się, w tym, między innymi, bezpieczników i baterii.
BEHRINGER we wskazanych przypadkach udziela
gwarancji w odniesieniu do wad  zycznych przez okres
dziewćdziesięciu (90) dni od daty zakupu na lampy lub
mierniki znajdujące w produkcie.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu, jeżeli [2]
został on elektronicznie lub mechanicznie zmody kowany
w jakikolwiek sposób. Jeśli produkt wymaga mody kacji
lub przystosowania w celu zapewnienia zgodnci z
obowiązującymi przepisami technicznymi lub normami
bezpieczeństwa na poziomie krajowym lub lokalnym, w
każdym kraju, który nie jest krajem, w którym produkt został
pierwotnie opracowany i wyprodukowany, to taka zmiana
/ adaptacja nie będzie uznana za wadę  zyczną. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje takich zmian / adaptacji, niezależnie
od tego, czy została przeprowadzona prawidłowo, czy nie.
Zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, BEHRINGER nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty wynikające
z takiej zmiany / adaptacji.
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu. [3]
Nie obejmuje ona pomocy technicznej dla sprzętu lub
oprogramowania i nie obejmuje samego oprogramowania,
bez względu na to, czy zostało ono zawarte w produkcie.
Każde takie oprogramowanie jest dostarczane w takim
stanie jak widać, bez gwarancji, chyba że gwarancja zostanie
do niego dołączona.
Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli fabryczny [4]
numer seryjny został zmieniony lub usunięty z produktu.
Darmowe kontrole i konserwacje / naprawy [5]
wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji, w
szczególności, jeżeli powstały w wyniku niewłaściwego
używania produktu przez użytkownika. Dotyczy to
również wad spowodowanych przez normalne zużycie, w
szczególności w odniesieniu do tłumików, crossfaderów,
potencjometrów, klawiszy / przycisków, lamp, strun
gitarowych, iluminantów i podobnych części.
Szkody / wady spowodowane w następujący sposób [6]
nie są objęte niniejszą gwarancją:
niewłaściwe używanie, zlekceważenie lub •
niezastosowanie się do zaleceń posługiwania się
produktem w sposób zgodny ze wskazaniami
określonymi w instrukcji dla użytkownika lub instrukcji
podręcznej;
uruchamianie lub używanie produktu w sposób, •
który nie jest zgodny z przepisami technicznymi i
bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym
produkt jest używany;
szkody / wady spowodowane wskutek siły wyższej •
(wypadek, pożar, powódź, itp.) lub wszelkie czynniki,
które są poza kontrolą BEHRINGER.
Wszelkie naprawy lub demontowanie produktu [7]
dokonywane przez osoby nieuprawnione, w tym przez
użytkownika, powoduje utratę gwarancji.
Jeśli z kontroli produktu dokonanej przez BEHRINGER [8]
wynika, że dana wada nie jest objęta gwarancją, koszty
kontroli ponosi kupujący.
Produkty, kre nie spnia warunków niniejszej [9]
gwarancji zostaną naprawione wyłącznie na koszt
kupucego. BEHRINGER lub autoryzowane centrum
serwisowe poinformuje kupującego o takich okolicznościach.
Jeśli kupujący nie złoży pisemnego zamówienia naprawy w
terminie 6 tygodni po zgłoszeniu wady, BEHRINGER zwci
sprzęt za pobraniem z oddzielną fakturą obejmującą koszty
pakowania i przesyłki. Koszty te będą również osobno
fakturowane w przypadku, gdy kupujący prześle pisemne
zlecenie naprawy.
Autoryzowani dealerzy BEHRINGER nie dokonują [10]
sprzedaży nowych produktów na internetowych
aukcjach. Zakupy dokonane za pośrednictwem
internetowych aukcji dokonywane są na ryzyko
kupującego. Potwierdzenia lub pokwitowania dokonania
zakupu na aukcjach internetowych nie są dopuszczone
do wery kacji w zakresie gwarancji i BEHRINGER nie
będzie dokonywał naprawy lub wymiany jakiegokolwiek
produktu zakupionego za pośrednictwem aukcji
internetowych.
Niezbywalność gwarancji § 5
Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu
kupującego (klientowi detalicznemu autoryzowanego
sprzedawcy) i nie może być przeniesiona na
kogokolwiek, kto w dalszej kolejności zakupi dany
produkt. Żadna inna osoba (sprzedawca detaliczny, itp.)
nie jest uprawniona do udzielania gwarancji w imieniu
BEHRINGER.
Roszczenie odszkodowawcze§ 6
W zakresie wynikającym ze stosownych przepisów prawa
obowiązujących na danym terenie, w ramach niniejszej
gwarancji BEHRINGER nie ponosi wobec kupującego
odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub następcze
szkody lub straty. W żadnym wypadku odpowiedzialność
BEHRINGER w ramach niniejszej gwarancji nie może
przekroczyć wskazanej w fakturze wartość produktu.
Ograniczenie odpowiedzialności§ 7
Niniejsza gwarancja stanowi całkowitą i wyłączną
gwarancję, przysługującą Użytkownikowi wobec
BEHRINGER. Zastępuje ona wszelkie inne pisemne
lub ustne ustalenia związane z danym produktem.
BEHRINGER nie przewiduje żadnych innych gwarancji dla
danego produktu.
Inne uprawnienia gwarancyjne i § 8
prawo krajowe
Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wyklucza [1]
ani nie ogranicza ustawowych uprawnień kupującego jako
konsumenta.
Wymienione w niniejszym dokumencie postanowienia [2]
dotyczące ograniczonej gwarancji nie mazastosowania, o
ile naruszają one stosowne przepisy prawa obowiązujące na
danym terenie.
Niniejsza gwarancja nie usuwa obowiązków [3]
sprzedającego w odniesieniu do jakiegokolwiek braku
zgodności produktu jak również jakichkolwiek wad ukrytych.
Zmiana§ 9
Warunki serwisu gwarancyjnego mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Najnowsze warunki gwarancji i
dodatkowe informacje dotyczące gwarancji BEHRINGER
można znaleźć szczegółowo omówione na stronie
internetowej pod adresem: www.behringer.com.
*BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited of Rue de Pequim No. 202-A,
Macau Finance Centre 9/J, Macau, w tym wszystkie spółki grupy BEHRINGER
Garanzia Limitata
Garanzia § 1
La presente garanzia limitata è da ritenersi valida [1]
solo nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato presso
un rivenditore BEHRINGER autorizzato nello stato in
cui è avvenuto l’acquisto. Nel sito web BEHRINGER
(www.behringer.com – sezione “Where to Buy“), è
disponibile la lista dei rivenditori autorizzati; in alternativa è
possibile contattare l’u cio BEHRINGER più vicino.
Se usato in condizioni operative normali, BEHRINGER* [2]
garantisce lassenza di difettosità delle componenti
meccaniche e elettroniche del prodotto, per un periodo
di un (1) anno dalla data d’acquisto (consultare i termini
di Garanzia Limitata riportati nella successiva sezione §
4), a meno che le norme locali vigenti non prevedano
l’applicazione di un periodo minimo di garanzia più lungo.
Se il prodotto presentasse un qualsiasi difetto non escluso
dai termini riportati nella sezione § 4 (entro il periodo di
copertura della garanzia speci cato), BEHRINGER procederà,
a sua discrezione, alla sostituzione o alla riparazione
del prodotto usando parti o prodotti adeguati, nuovi o
ricondizionati. Nel caso in cui BEHRINGER decida di sostituire
l’intero prodotto, questa garanzia limitata si applicherà
al prodotto di sostituzione per il periodo rimanente della
copertura iniziale, ovvero un (1) anno dalla data d’acquisto
del prodotto originale (o altro periodo minimo di garanzia
applicabile).
Previa convalida della richiesta di intervento in [3]
garanzia, il prodotto riparato o sostituito verrà reso al cliente
mediante spedizione a carico di BEHRINGER.
Le richieste di interventi in garanzia per cause diverse [4]
da quelle indicate nei punti precedenti sono da ritenersi
espressamente escluse.
SI PREGA DI CONSERVARE LO SCONTRINO/RICEVUTA,
UTILE PER ATTESTARE LACQUISTO E VALIDARE LA
COPERTURA DELLA GARANZIA LIMITATA; IN ASSENZA DI
TALE PROVA D’ACQUISTO, QUESTA GARANZIA LIMITATA È
DA RITENERSI INVALIDATA.
Registrazione online§ 2
Subito dopo l’acquisto, ricordati di registrare il nuovo
prodotto BEHRINGER accedendo alla sezione “Support
del sito web www.behringer.com; ti preghiamo di
leggere attentamente i termini e le condizioni della
nostra garanzia limitata. Registrando il prodotto e
l’acquisto e ettuato, contribuirai a rendere più veloci
ed e cienti le eventuali procedure di riparazione in
garanzia. Grazie per la cooperazione!
Numero RMA (Return Materials § 3
Authorization)
Per usufruire del servizio di assistenza in garanzia, si [1]
prega di contattare il rivenditore presso il quale il prodotto
è stato acquistato; nel caso in cui il negoziante BEHRINGER
si trovasse in una località lontana, è possibile contattare il
distributore BEHRINGER che si occupa del proprio stato -
consultando l’elenco presente nella sezione “Support del
sito web www.behringer.com. Se lo stato non fosse incluso
nella lista, contattare il BEHRINGER Customer Service (i cui
recapiti di contatto sono reperibili nella sezione “Support
del sito web www.behringer.com). In alternativa, si prega
di sottoporre una richiesta online di assistenza in garanzia
dal sito web www.behringer.com, PRIMA di inviare il
prodotto. Ogni richiesta deve essere accompagnata da una
descrizione del problema e dal numero di serie del prodotto.
Dopo aver veri cato l’idonei della garanzia del prodotto
con lo scontrino d’acquisto originale, BEHRINGER procederà
all’emissione di un numero “RMA (Return Materials
Authorization).
Successivamente, il prodotto dovrà essere spedito [2]
all’indirizzo indicato da BEHRINGER, usando l’imballo
originale e allegando il numero RMA.
Il materiale ricevuto senza spedizione prepagata non [3]
sarà accettato.
Esclusione da garanzia§ 4
La presente garanzia limitata non copre le parti [1]
deperibili, inclusi (ma non limitandosi a) i fusibili e le
batterie. Ove applicabile, BEHRINGER garantisce la non
difettosità (dei materiali o di lavorazione) delle valvole o
dei meter presenti nel prodotto, nellarco di un periodo di
novanta (90) giorni dalla data dacquisto.
La presente garanzia limitata non copre il prodotto nel [2]
caso in cui questo risulti essere stato modi cato in qualsiasi
modo, meccanicamente o elettronicamente. Se il prodotto
necessitasse di modi che o adattamenti per conformarsi a
standard tecnici o di sicurezza applicabili a livello nazionale
o locale (nell’ambito di qualsiasi stato diverso da quello
per il quale il prodotto è stato originariamente sviluppato e
fabbricato), tale modi ca non potrà essere considerata come
un difetto dei materiali e/o di lavorazione. Questa garanzia
non copre tali modi che, anche se risultassero e ettuate
in modo corretto. In base ai termini di questa garanzia
limitata, BEHRINGER non è da ritenersi responsabile per ogni
eventuale costo dovuto a tali modi che.
La presente garanzia limitata copre solo le componenti [3]
hardware del prodotto. Non copre l’assistenza tecnica
dovuta all’usura (hardware o software), ne copre alcun
prodotto software presente o meno nel prodotto. Qualsiasi
software del genere viene fornito “COSÌ COM’È”, a meno che
espressamente provvisto di garanzia limitata inclusa.
La presente garanzia limitata è da ritenersi invalidata [4]
se il numero di serie applicato dal costruttore sul prodotto
risulti essere stato alterato o rimosso.
Le ispezioni gratuite e gli interventi di riparazione/[5]
manutenzione sono espressamente esclusi dalla presente
garanzia, in particolare se dovuti ad un uso improprio del
prodotto da parte dell’utente. Ciò si applica anche ai difetti
causati dal normale deterioramento dovuto all’usura (in
particolare nei fader, crossfader, potenziometri, tasti/
pulsanti, valvole, corde di chitarra, indicatori luminosi o parti
simili).
Questa garanzia limitata non copre i danni/difetti [6]
causati dalle seguenti condizioni:
XENYX1204USB / X1204USB • pg 14
www.behringer.com
XENYX1204USB / X1204USB • pg 15
www.behringer.com
uso improprio, trascuratezza o incapacità di operare •
con l’unità conformemente alle istruzioni fornite dal
manuale d’uso/di servizio BEHRINGER;
modalità di collegamento o messa in funzione •
dell’unità non conformi in qualsiasi modo alle norme
tecniche e di sicurezza applicabili nello stato in cui il
prodotto viene utilizzato;
danni/difetti causati da forza maggiore/naturali •
(incidenti, alluvioni, incendi, ecc.) o qualsiasi altra
condizione al di fuori del controllo di BEHRINGER.
Qualsiasi riparazione o apertura dell’unità e ettuata [7]
da personale non autorizzato (incluso l’utente) invaliderà la
presente garanzia limitata.
Nel caso in cui un’ispezione del prodotto condotta da [8]
BEHRINGER dimostrasse che il difetto in questione risultasse
non coperto dalla garanzia limitata, i costi di tale ispezione
saranno a carico del cliente.
I costi di riparazione dei prodotti che non rispondono [9]
ai termini di questa garanzia limitata saranno a carico
dell’acquirente. BEHRINGER o i propri centri di assistenza
autorizzati sono tenuti ad informare il cliente di tali
circostanze. Se lacquirente omette di sottoporre un
ordine scritto per la riparazione entro 6 settimane dalla
noti ca, BEHRINGER restituirà l’unità C.O.D. (pagamento in
contrassegno) con allegata la fattura emessa per le spese di
spedizione e di imballaggio. Tali costi saranno anche fatturati
separatamente una volta ricevuto dall’acquirente l’ordine
scritto per la riparazione.
I rivenditori autorizzati BEHRINGER non e ettuano [10]
la vendita diretta di prodotti nuovi tramite le aste online;
tale tipo di acquisto viene e ettuato sulla base del
principio di autoresponsabilità dell’acquirente (“caveat
emptor”). Le ricevute di pagamento o le conferme di
acquisti e ettuati tramite aste online non sono accettate
al  ne di veri ca della garanzia e BEHRINGER non
procederà alla riparazione/sostituzione di alcun prodotto
acquistato in questo modo.
Trasferibilità della garanzia§ 5
La presente garanzia limitata è estesa esclusivamente
all’acquirente originale (cliente di un rivenditore
autorizzato) e non è trasferibile a nessun altro soggetto
che possa in seguito acquistare questo prodotto. Nessun
altro soggetto (rivenditore, ecc.) sarà autorizzato
a fornire alcuna promessa di garanzia a nome di
BEHRINGER.
Reclami per danni§ 6
Soggetta unicamente alle operazioni obbligatorie
basate sulle leggi locali vigenti, BEHRINGER non è da
ritenersi responsabile dall’utente per perdite o danni
di qualsiasi tipo, conseguenti o indiretti. In nessun caso
la responsabilità da parte di BEHRINGER coperta dalla
presente garanzia limitata supererà il valore fatturato
del prodotto.
Limiti di responsabilità § 7
La presente garanzia limitata rappresenta la completa
ed esclusiva garanzia stipulata tra lacquirente e
BEHRINGER, rimpiazzando ogni altra comunicazione
verbale o scritta relativa al prodotto in oggetto. Nessun
altra garanzia viene fornita da BEHRINGER per il prodotto
in oggetto.
Altre normative nazionali e diritti § 8
riguardanti la garanzia
La presente garanzia limitata non esclude ne limita [1]
in alcun modo i diritti statutari dell’acquirente come
consumatore.
Le norme menzionate nella presente garanzia limitata [2]
sono applicabili a meno che non costituiscano una violazione
delle norme locali vigenti e applicabili.
La presente garanzia non sottrae l’obbligo da parte [3]
del rivenditore relativamente a qualsiasi mancanza di
conformità del prodotto o di qualsiasi altro difetto.
Emendamento§ 9
Le condizioni relative al servizio dassistenza in
garanzia possono essere soggette a variazioni senza
alcun preavviso. Per conoscere le norme e i termini più
aggiornati e per informazioni aggiuntive riguardanti
la garanzia limitata BEHRINGER, si prega di consultare
il testo completo disponibile online nel sito web
www.behringer.com.
BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited - Rue de Pequim N°. 202-A,
Macau Finance Centre 9/J, Macau, incluse tutte le compagnie del gruppo
BEHRINGER
Beperkte garantie
Garantie § 1
Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht als [1]
u het product hebt gekocht van een geautoriseerde dealer
van Behringer, gevestigd in het land van aankoop. Een lijst
van geautoriseerde dealers is te vinden op de website van
BEHRINGER www.behringer.com onder de rubriek Where
to Buy“, of u kunt contact opnemen met het dichtstbijzijnde
kantoor van BEHRINGER.
BEHRINGER* garandeert, dat de mechanische en [2]
elektronische onderdelen van dit product vrij zijn van
materiaal- of fabricagedefecten, mits gebruikt onder de
normale bedrijfsomstandigheden, en wel voor de duur
van een (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop
(zie de voorwaarden van de Beperkte Garantie in § 4
hieronder). Tenzij een langere minimale garantieperiode
is voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving.
Als het product binnen de garantieperiode enig defect
vertoont, en als dat defect niet onder § 4 is uitgesloten, zal
BEHRINGER naar eigen goeddunken het product vervangen
danwel herstellen onder gebruikmaking van (een)
geschikt(e) nieuw(e) of gereconditioneerd(e) producten
of onderdelen. In het geval dat BEHRINGER besluit het
volledige product te vervangen, dan zal deze beperkte
garantie van toepassing zijn op het vervangende product
voor de restduur van de initiële garantieperiode, dat wil
zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke minimale
garantieperiode) te rekenen vanaf de datum van aankoop
van het oorspronkelijke product.
Na het valideren van de aanspraak op garantie, zal [3]
BEHRINGER het herstelde of vervangende product vrij van
vrachtkosten aan de gebruiker retourneren.
Aanspraken op garantie anders dan die, welke [4]
hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS
VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN
DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.
Online registreren § 2
Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur
direct na aankoop te registreren op www.behringer.com
onder de rubriek “Support en wees zo vriendelijk de
voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie te
lezen. Het registreren van uw aankoop en apparatuur helpt
ons uw aanspraken op reparatie sneller en doelmatiger te
verwerken. Dank u voor uw medewerking!
Autorisatienummer voor § 3
retourzending
Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact [1]
opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd
aangekocht. Mocht de BEHRINGER-dealer niet in uw
buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met
de BEHRINGER-distributeur zoals vermeld in de rubriek
“Support” op de internetsite www.behringer.com.
Als uw land niet is vermeld, mag u contact opnemen
met de Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de
details ook te vinden zijn in de rubriek “Support op de
internetsite www.behringer.com. Als alternatief kunt
u online een garantieclaim indienen via de internetsite
www.behringer.com ALVORENS het product te retourneren.
Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een
probleembeschrijving en het serienummer van het product.
Na veri catie - aan de hand van het aankoopbewijs - van de
geldigheid van de garantie voor het product, zal BEHRINGER
een RMA-nummer (Return Materials Authorization:
autorisatie tot het retourneren van goederen) afgeven.
Vervolgens moet het product in de originele [2]
verpakking, samen met het RMA-nummer, worden
geretourneerd naar het adres dat BEHRINGER heeft vermeld.
Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf zijn [3]
betaald, worden niet geaccepteerd.
Garantieuitsluitingen§ 4
Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen, [1]
zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen.
Indien van toepassing garandeert BEHRINGER dat buizen of
meters, die onderdeel van het product uitmaken, vrij zijn van
materiaal- en fabricagedefecten voor de duur van negentig
(90) dagen na de datum van aankoop.
Deze beperkte garantie dekt het product niet, als [2]
deze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch werd
gemodi ceerd. Als het product moet worden gemodi ceerd
of aangepast, teneinde te voldoen aan de toepasselijke
technische normen of veiligheidsnormen op nationaal of
lokaal niveau in enig land dat niet het land was waarvoor
het product oorspronkelijk werd ontwikkeld en vervaardigd,
dan zal die modi catie/aanpassing niet worden beschouwd
als een materiaal- of fabricagedefect. Deze beperkte
garantie dekt niet enige modi catie/aanpassing van een
dergelijke aard, ongeacht of deze al dan niet correct werd
uitgevoerd. BEHRINGER zal - onder de voorwaarden van de
beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden
gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke
modi catie/aanpassing.
Deze beperkte garantie dekt alleen de [3]
apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen
technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of
programmatuur en dekt geen programmatuurproducten,
al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke
programmatuur wordt geleverd AS IS” tenzij uitdrukkelijk
voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie betre ende
de programmatuur.
Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in [4]
de fabriek aangebrachte serienummer op het product is
gewijzigd of verwijderd.
Kostenloze inspecties en onderhouds-/[5]
reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten
van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien
veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met
het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing op
defecten veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage,
in het bijzonder van faders, crossfaders, potentiometers,
toetsen/drukknoppen, buizen, gitaarsnaren, lichtgevende
componenten en soortgelijke onderdelen.
Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten [6]
veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden:
onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te •
gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt
in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen van
BEHRINGER;
aansluiten of gebruik van de eenheid op enige wijze •
die niet overeenstemt met de technische voorschriften
of veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn in het
land waar het product wordt gebruikt;
schade/defecten veroorzaakt door daden van god of •
natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke) of
enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer van
BEHRINGER.
De beperkte garantie zal teniet worden gedaan, [7]
indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door niet-
geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).
Als een inspectie van het product door BEHRINGER [8]
uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door de
beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten van de
inspectie betalen.
Producten die niet voldoen aan de voorwaarden van [9]
deze beperkte garantie worden uitsluitend op kosten van
de koper gerepareerd. BEHRINGER of diens geautoriseerde
reparatiecentrum zal de koper van een dergelijke situatie
op de hoogte stellen. Als de koper nalaat binnen 6 weken
na kennisgeving een schriftelijke reparatieopdracht te
verstrekken, zal BEHRINGER de eenheid onder rembours
terugzenden onder bijsluiting van een aparte rekening voor
verzending en verpakking. Dergelijke kosten worden ook
apart in rekening gebracht als de koper een schriftelijke
reparatieopdracht heeft gezonden.
Geautoriseerde BEHRINGER-dealers verkopen niet [10]
rechtstreeks nieuwe producten via online veilingen.
Aankopen, gedaan op een online veiling, geschieden
op basis van koper hoedt u.... Bevestigingen of
aankoopbewijzen van online veilingen worden niet
geaccepteerd voor garantieveri catie en BEHRINGER zal
geen enkel product, aangeschaft via een online veiling,
repareren of vervangen.
Overdracht van garantie§ 5
Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt
aan de oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde
detaillist) en is niet overdraagbaar aan iemand die
dit product naderhand aankoopt. Niemand (detaillist
en dergelijke) is gemachtigd namens BEHRINGER een
garantiebelofte af te geven.
Schadeclaim§ 6
Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke
lokale wetten, zal BEHRINGER onder deze garantie niet
jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade
of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen
geval zal de aansprakelijkheid van BEHRINGER onder
deze beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde
waarde van het product.
Inperking van aansprakelijkheid§ 7
Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve
garantie tussen u en BEHRINGER. Het prevaleert boven
alle andere geschreven of mondelinge communicatie
met betrekking tot dit product. BEHRINGER verstrekt
geen andere garanties voor dit product.
Andere garantierechten en § 8
nationale wetgeving
Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie [1]
uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper als
consument.
De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn [2]
van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke,
verplichte lokale wetten.
Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn [3]
verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan
conformiteit van het product en enig verborgen defect.
Amendering§ 9
Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder
aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste
versie van de garantievoorwaarden en -bepalingen
evenals additionele informatie met betrekking tot de
beperkte garantie van BEHRINGER, de volledige details
online op de internetsite www.behringer.com.
BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited, Rue de Pequim nr. 202-A, Macau
Finance Centre 9/J, Macau, omvattende alle bedrijven van de BEHRINGER-Groep
Περιορισμένη Εγγύηση
Εγγύηση § 1
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι έγγυρη μόνο αν [1]
αγοράσατε το προϊόν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
BEHRINGER στη χώρα αγοράς. Μια λίστα εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της
BEHRINGER www.behringer.com στο « Που να αγοράσετε »
ή μπορείτε να έρθετε σ’επαφή με το πλησιέστερο σε σας
γραφείο της BEHRINGER.
Η BEHRINGER* εγγυάται ότι τα μηχανικά και [2]
ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν έχουν
βλάβες στο υλικό και στην εργασία αν λειτουργείται υπό
κανονικές συνθήκες λειτουργίας για μια περίοδο ενός (1)
έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς (δείτε τους όρους
Περιορισμένης Εγγύησης στην §4 παρακάτω), εκτός αν μια
μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδος περιορισμένης εγγύησης
είναι υποχρεωτική από κατάλληλους τοπικούς νόμους.
Αν το προϊόν εμφανίζει οποιαδήποτε βλάβη εντός της
περιορισμένης περιόδου εγγύησης και αυτή η βλάβη δεν
εξαιρείται από την § 4, η BEHRINGER, κατά την διακριτική
της ευχέρεια, είτε θα αντικαταστήσει είτε θα επισκευάσει
το προϊόν χρησιμοποιώντας κατάλληλα καινούρια ή
επιδιορθωμένα προϊόντα ή ανταλλακτικά. Σε περίπτωση
όπου η BEHRINGER αποφασίσει να αντικαταστήσει
ολόκληρο το προϊόν, αυτή τη περιορισμένη εγγύηση θα
ισχύει στο αντικατασταθέν προϊόν για την υπολειπόμενη
αρχική περίοδο εγγύησης, α. σ. ένα (1) έτος (ή διαφορετικά
εφαρμόσιμη ελάχιστη περίοδο εγγύησης) από την
ημερομηνία αγοράς του αρχικού προϊόντος.
Σε περίπτωση επικύρωσης της απαίτησης εγγύησης, [3]
το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν προϊόν θα επιστραφεί
στον χρήστη με προπληρωμένα τέλη μεταφοράς από την
BEHRINGER.
Απαιτήσεις εγγύησης άλλες από αυτές που [4]
υποδεικνύονται παραπάνω αποκλείονται ρητά.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ.
Διαδικτυακή εγγραφή§ 2
Παρακαλούμε θυμηθείτε να καταχωρήσετε τον καινούριο
εξοπλισμό σας BEHRINGER αμέσως μετά την αγορά σας
στο www.behringer.com στο Υποστήριξη και έχετε
την καλοσύνη να διαβάστε τους όρους και τις συνθήκες
της περιορισμένης εγγύησης προσεκτικά. Καταχωρώντας
την αγορά και τον εξοπλισμό σας με εμάς μάς βοηθάει
να επεξεργαστούμε τις απαιτήσεις επισκευής σας
γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστούμε
για την συνεργασία σας!
Αριθμός εξουσιοδότησης § 3
επιστροφής
Για να αποκτήσετε υπηρεσίες εγγύησης, παρακαλούμε [1]
επικοινωνήστε με τον λιανικό πωλητή από τον οποίο
αγοράστηκε ο εξοπλισμός. Αν ο αντιπρόσωπός σας
BEHRINGER δεν μπορεί να εντοπιστεί κοντά σας, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τον διανομέα BEHRINGER της
χώρας σας που είναι καταχωρημένος στο «Υποστήριξη»
στο www.behringer.com. Αν η χώρα σας δεν είναι
καταχωρημένη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών της BEHRINGER, λεπτομέρειες οι
οποίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο Υποστήριξη
στο www.behringer.com. Εναλλακτικά, παρακαλούμε
υποβάλετε μια διαδικτυακή απαίτηση εγγύησης στο
www.behringer.com ΠΡΙΝ επιστρέψετε το προϊόν. Όλες οι
ερωτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μια περιγραφή του
προβλήματος και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Αφού
επαληθεύσει την επιλεξιμότητα εγγύησης του προϊόντος με
την αρχική απόδειξη λιανικής πώλησης, η BEHRINGER θα
εκδώσει έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού
(ΕΕΥ).
Ακολούθως, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο αρχικό [2]
κουτί αποστολής του, μαζί με τον αριθμό εξουσιοδότησης
επιστροφής στην διεύθυνση που υποδεικνύεται από την
BEHRINGER.
Αποστολές χωρίς προπληρωμένο τέλος μεταφοράς δεν [3]
θα γίνονται αποδεκτές.
Εξαιρέσεις Εγγύησης § 4
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα [1]
μέρη συμπεριλαμβανομένων, άλλα όχι περιορισμένα σε,
ασφαλειών και μπαταριών. Όπου μπορεί να εφαρμοστεί,
η BEHRINGER εγγυάται ότι οι βαλβίδες ή οι μετρητές που
περιέχονται στο προϊόν δεν παρουσιάζουν βλάβες στο υλικό
και στην εργασία για μια περίοδο ενενήντα (90) ημερών από
την ημερομηνία αγοράς.
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει το [2]
προϊόν, αν αυτό έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά ή μηχανικά
με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το προϊόν χρειάζεται
να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί έτσι ώστε να
συμμορφώνεται με τα εφαρμόσιμα τεχνικά ή ασφαλείας
πρότυπα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα
η οποία δεν είναι η χώρα για την οποία αρχικά αναπτύχθηκε
XENYX1204USB / X1204USB • pg 24
www.behringer.com
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
XENYX1204USB / X1204USB • pg 25
www.behringer.com
XENYX1204USB/X1204USB
Passo 2: Controlos
Шаг 2: Элементы
управления
Schritt 2: Regler
Krok 2: Elementy
sterujące
Step 2: Controlli
Stap 2: Bediening
Βήμα 2: Όργανα
ελέγχου
Steg 2: Reglage
Trin 2: Kontroller
Vaihe 2: Liitännät
XENYX1204USB/X1204USB Controls
O CHANNEL FADER ajusta o volume do canal.
CHANNEL FADER (Микшер канала) — регулировка громкости
канала.
CHANNEL FADER zur Einstellung der Kanallautstärke.
Tłumik CHANNEL FADER służy do regulowania głośności kanału.
CHANNEL FADER regola il volume del canale.
Met de CHANNEL FADER regelt u het volume van het kanaal.
Το χειριστήριο CHANNEL FADER ελέγχει την ένταση του καναλιού.
CHANNEL FADER reglerar kanalvolymen.
CHANNEL FADER justerer kanallydstyrken.
CHANNEL FADER säätää kanavan äänenvoimakkuutta.
O botão SOLO (apenas X1204USB) envia o canal para os medidores
de VU principais para a denição de ganho.
Кнопка SOLOоло) — (только на оборудовании X1204USB)
переводит канал на главный волюметр для настройки
усиления.
SOLO-Taste (nur X1204USB) leitet den Kanal auf die Main VU-
Meter zum Einstellen der Signalstärke.
Przycisk SOLO (tylko X1204USB) wysyła kanał do głównych
mierników VU w celu ustawienia wzmocnienia.
Il pulsante SOLO (solo X1204USB) invia il canale ai principali VU
meter per l'impostazione del guadagno.
Met de SOLO-schakelaar (alleen X1204USB) stuurt u het kanaal
naar de hoofd-VU-meters om de ingangsversterking in te kunnen
stellen.
Το κουμπί SOLO (μόνο στο X1204USB) στέλνει το κανάλι στους
βασικούς μετρητές VU για ρύθμιση της ενίσχυσης.
SOLO-knappen (endast X1204USB) skickar kanalen till huvud-VU-
metern för förstärkningsinställning
SOLO-knappen (kun X1204USB) sender kanalen til hoved-VU-
metrene til indstilling af forstærkning.
SOLO-painike (vain X1204USB) lähettää kanavan VU-
päämittareihin vahvistuksen asetusta varten.
O LED CLIP acende-se quando o sinal do canal começa
a sobrecarregar.
Индикатор CLIP — загорается при избыточной нагрузке
сигнала на канале.
CLIP-LED leuchtet auf, wenn das Kanalsignal zu stark ist.
Diody CLIP wskazują przesterowanie sygnału kanału.
Il LED CLIP si accende quando si verica un overload del segnale
di canale.
De CLIP-LED gaat branden, wanneer het signaal op dit kanaal
begint te oversturen.
GR:Η ενδεικτική λυχνία CLIP ανάβει όταν το σήμα του καναλιού
αρχίζει να υπερφορτώνεται.
CLIP LED lyser när kanalsignalen börjar bli överbelastad.
CLIP-LED lyser når kanalsignalet begynder at blive overbelastet.
CLIP LED -valo syttyy, kun kanavan signaalin yliohjaus käynnistyy.
O botão MUTE remove o canal do MAIN MIX e envia-o para o bus
ALT 3-4.
Кнопка MUTE (Без звука) — отключение канала от основного
сигнала MAIN MIX и перевод его на шину ALT 3-4.
MUTE-Taste entfernt den Kanal aus dem Main Mix und leitet ihn
auf den ALT 3-4 Bus.
Przycisk MUTE usuwa kanał z grupy MAIN MIX i wysyła go do
szyny ALT 3-4.
Il pulsante MUTE consente di rimuovere il canale dal MAIN MIX
e di inviarlo al bus ALT 3-4.
Met de MUTE-schakelaar schakelt u het kanaal over van de MAIN
MIX naar de ALT 3-4-bus.
Το κουμπί MUTE αφαιρεί το κανάλι από τη βασική μίξη (MAIN MIX)
και το στέλνει στο δίαυλο ALT 3-4.
MUTE-knappen tar bort kanalen från MAIN MIX och skickar den
till ALT 3-4-bussen.
MUTE-knappen erner kanalen fra MAIN MIX og sender den til
ALT 3-4 bus.
MUTE-painike poistaa kanavan MAIN MIX:stä ja lähettää sen
ALT 3-4 -väylään.
O botão PAN/BAL posiciona o canal no campo estéreo.
Регулятор PAN/BAL — размещение канала в стереодиапазоне.
PAN/BAL-Regler positioniert den Kanal im Stereofeld.
Potencjometr PAN/BAL umożliwia ustawianie panoramy stereo
dla kanału.
La manopola PAN/BAL consente di posizionare il canale all'interno
del campo stereo.
Met de PAN/BAL-regelaar bepaalt u de positie van het kanaal in
het stereoveld.
Το κουμπί ρύθμισης PAN/BAL θέτει το κανάλι στο στερεοφωνικό
πεδίο.
PAN/BAL-ratten bestämmer kanalens position inom stereofältet.
PAN/BAL-drejeknappen placerer kanelen i stereofeltet.
PAN/BAL-säädin sijoittaa kanavan stereo-kenttään.
Os botões AUX ajustam a quantidade de sinal do canal enviada
para as chas AUX SEND. Ao premir o botão PRE no X1204USB,
é enviado o pré-fader do sinal AUX 1. O AUX 1 é sempre enviado
como pré-fader no 1204USB.
Регуляторы AUX — позволяют настроить, какая часть сигнала
из канала будет передана на разъемы вспомогательной
шины AUX SEND. При нажатии кнопки PRE на пульте X1204USB
выполняется передача сигнала AUX 1 до обработки. На
пульте 1204USB на шину AUX 1 всегда передается сигнал до
обработки.
AUX-Regler stellen ein, wie viel des Kanalsignals auf die AUX
SEND-Buchsen geleitet wird. Durch Drücken der PRE-Taste beim
X1204USB wird das AUX 1-Signal vor den Fader geleitet. Beim
1204USB wird AUX 1 immer vor den Fader geleitet.
Potencjometry AUX służą do regulacji poziomu sygnału
wysyłanego do złączy AUX SEND. Naciśnięcie przycisku PRE na
mikserze X1204USB powoduje wysyłanie sygnału AUX 1 przed
tłumikiem. W przypadku miksera 1204USB sygnał AUX 1 jest
zawsze wysyłany przed tłumikiem.
Le manopole AUX regolano la quantità di segnale del canale
che viene inviata ai jack AUX SEND. Se si preme il pulsante PRE
sull'unità X1204USB, il segnale AUX 1 viene inviato prima del
fader. Il segnale AUX 1 viene sempre inviato prima del fader
sull'unità 1204USB.
Met de AUX-regelaars bepaalt u het signaalniveau van het kanaal
op de AUX SEND-klinkaansluitingen. Met de PRE-knop op de
X1204USB schakelt u het AUX 1-signaal pre-fader. Op de 1204USB
is het AUX 1-signaal altijd pre-fader.
Τα κουμπιά ρύθμισης AUX ελέγχουν την ποσότητα του σήματος του
καναλιού που αποστέλλεται στα βύσματα αποστολής σήματος (AUX
SEND). Αν πατήσετε το κουμπί PRE του X1204USB, τότε το σήμα AUX
1 αποστέλλεται πριν από τη διάλειψη. Στο 1204USB, το σήμα AUX 1
αποστέλλεται πάντα πριν από τη διάλειψη.
AUX-rattarna reglerar hur stor del av kanalsignalen som skickas till
AUX SEND-uttagen. När du trycker på PRE-knappen på X1204USB
skickas AUX 1-signalen som pre-fader. Hos 1204USB skickas alltid
AUX 1 som pre-fader.
AUX-drejeknapper justerer hvor meget af kanalens signal, der
sendes til AUX SEND-jackstikkene. Når PRE-knappen på X1204USB
er nedtrykt sendes AUX 1-signalet før faderen. AUX 1 sendes altid
før faderen på 1204USB.
AUX-säätimillä asetetaan kanavan signaalin AUX SEND -jakkeihin
lähetettävä osuus. Painamalla X1204USB:n PRE-painiketta AUX
1 -signaali lähetetään ennen liukusäädintä. 1204USB:ssä AUX 1
lähetetään aina ennen liukusäädintä..
Os botões EQ ajustam as frequências altas, médias e baixas do
canal.
Регуляторы EQ (Эквалайзер) — позволяют отрегулировать
верхние, средние и нижние частоты канала.
EQ-Regler stellen die hohen, mittleren und tiefen Frequenzen des
Kanals ein.
Potencjometry EQ służą do regulacji wysokich, średnich i niskich
częstotliwości kanału.
Le manopole EQ regolano le bande di frequenza alte, medie e
basse del canale.
Met de EQ-regelaars bepaalt u de hoge - , midden- en lage
frequenties van het kanaal.
Τα κουμπιά ρύθμισης EQ ελέγχουν τις υψηλές, τις μεσαίες και τις
χαμηλές συχνότητες του καναλιού.
EQ-rattarna reglerar kanalens höga, medelhöga och låga
frekvenser.
EQ-drejeknapper justerer kanalens høje, midterste og lave
frekvenser.
EQ-säätimillä voidaan säätää kanavan korkea ja matala taajuus
sekä keskitaajuus.
O botão COMP ajusta a quantidade do efeito de compressão
no canal.
Регулятор COMP (Компрессия) — настройка уровня
эффекта компрессии на канале.
COMP-Regler stellt die Stärke des Kompressionseekts im
Kanal ein.
Potencjometr COMP służy do regulacji stopnia kompresji na
kanale.
La manopola COMP consente di regolare la quantità dell'eetto
di compressione sul canale.
Met de COMP-regelaar bepaalt u de compressie op het kanaal.
Το κουμπί ρύθμισης COMP ελέγχει το ύψος του εφέ συμπίεσης
που εφαρμόζεται στο κανάλι.
COMP-ratten reglerar graden av kompressioneekt på kanalen.
COMP-drejeknappen justerer mængden af kompressionseekt
på kanalen.
COMP-säätimellä säädetään kanavan kompressioefektin määrää.
O botão GAIN ajusta a sensibilidade das entradas MIC e/ou LINE.
Регулятор GAINсиление) — регулировка чувствительности
входов MIC (Микрофон) и LINE (Линейный).
GAIN-Regler stellt die Empndlichkeit des MIC- und/oder LINE-
Eingangs ein.
Potencjometr GAIN służy do regulacji czułości wejść MIC i/lub LINE.
La manopola GAIN consente di regolare la sensibilità degli ingressi
MIC e/o LINE.
Met de GAIN-regelaar bepaalt u de gevoeligheid van de MIC- en/of
LINE-ingangen.
Το κουμπί ρύθμισης GAIN ελέγχει την ευαισθησία των εισόδων
μικροφώνου (MIC) και γραμμής (LINE).
GAIN-ratten reglerar MIC- och/eller LINE-ingångarnas känslighet.
GAIN-knappen justerer MIC- og/eller LINE-indgangenes sensitivitet.
GAIN-säätimellä säädetään MIKKI- ja/tai LINJA-tulon herkkyyttä.
XENYX1204USB / X1204USB • pg 28
www.behringer.com
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
XENYX1204USB / X1204USB • pg 29
www.behringer.com
XENYX1204USB/X1204USB
XENYX1204USB/X1204USB Getting started 1-8
Passo 3: Primeiros
Passos
Шаг 3: Начало
работы
Schritt 3: Erste
Schritte
Krok 3: Rozpoczęcie
eksploatacji
Step 3: Per
cominciare
Stap 3: Aan de slag
Βήμα 3: Ξεκινώντας
Steg 3: Komma
igång
Trin 3: Igangsætning
Vaihe 3: Aloitus
Certique-se de que a alimentação de todos
os dispositivos está desligada! Ligue ao
misturador todos os cabos de alimentação,
áudio e USB adequados.
Убедитесь, что питание всех устройств отключено!
Подключите к микшеру все необходимые кабели
питания, аудио- и USB-кабели.
Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind!
Schließen Sie alle benötigten Stromversorgungs-, Audio-
und USB-Kabel am Mischpult an.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone! Podłącz
odpowiednio wszystkie kable zasilania, audio oraz USB do
miksera.
Assicurarsi che l'alimentazione di tutti i dispositivi sia
disattivata. Collegare tutti i cavi di alimentazione, audio e
USB appropriati al mixer.
Controleer eerst of alle apparaten zijn uitgeschakeld! Sluit
de benodigde kabels voor netspanning, audio en USB aan
op het mengpaneel.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι εκτός τροφοδοσίας!
Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας, ήχου και
USB στο μίκτη.
Se till att alla enheterna är avstängda! Anslut lämpliga
ström-, ljud- och USB-kablar till mixern.
Kontroller, at strømmen til alle enheder er slukket! Tilslut
alle de relevante strøm-, lyd- og USB-kabler til mixeren.
Varmista, että virta on kytketty pois kaikista laitteista.
Liitä kaikki asianmukaiset virta-, ääni- ja USB-kaapelit
mikseriin.
Ligue o misturador.
Включите микшер.
Schalten Sie das Mischpult ein.
Włącz mikser.
Accendere il mixer.
Schakel het mengpaneel in.
Ενεργοποιήστε το μίκτη.
Sätt på mixern.
Tænd for mixeren.
Kytke mikseri päälle.
Dena todos os comandos conforme indicado
acima (EQ e PAN/BAL centrados, todos os
outros para baixo/desligados.
Положение всех органов управления
приведите в соответствие данному изображению
(регуляторы EQ и PAN/BAL по центру, все остальные —
внизу/выкл.).
Stellen Sie alle Bedienelemente wie oben gezeigt ein (EQ und
PAN/BAL in die Mitte, alle anderen nach unten/aus).
Ustaw wszystkie elementy sterujące zgodnie z powyższym
rysunkiem (EQ i PAN/BAL w pozycji środkowej, wszystkie
inne w dół/wyłączone).
Impostare tutti i comandi come illustrato sopra
(Equalizzatore e PAN/BAL centrati, tutti gli altri disattivati).
Stel alle bedieningselementen in zoals hierboven aangegeven
(EQ en PAN/BAL in het midden, alle overige dicht/uit).
Ρυθμίστε όλα τα χειριστήρια όπως φαίνεται πιο πάνω
(τα EQ και PAN/BAL στο κέντρο, όλα τα υπόλοιπα κάτω
ή εκτός λειτουργίας).
Ställ in alla kontroller enligt bilden ovan (EQ och PAN/BAL
i mitten, alla andra nedåt/av).
Indstil alle kontrolelementer som vist ovenfor (EQ og PAN/
BAL i midterpositionen, alle andre nede/slået fra).
Aseta ohjaimet yllä esitetyllä tavalla (EQ ja PAN/BAL
keskelle, muut alas/pois).
Dena o GAIN (GANHO) para cada canal.
Consulte a secção Denição de Ganho para
obter mais informações.
Для каждого канала задайте уровень
усиления GAIN. Для получения дополнительной
информации см. раздел "Настройка усиления".
Stellen Sie GAIN für jeden Kanal ein. Details nden Sie im
Kapitel "Einstellen des Signalpegels".
Ustaw wzmocnienie (potencjometr GAIN) dla każdego
kanału. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Ustawianie wzmocnienia.
Impostare il comando GAIN per ciascun canale. Per
informazioni dettagliate, consultare la sezione Impostazione
del guadagno.
Stel de GAIN in voor elk kanaal. Zie het gedeelte
Ingangsversterking instellen voor meer informatie.
Ρυθμίστε την ενίσχυση (GAIN) για κάθε κανάλι. Για
περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα
Ρύθμισης ενίσχυσης.
Ställ in GAIN för varje kanal. Mer information nns i
avsnittet Förstärkningsinställning.
Indstil GAIN for hver kanal. Se afsnittet Indstilling af
forstærkning for ere oplysninger.
Aseta kunkin kanavan GAIN (vahvistus). Lisätietoja on
kohdassa Vahvistuksen asetus.
Com o fader MAIN MIX e o botão PHONES/CTRL RM
totalmente para baixo, ligue o amplicador de
potência ou colunas com alimentação.
Опустите регуляторы MAIN MIX (Общий
микс) и PHONES/CTRL RM (Наушники/Пульт) вниз
до упора и включите усилитель мощности или
акустическую систему с автономным питанием.
Schieben sie den MAIN MIX-Fader und den PHONES/
CTRL RM-Regler ganz nach unten, und schalten Sie Ihren
Verstärker oder Ihre Aktivlautsprecher ein.
Gdy tłumik MAIN MIX i potencjometr PHONES/CTRL RM
będą ustawione w dół, włącz zasilanie końcówki mocy lub
głośników aktywnych.
Con il fader MAIN MIX e la manopola PHONES/CTRL RM
completamente abbassati, attivare l'amplicatore di
potenza o gli altoparlanti amplicati.
Zet de MAIN MIX-fader en de PHONES/CTRL RM-regelaar
geheel dicht en schakel uw eindversterker of actieve
luidsprekers in.
Ενώ το ποτενσιόμετρο βασικής μίξης (MAIN MIX) και το
κουμπί ρύθμισης PHONES/CTRL RM είναι κατεβασμένα,
ενεργοποιήστε τον ενισχυτή σας ή τα ηχεία σας.
Med MAIN MIX-fadern och PHONES/CTRL RM-ratten helt neddragna
sätter du på eektförstärkaren eller de aktiva högtalarna.
Tænd for eektforstærkeren eller højtalerne samtidig med
at faderen MAIN MIX og drejeknappen PHONES/CTRL RM er
skruet helt ned.
Kytke vahvistin tai vahvistetut kaiuttimet päälle, kun
MAIN MIX -liukusäädin ja PHONES/CTRL RM -säädin ovat
alemmassa ääriasennossa.
Eleve lentamente o comando dos faders MAIN
MIX ou PHONES/CTRL RM para 0 ou para o nível
desejado.
Медленно поднимите регуляторы MAIN MIX
(Общий микс) ии PHONES/CTRL RM (Наушники/Пульт) до
отметки "0" или до необходимого уровня.
Bewegen Sie den MAIN MIX-Fader oder den PHONES/
CTRL RM-Regler in die Stellung "0" oder auf den
gewünschten Pegel.
Powoli przesuń tłumiki MAIN MIX lub potencjometr
PHONES/CTRL RM do pozycji 0 lub innego odpowiedniego
poziomu.
Alzare lentamente i fader MAIN MIX o la manopola PHONES/
CTRL RM no alla posizione 0 o al livello desiderato.
Zet de MAIN MIX-faders of de PHONES/CTRL RM-regelaar
langzaam op 0 of op het gewenste niveau.
Ανεβάστε αργά τα ποτενσιόμετρα βασικής μίξης (MAIN
MIX) ή το κουμπί ρύθμισης PHONES/CTRL RM στο 0 ή στην
επιθυμητή στάθμη.
Dra försiktigt upp MAIN MIX-fader-reglagen eller PHONES/
CTRL RM-ratten till 0 eller önskad nivå.
Øg langsomt MAIN MIX faderne eller drejeknappen
PHONES/CTRL RM til 0 eller det ønskede niveau.
Säädä MAIN MIX -liukusäätimet tai PHONES/CTRL RM
-säädin hitaasti arvoon 0 tai halutulle tasolle.
Ajuste o nível relativo de diversos microfones e
instrumentos, elevando cada CHANNEL FADER.
Настройте соответствующие уровни
различных микрофонов и инструментов с
помощью микшеров каналов CHANNEL FADER.
Stellen Sie die relativen Pegel verschiedener Mikrofone und
Instrumente ein, indem Sie die Fader der jeweiligen Kanäle
nach oben schieben.
Dostosuj poziom względny różnych mikrofonów i
instrumentów przy użyciu każdego tłumika CHANNEL FADER.
Regolare il livello relativo dei diversi microfoni e strumenti
alzando ciascun CHANNEL FADER.
Stel het onderlinge niveau van de verschillende microfoons en
instrumenten in door elke CHANNEL FADER open te schuiven.
Προσαρμόστε τη σχετική στάθμη των διάφορων
μικροφώνων και οργάνων ανεβάζοντας κάθε ποτενσιόμετρο
καναλιού (CHANNEL FADER).
Reglera den relativa nivån på de olika mikrofonerna och
instrumenten genom att höja varje CHANNEL FADER.
Juster det relative niveau for forskellige mikrofoner og
instrumenter ved at hæve hver CHANNEL FADER.
Säädä mikrofonien ja soitinten suhteelliset tasot
kanavien CHANNEL FADER -liukusäätimillä.
Ajuste a posição esquerda-direita de um
canal no campo estéreo, se necessário,
rodando o botão PAN ou BAL do canal.
При необходимости отрегулируйте
положение канала в стереодиапазоне с помощью
регулятора канала PAN или BAL.
Stellen Sie bei Bedarf die Position eines Kanals im
Stereofeld ein, indem Sie den PAN- oder BAL-Regler des
jeweiligen Kanals nach rechts oder links drehen.
Odpowiednio dostosuj panoramę kanału w polu stereo,
obracając potencjometr PAN lub BAL kanału.
Regolare la posizione sinistra-destra di un canale nel
campo stereo, se necessario, ruotando la manopola PAN
o BAL del canale.
Stel zo nodig de links-rechts-positie van een kanaal in
het stereoveld in met de PAN- of BAL-regelaar van het
kanaal.
Προσαρμόστε την αριστερή-δεξιά θέση του καναλιού
στο στερεοφωνικό πεδίο, αν είναι απαραίτητο,
γυρνώντας κάποιο από τα κουμπιά ρύθμισης PAN ή BAL
του καναλιού.
Reglera en kanals höger-/vänsterposition i stereofältet
om det behövs genom att vrida på kanalens PAN- eller
BAL-ratt.
Juster venstre-højre positionen for en kanal i
stereofeltet om nødvendigt ved at dreje på kanalens
drejeknap PAN eller BAL.
Säädä kanavan asentoa stereokentän vasemman ja
oikean laidan välillä tarvittaessa kääntämällä kanavan
PAN- tai BAL-säädintä.
XENYX1204USB / X1204USB • pg 40
www.behringer.com
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
XENYX1204USB / X1204USB • pg 41
www.behringer.com
XENYX1204USB/X1204USB
Dati TecniciDane Techniczne
Ingressi mono 1204USB X1204USB
Ingressi microfono (XENYX Mic Preamp)
Tipo
connettore XLR, bilanciato
elettronicamente, attivazione
d'ingresso discreta
connettore XLR, bilanciato
elettronicamente, attivazione
d'ingresso discreta
Mic E.I.N.1 (20 Hz - 20 kHz)
@ 0 Ω resistenza sorgente -134 dB 135,7 dB pesato A -134 dB 135,7 dB pesato A
@ 50 Ω resistenza sorgente -131 dB 133,3 dB pesato A -131 dB 133,3 dB pesato A
@ 150 Ω resistenza sorgente -129 dB 130,5 dB pesato A -129 dB 130,5 dB pesato A
Risposta in frequenza (–1 dB) <10 Hz - 150 kHz (-1 dB) <10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
Risposta in frequenza (–3 dB) <10 Hz - 200 kHz (-3 dB) <10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
Intervallo di amplicazione da +10 dB a +60 dB da +10 dB a +60 dB
Max. livello d'ingresso +12 dBu @ +10 dB GAIN +12 dBu @ +10 dB GAIN
Impedenza 2,6 k Ohm bilanciata 2,6 k Ohm bilanciata
Rapporto S/N
110 dB pesato A
(0 dBu In @ +22 dB GAIN)
110 dB pesato A
(0 dBu In @ +22 dB GAIN)
Distorsione (THD+N)
0,005% / 0.004% pesato A 0,005% / 0.004% pesato A
Ingresso linea 1204USB X1204USB
Tipo
jack stereo da 6,3 mm,
bilanciato elettronicamente
jack stereo da 6,3 mm,
bilanciato elettronicamente
Impedenza
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm bilanciata
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm sbilanciata
Intervallo di amplicazione da -10 dB a +40 dB da -10 dB a +40 dB
Max. livello d'ingresso 30 dBu 30 dBu
Risposta in frequenza
(Mic In - Main Out)
1204USB X1204USB
<10 Hz - 90 kHz +0 dB / -1 dB +0 dB / -1 dB
<10 Hz - 160 kHz +0 dB / -3 dB +0 dB / -3 dB
Ingressi stereo 1204USB X1204USB
Tipo
2 jack stereo da 6,3 mm,
bilanciati
2 jack stereo da 6,3 mm,
bilanciati
Impedenza
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm bilanciata
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm sbilanciata
Intervallo di amplicazione da -20 dB a +20 dB da -20 dB a +20 dB
Max. livello d'ingresso +22 dBu +22 dBu
CD/Tape In 1204USB X1204USB
Tipo connettore RCA connettore RCA
Impedenza 10 k Ohm 10 k Ohm
Max. livello d'ingresso +22 dBu +22 dBu
Equalizzatore 1204USB X1204USB
LOW 80 Hz / +- 15 dB 80 Hz / +- 15 dB
MID 2,5 kHz / +- 15 dB 2,5 kHz / +- 15 dB
HIGH 12 kHz / +- 15 dB 12 kHz / +- 15 dB
AUX Send 1204USB X1204USB
Tipo
jack mono da 6,3 mm,
sbilanciato
jack mono da 6,3 mm,
sbilanciato
Impedenza 120 Ohm 120 Ohm
Max. livello d'uscita +22 dBu +22 dBu
AUX Return 1204USB X1204USB
Tipo
jack stereo da 6,3 mm,
bilanciato
jack stereo da 6,3 mm,
bilanciato
Impedenza
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm sbilanciata
20 k Ohm bilanciata
10 k Ohm sbilanciata
Max. livello d'ingresso +22 dBu +22 dBu
Wejścia mono 1204USB X1204USB
Wejścia mikrofonowe (przedwzmacniacz mikrofonowy XENYX)
Typ
Złącze XLR, elektronicznie
symetryczne, dyskretny
obwód wejścia
Złącze XLR, elektronicznie
symetryczne, dyskretny
obwód wejścia
E.I.N.1 mikrofonu (20 Hz - 20 kHz)
Rezystancja źródła przy 0 Ω
-134 dB 135,7 dB
(średnia ważona)
-134 dB 135,7 dB
(średnia ważona)
Rezystancja źródła przy 50 Ω
-131 dB 133,3 dB
(średnia ważona)
-131 dB 133,3 dB
(średnia ważona)
Rezystancja źródła przy 150 Ω
-129 dB 130,5 dB
(średnia ważona)
-129 dB 130,5 dB
(średnia ważona)
Charakterystyka
częstotliwościowa (-1 dB)
<10 Hz - 150 kHz (-1 dB) <10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
Charakterystyka
częstotliwościowa (-3 dB)
<10 Hz - 200 kHz (-3 dB) <10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
Zakres wzmocnienia +10 dB – +60 dB +10 dB – +60 dB
Maks. poziom wejścia
+12 dBu przy
wzmocnieniu +10 dB
+12 dBu przy
wzmocnieniu +10 dB
Impedancja 2,6 kΩ symetryczne 2,6 kΩ symetryczne
Stosunek sygnał/szum
110 dB (średnia ważona)
(wejście 0 dBu przy
wzmocnieniu +22 dB)
110 dB (średnia ważona)
(wejście 0 dBu przy
wzmocnieniu +22 dB)
Zniekształcenie (THD+N)
0,005% / 0,004% (średnia
ważona)
0,005% / 0,004% (średnia
ważona)
Wejście liniowe 1204USB X1204USB
Typ
złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, elektronicznie
symetryczne
złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, elektronicznie
symetryczne
Impedancja
20 kΩ symetryczne
10 kΩ niesymetryczne
20 kΩ symetryczne,
10 kΩ niesymetryczne
Zakres wzmocnienia -10 dB – +40 dB -10 dB – +40 dB
Maks. poziom wejścia 30 dBu 30 dBu
Charakterystyka
częstotliwościowa
(wejście mikrofonowe –
wyjście główne)
1204USB X1204USB
<10 Hz - 90 kHz +0 dB / -1 dB +0 dB / -1 dB
<10 Hz - 160 kHz +0 dB / -3 dB +0 dB / -3 dB
Wejścia stereo 1204USB X1204USB
Typ
2 złącza typu TRS (jack)
6,3-mm, symetryczne
2 złącza typu TRS (jack)
6,3-mm, symetryczne
Impedancja
20 kΩ symetryczne
10 kΩ niesymetryczne
20 kΩ symetryczne,
10 kΩ niesymetryczne
Zakres wzmocnienia -20 dB – +20 dB -20 dB – +20 dB
Maks. poziom wejścia +22 dBu +22 dBu
CD/Tape In 1204USB X1204USB
Typ Złącze RCA Złącze RCA
Impedancja 10 kΩ 10 kΩ
Maks. poziom wejścia +22 dBu +22 dBu
Korektor 1204USB X1204USB
Niskie częstotliwości (LOW) 80 Hz / +- 15 dB 80 Hz / +- 15 dB
Średnie częstotliwości (MID) 2,5 kHz / +- 15 dB 2,5 kHz / +- 15 dB
Wysokie częstotliwości (HIGH) 12 kHz / +- 15 dB 12 kHz / +- 15 dB
Złącza AUX send 1204USB X1204USB
Typ
Złącza mono typu jack
6,3-mm, niesymetryczne
Złącza mono typu jack
6,3-mm, niesymetryczne
Impedancja 120 Ω 120 Ω
Maks. poziom wyjścia +22 dBu +22 dBu
Uscite Main 1204USB X1204USB
Tipo
XLR, bilanciate
elettronicamente
XLR, bilanciate
elettronicamente
Impedenza
240 Ohm bilanciata
120 Ohm sbilanciata
240 Ohm bilanciata
120 Ohm sbilanciata
Max. livello d'uscita +28 dBu +28 dBu
Uscita Control Room 1204USB X1204USB
Tipo
jack stereo da 6,3 mm,
sbilanciato
jack stereo da 6,3 mm,
sbilanciato
Impedenza 120 Ohm 120 Ohm
Max. livello d'uscita +22 dBu +22 dBu
Uscita della cua 1204USB X1204USB
Tipo
jack stereo da 6,3 mm,
sbilanciato
jack stereo da 6,3 mm,
sbilanciato
Max. livello d'uscita
+19 dBu / 150 Ohm
(+25 dBm)
+19 dBu / 150 Ohm
(+25 dBm)
CD/Tape out 1204USB X1204USB
Tipo connettore RCA connettore RCA
Impedenza 1 k Ohm 1 k Ohm
Max. livello d'uscita +22 dBu +22 dBu
DSP (solo X1204USB) X1204USB
Convertitori
Delta-Sigma a 24 bit
64/128 volte Oversampling
Velocità campionamento 40 kHz
Dati di sistema Main Mix
(rumore)
1204USB X1204USB
Main Mix @ -∞,
fader di canale @ -∞
-105 dB / -108 dB pesato A -105 dB / -108 dB pesato A
Main Mix @ 0 dB,
fader di canale @ -∞
-95 dB / -97 dB pesato A -95 dB / -97 dB pesato A
Main Mix @ 0 dB,
fader di canale @ 0 dB
-82,5 dB / -85 dB pesato A -82,5 dB / -85 dB pesato A
Alimentazione 1204USB X1204USB
Tensione di rete 100 – 240 V~, 50/60 Hz 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo 40 W 40 W
Fusibile (100 - 230 V~, 50/60 Hz) T 1.6 A H 250 V T 1.6 A H 250 V
Collegamento in rete
collegamento standard IEC collegamento standard IEC
USB 1204USB X1204USB
Connettore Tipo B Tipo B
Convertitori 16 bit 16 bit
Velocità campionamento 48 kHz 48 kHz
Dimensioni/peso 1204USB X1204USB
Dimensioni (A x L x P)
97 mm x 270 mm x 328 mm
3,8" x 10,6" x 12,9"
Peso 2,8 kg
Gniazda AUX return 1204USB X1204USB
Typ
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, symetryczne
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, symetryczne
Impedancja
20 kΩ symetryczne,
10 kΩ niesymetryczne
20 kΩ symetryczne,
10 kΩ niesymetryczne
Maks. poziom wejścia +22 dBu +22 dBu
Wyjścia główne 1204USB X1204USB
Typ
XLR, elektronicznie
symetryczne
XLR, elektronicznie
symetryczne
Impedancja
240 Ω symetryczne,
120 Ω niesymetryczne
240 Ω symetryczne,
120 Ω niesymetryczne
Maks. poziom wyjścia +28 dBu +28 dBu
Wyjście Control Room 1204USB X1204USB
Typ
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, niesymetryczne
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, niesymetryczne
Impedancja 120 Ω 120 Ω
Maks. poziom wyjścia +22 dBu +22 dBu
Wyjście słuchawkowe 1204USB X1204USB
Typ
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, niesymetryczne
Złącze typu TRS (jack)
6,3-mm, niesymetryczne
Maks. poziom wyjścia
+19 dBu / 150 Ω
(+25 dBm)
+19 dBu / 150 Ω
(+25 dBm)
Złącze CD/Tape out 1204USB X1204USB
Typ Złącze RCA Złącze RCA
Impedancja 1 kΩ 1 kΩ
Maks. poziom wyjścia +22 dBu +22 dBu
procesor DSP (tylko
X1204USB)
X1204USB
Konwerter
24-bitowy Delta-Sigma
64/128-krotny oversampling
Częstotliwość próbkowania 40 kHz
Dane dotyczące sygnału
sumy systemu (szum)
1204USB X1204USB
Suma przy -∞,
tłumik kanału przy -∞
-105 dB / -108 dB A
(średnia ważona)
-105 dB / -108 dB A
(średnia ważona)
Suma przy 0 dB,
tłumik kanału przy -∞
-95 dB / -97 dB A (średnia
ważona)
-95 dB / -97 dB A (średnia
ważona)
Suma przy 0 dB,
tłumik kanału przy 0 dB
-82,5 dB / -85 dB A
(średnia ważona)
-82,5 dB / -85 dB A
(średnia ważona)
Zasilacz 1204USB X1204USB
Napięcie
100 – 240 V~, 50/60 Hz 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy
40 W 40 W
Bezpiecznik (100 - 230 V~,
50/60 Hz)
T 1.6 A H 250 V T 1.6 A H 250 V
Złącze zasilania Standardowe gniazdo IEC Standardowe gniazdo IEC
USB 1204USB X1204USB
Złącze Typ B Typ B
Konwerter 16-bitowy 16-bitowy
Częstotliwość próbkowania 48 kHz 48 kHz
Wymiary/waga 1204USB X1204USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 97 mm x 270 mm x 328 mm
Waga 2,8 kg
XENYX1204USB / X1204USB • pg 48
www.behringer.com
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
XENYX1204USB / X1204USB • pg 49
www.behringer.com
Outras Informações
Importantes
Другая важная
информация
Weitere wichtige
Informationen
Pozostałe ważne
informacje
Altre importanti
informazioni
Andere belangrijke
informatie
Άλλες σημαντικές
πληροφορίες
Övrig viktig
information
Anden vigtig
information
Tärkeää lisätietoa
Other important information
Registre-se online.1. Por favor, registre seu
novo equipamento BEHRINGER logo após a compra
visitando o site www.behringer.com. Registrar sua
compra usando nosso simples formulário online nos
ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior
rapidez e eciência. Além disso, leia nossos termos e
condições de garantia, caso seja necessário.
Avarias.2. Caso não disponha de um
concessionário BEHRINGER próximo de si, poderá
contactar o distribuidor BEHRINGER no seu país, indicado
na secção "Support" (Suporte) em www.behringer.com.
Na eventualidade de o seu país não se encontrar na lista,
verique se o seu problema pode ser resolvido através
do nosso "Online Support" (Assistência Online), que
pode encontrar na mesma secção em www.behringer.
com. Em alternativa, submeta uma reclamação ao
abrigo da garantia em
www.behringer.com ANTES de devolver o produto.
Ligações. 3. Antes de ligar a unidade à tomada,
assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta
para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão
de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis
do mesmo tipo e corrente nominal.
Регистрация через интернет.1.
Пожалуйста, зарегистрируйте Вашу новую
аппаратуру BEHRINGER сразу же после покупки,
посетив вебсайт www.behringer.com. Регистрация
Вашей покупки при помощи нашей простой формы
в Интернете поможет нам быстрее и эффективнее
обработать Вашу заявку на ремонт. Прочтите также
условия нашей гарантии, если она применима.
Неполадки в работе.2. Если поблизости
от вас нет дилера BEHRINGER, обращайтесь к
дистрибьютору BEHRINGER в вашей стране, информацию
о котором можно найти в разделе "Поддержка" на сайте
www.behringer.com. Если вашей страны нет в списке,
попробуйте решить проблему с помощью службы
"Интерактивная поддержка" в разделе "Поддержка"
на сайте www.behringer.com. В противном случае
заполните претензию по гарантии на сайте www.
behringer.com, ПРЕЖДЕ чем возвращать продукт.
Разъeмы питания. 3. Перед подключением
устройства к розетке, пожалуйста, убедитесь в том,
что Вы используете правильное сетевое напряжение
для Вашей модели. Неисправные предохранители
следует заменять только предохранителями того же
типа и номинала.
Online registrieren.1. Bitte registrieren Sie
Ihr neues BEHRINGER-Gerät direkt nach dem Kauf auf
der Website www.behringer.com. Wenn Sie Ihren Kauf
mit unserem einfachen online Formular registrieren,
können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und
ezienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere
Garantiebedingungen, falls zutreend.
Störungen.2. Sollte sich kein BEHRINGER
Händler in Ihrer Nähe benden, können Sie anhand
der Liste unter "Support" auf www.behringer.com
den BEHRINGER Vertrieb für Ihr Land ermitteln. Sollte
Ihr Land nicht aufgeführt sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr
Problem auch über den "Online Support" gelöst werden
kann. Diesen nden Sie ebenfalls unter "Support" auf
www.behringer.com. Andernfalls senden Sie bitte einen
Online-Garantieantrag auf www.behringer.com ab,
BEVOR Sie das Produkt zurückgeben.
Stromanschluss.3. Bevor Sie das Gerät an
eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte,ob
Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles
Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen
ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und
Nennwerts ersetzt werden.
Rejestracja online.1. Bezpośrednio po zakupie
zarejestruj nowe urządzenie marki BEHRINGER na stronie
internetowej www.behringer.com. Zarejestrowanie
zakupionego sprzętu za pomocą prostego formularza
ułatwi i przyspieszy procedury gwarancyjne w
przypadku ewentualnych napraw. W stosownych
przypadkach prosimy o zapoznanie się z warunkami
gwarancji.
Nieprawidłowe działanie.2. Jeżeli w
danym regionie nie ma sprzedawcy urządzeń rmy
BEHRINGER, można skontaktować się z dystrybutorem
rmy BEHRINGER. Dane można znaleźć na liście w sekcji
„Support” (Wsparcie) na stronie www.behringer.com.
Jeżeli Twój kraj nie znajduje się na liście, sprawdź, czy
problem można rozwiązać za pośrednictwem „Online
Support” (Pomoc online). Odpowiednie informacje
można znaleźć także w sekcji „Support” (Pomoc
techniczna) na stronie www.behringer.com. Można także
przesłać zgłoszenie gwarancyjne www.behringer.com
PRZED zwróceniem produktu.
Zasilanie.3. Zanim podłączysz konsoletę do źródła
zasilania, upewnij się, że odpowiada ono specykacji
Twojego modelu sprzętu. Uszkodzone bezpieczniki
można wymienić tylko i wyłącznie na bezpieczniki
identycznego typu i o identycznych parametrach, co
uszkodzony.
Registrazione online.1. Ti invitiamo a
registrare la tua nuova strumentazione BEHRINGER
subito dopo l’acquisto, visitando il sito web
www.behringer.com. La registrazione del prodotto
acquistato, eseguibile compilando il semplice modulo
presente nel nostro sito, ci aiuterà a gestire e soddisfare
le eventuali richieste di riparazione in modo più veloce
ed eciente. Inoltre, leggi i termini e le condizioni della
nostra garanzia (se applicabile).
Malfunzionamento2. Nel caso il rivenditore
BEHRINGER non sia nelle vicinanze, è possibile rivolgersi
al distributore BEHRINGER per la propria nazione
elencato sotto la voce "Support" sul nostro sito Web
www.behringer.com. Qualora nella lista non fosse
disponibile nessun indirizzo per la nazione richiesta,
vericare se il problema può essere gestito dal nostro
servizio di supporto in linea, alla voce "Online Support",
disponibile nell'area "Support" del nostro sito Web
www.behringer.com. In alternativa, inviare un reclamo
in garanzia in linea all'indirizzo www.behringer.com
PRIMA di restituire il prodotto.
Connessione alimentazione.3. Prima di
collegare l’unità ad una presa di corrente, assicurarsi
che il voltaggio adottato sia corretto per il particolare
modello da collegare. I fusibili bruciati devono essere
sostituiti con fusibili dello stesso tipo e valore, senza
alcuna eccezione.
Registreer online.1. Registreer uw nieuwe
BEHRINGER-apparatuur a.u.b. direct na aankoop door
de internetsite www.behringer.com te bezoeken.
Het registreren van uw aankoop stelt ons in staat uw
eventuele reparatieclaims sneller en doeltreender te
verwerken. Lees ook – indien van toepassing - onze
Algemene Garantievoorwaarden.
Storing.2. Als uw BEHRINGER-dealer ver
weg is gevestigd, kunt u contact opnemen met de
BEHRINGER-distributeur voor uw land; deze wordt
vermeld bij “Support op www.behringer.com. Als uw
land niet is vermeld, controleer dan of uw probleem
kan worden verholpen via “Online Support”; dit
vindt u ook bij “Support op www.behringer.com. Als
alternatief kunt u een online-garantieclaim indienen op
www.behringer.com VOORDAT u het product terugstuurt.
Aansluiting op het elektrische net.3.
Alvorens de stekker van het toestel in een stopcontact
te steken, dient u zich ervan te verzekeren dat u de
juiste netspanning gebruikt voor uw specieke model.
Defecte zekeringen dienen zonder uitzondering te
worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type
en vermogen.
Οnline καταχώρηση.1. Παρακαλείστε να
καταχωρήσετε το νέο σας εξοπλισμό BEHRINGER
αμέσως μετά την αγορά του στην ιστοσελίδα
www.behringer.com. Η καταχώρηση της αγοράς
σας χρησιμοποιώντας την απλή online φόρμα μας,
μας βοηθάει να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας για
επισκευή πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον,
διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης
μας, όπου αυτή προσφέρεται.
Δυσλειτουργία.2. Αν δεν υπάρχει κάποιος
αντιπρόσωπος BEHRINGER στην περιοχή σας, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το διανομέα της BEHRINGER
στη χώρα σας που αναφέρεται στη σελίδα “Support”
(Υποστήριξη) της τοποθεσίας www.behringer.com. Αν η
χώρα σας δεν αναφέρεται στον κατάλογο, ελέγξτε αν το
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε μπορεί να επιλυθεί από
την Ηλεκτρονική υποστήριξή μας (“Online Support”)
η οποία βρίσκεται επίσης στη σελίδα “Support της
τοποθεσίας www.behringer.com. Εναλλακτικά,
υποβάλετε μια ηλεκτρονική αίτηση εγγύησης στην
τοποθεσία www.behringer.com ΠΡΟΤΟΥ επιστρέψετε
το προϊόν.
Συνδέσεις Ρεύματος.3. Προτού συνδέσετε
τη μονάδα σε μία πρίζα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε τη σωστή τάση κύριων επαφών για το
συγκεκριμένο μοντέλο σας. Ελαττωματικές ασφάλειες
πρέπει να αντικαθίστανται με ασφάλειες ίδιου τύπου και
κατηγορίας χωρίς καμία εξαίρεση.
Registrera online.1. Registrera din nya
BEHRINGER-utrustning omedelbart efter ditt inköp
genom att gå till www.behringer.com. När du registrerar
ditt inköp med hjälp av vårt enkla onlineformulär kan
vi bearbeta dina reparationsförfrågningar snabbare och
eektivare. Läs även eventuella garantivillkor.
Fel.2. Om det inte nns någon BEHRINGER-
återförsäljare i närheten där du bor kontaktar du
BEHRINGER-distributören i ditt land som anges under
”Support på www.behringer.com. Om ditt land inte
nns med i listan kontrollerar du om problemet kan
lösas av vår ”Online Support som också åternns under
”Support på www.behringer.com. Du kan även skicka
ett onlinegarantikrav på www.behringer.com INNAN du
returnerar produkten.
Elanslutningar.3. Innan du ansluter enheten
till ett kontaktuttag skall du se till att du använder
rätt matningsspänning för just din modell. Felaktiga
säkringar måste ersättas med säkringar av samma typ
och klassicering utan undantag.
Registrer online.1. Registrer venligst dit nye
BEHRINGER-produkt umiddelbart efter, du har købt
det på www.behringer.com . Ved at registrere dit køb
via vores simple online-form, hjælper du os til hurtigt
og eektivt at behandle dine reklamationer. Læs også
vores garantivilkår.
Fejlfunktion.2. Hvis der ikke ndes en
BEHRINGER-forhandler i nærheden af dig, kan du
kontakte BEHRINGER-distributøren i dit land, som
står opført under "Support" på www.behringer.com.
Hvis dit land ikke står på listen, skal du undersøge, om
dit problem kan løses af vores "Online Support", som
også kan ndes under "Support" på www.behringer.
com. Hvis ikke, kan du sende et krav online under
garantien på www.behringer.com INDEN du returnerer
produktet.
Eltilslutning.3. Før du tilslutter udstyret til en
stikkontakt, skal du sørge for, at du bruger den korrekte
netspænding til din model. Defekte sikringer kan uden
undtagelse udskiftes med sikringer af samme type og
kapacitet.
Rekisteröidy verkossa.1. Ole hyvä ja
rekisteröi uusi BEHRINGER-laitteistosi heti oston
jälkeen vierailemalla sivustolla www.behringer.com.
Ostoksesi rekisteröiminen käyttämällä yksinkertaista
verkkolomakettamme auttaa meitä prosessoimaan
korjausvaateesi nopeammin ja tehokkaammin. Lue
myös takuumme ehdot ja edellytykset, jos tarpeen.
Vikatila.2. Mikäli alueellasi ei ole BEHRINGER-
jälleenmyyjää, voit ottaa yhteyttä sivuston www.
behringer.com kohdassa "Support" (Tuki) mainittuun
BEHRINGER-maahantuojaan. Mikäli et löydä
luettelosta haluamaasi maata, tarkista, voiko “Online
Support”-verkkotukipalvelumme auttaa ongelman
ratkaisemisessa. Myös verkkotuen löydät sivuston
www.behringer.com kohdasta “Support” (Tuki).
Muussa tapauksessa voit lähettää takuuvaatimuksen
verkossa osoitteessa www.behringer.com ENNEN
tuotteen palauttamista.
Virtakytkennät.3. Ennen kuin kytket yksikön
virtapistokkeeseen, varmista, että käytät kyseiselle
mallillesi sopivaa verkkojännitettä. Vialliset sulakkeet
tulee poikkeuksetta vaihtaa samantyyppisiin ja
nimellisarvoisiin sulakkeisiin.
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI
Você deseja mais
informões
sobre este
produto?
Oferecemos Manuais
do Usuário na versão
mais completa no
formato PDF para usuários avançados no
site www.behringer.com. Os downloads
estão disponíveis em inglês, espanhol,
alemão e chinês.
Хотите получить больше
информации об этом изделии?
Для опытных пользователей мы
предлагаем руководство пользователя в
формате PDF на сайте www.behringer.com.
В данный момент доступны следующие
языки: английский, испанский, немецкий
и китайский.
Möchten Sie weitere Informationen
über diese Produkt?
Unter www.behringer.com bieten wir
erweiterte Bedienungsanleitungen im
PDF-Format für fortgeschrittene Anwender
an. Es sind Downloads in Englisch, Spanisch,
Deutsch und Chinesisch verfügbar.
Chcesz pozn wcej informacji
o tym produkcie?
Na stronie www.behringer.com znajdują się
rozszerzone Instrukcje obsługi w formacie
PDF. Instrukcje do ściągnięcia przygotowane
są w języku angielskim, hiszpańskim,
niemieckim i chińskim.
Vuoi avere maggiori informazioni
riguardanti questo prodotto?
Il sito www.behringer.com mette a
disposizione degli utenti p esperti la
versione estesa del Manuale d'Uso (in
formato PDF). Sono disponibili le versioni
Inglese, Spagnolo, Tedesco e Cinese.
Wenst u meer informatie over dit
product?
Op www.behringer.com bieden we
uitgebreide gebruikershandleidingen in
PDF-formaat voor de gevorderde gebruiker.
Downloads zijn beschikbaar in het Engels,
Spaans, Duits en Chinees.
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες
για αυτό το προϊόν;
Προσφέρουμε εκτενές Εγχειρίδιο Χρήστη
σε μορφή PDF για τον προχωρημένο
χρήστη στο www.behringer.com. Αρχεία
για κατέβασμα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά,
Ισπανικά, Γερμανικά και Κινέζικα.
Vill du ha mer information om
produkten?
Vi erbjuder utvidgade
anndarmanualer i PDF-format r
avancerade anndare
www.behringer.com. Nedladdningsbara
versioner finns tillgängliga på engelska,
spanska, tyska och kinesiska.
Ønsker du mere information om
dette produkt?
Vi tilbyder udvidede Brugermanualer
i PDF format for avancerede brugere
på www.behringer.com. Downloads er
disponible i Engelsk, Spansk, Tysk og
Kinesisk.
Haluatko saada lisätietoja tästä
tuotteesta?
Tarjoamme laajat omistajan käyttöohjeet
PDF-muodossa edistyneelle käyttäjälle
sivulla www.behringer.com. Voit ladata
tiedoston englanniksi, espanjaksi, saksaksi
ja kiinaksi.
www.behringer.com
XENYX
1204USB/
X1204USB
/