ECG MTD 205 SE Manuale utente

Marca
ECG
Categoria
microonde
Modello
MTD 205 SE
Tipo
Manuale utente
MIKROVLNNÁ TROUBA
VOD K OBSLUZE
CZ
MIKROVLNNÁ RÚRA
VOD NA OBSLUHU
SK
KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
MICROWAVE OVEN
INSTRUCTION MANUAL
GB
MIKROVALNA PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
HR
MIKROVALOVNA PEČICA
NAVODILA
SI
FOUR A MICRO-ONDES
MODE D'EMPLOI
FR
FORNO A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI
IT
HORNO MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ES
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen
kpřístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený
k prístroju. Przed pierwszym użyciem urdzenia prosimy o uwne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być
zawsze dołączona. Atermék használatba vétele előtt  gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztongi rendelkezéseket. A használati
útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the  rst time. The user´s manual
must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka
temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi.
Avant de mettre le produit en service, lisez
attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere
sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.
MTD 205 SE
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí
potřebu!
Varoní: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto
návodu nezahrnují všechny možné podmínky asituace, ke kterým
může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze
zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost
ače. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za
škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním,
kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku páru nebo kúrazu elektrickým proudem,
la by být při používání elektrických zařízení vždy dodována
základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí
uvedenému na štítku zízení aže je zásuvka řádně uzemněná.
suvka musí být instalována podle platných bezpečnostních
předpisů.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dřka, trouba
nefunguje správně nebo pokud je přívodní kabel poškozen.
Veškeré opravy nebo seřízení včetně výměny napájecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte
ochranné kryty zaříze, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a nebezpí zasažení mikrovlnnou energ. Před
opravou odpojte síťový přívod ze zásuvky. Odstraním
krytů se zapojeným síťovým přívodem můžete vystavit
nebezpí zasažení mikrovlnnou energií a elektrickým
proudem servisního technika!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem svodou ajinými
tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým
proudem. Neponořujte přívodní kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku nebo ve vlhkém
prostředí ani se nedotýkejte přívodho kabelu nebo
spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu
vblízkosti dětí.
6. Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během chodu
bez dozoru.
7. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním
kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte
přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze
zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky
uchopením za vidlici.
8. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroje tepla,
např. plotýnky sporáku. Chraňte ji před přímým slunečním
zářením.
9. ívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes
ostré hrany.
10. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte následovně:
a) Jídlo nepřeívejte.
b) Před umístěním papírových nebo plastových sáčků do
trouby znich odstraňte sponky.
c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smažení v troubě,
protože teplotu oleje nelze regulovat. Vtroubě nesmažte
potraviny. Horký olej může poškodit části trouby
akuchyňské nádoby ataké způsobit popáleniny.
d) Po použití otřete dřka, těsnění dřek avnitřní prostor
trouby utěrkou navlhčenou vroztoku saponátu avytřete
do sucha. Tím odstraníte veškeré nečistoty, mastnotu
apřípadné zbytky pokrmu.
VÝSTRAHA: Pokud jsou dvířka nebo těsní dvířek poškozena,
nesmí být trouba používána, dokud nebude opravena
proškolenou osobou. Navršená mastnota by se mohla přehřát,
amohl by tak vzniknout kouř nebo následně požár.
Pro čišní nepoužívejte abrazivní prosedky.
e) Pokud by se zupravovaného pokrmu uvnitř trouby začalo
kouřit nebo by se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená,
troubu vypněte a vytáhněte vidlici napájeho přívodu
ze zásuvky.
f) V případě použití jednorázových nádob zplastu, papíru
nebo jiných hořlavých materiálů nesmíte troubu nechat
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu nebo náhho varu omezíte takto:
VÝSTRAHA: Do trouby nevkládejte vzduchosně uzavřené
doby. Za uzavřené nádoby se považují i dětské láhve se
šroubovam uzávěrem nebo s dudlíkem. Mohlo by dojít
kexplozi.
a) Na ohřev tekutin použijte nádobu se širokým hrdlem apo
ohřevu ji nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo kjejímu
eruptivnímu varu.
b) Vejce ve skořápce, celá natvrdo uvařená vejce, voda
obsahující tuk nebo olej a uzavřené skleněné nádoby
se nesmějí vmikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou
explodovat. Brambory, párky nebo kaštany musíte před
vložením do trouby oloupat nebo propíchnout.
c) Ohřívané tekutiny nevyjímejte z trouby bezprostředně
po ohřevu. Před jejich vyjmutím vyčkejte několik vteřin,
aby nedošlo k ípadnému vzniku rizikových situací
způsobených eruptivním varem.
d) Obsah dětských lahví akonzerv sdětskou stravou musíte
před podáváním zamíchat nebo protřepat azkontrolovat
jejich teplotu, aby nedošlo kpopálení.
12. Po dokončení vaření jsou nádoby velmi horké. K jejich
vyjímání používejte chňapky. Pozor na popáleniny obličeje
arukou způsobené kontaktem shorkou párou.
13. Vždy pomalu nadzvedávejte nejvzdálenější okraj víka nebo
potravinové fólie. Sáčky spopcornem apečicí sáčky otevírejte
vdostatečné vzdálenosti od obličeje.
14. Aby se nerozbil otočný talíř:
a) Před čištěním nechte otočný tař vychladnout.
b) Na studený otočný talíř nepokládejte žádné hor
pokrmy ani nádoby.
c) Na horký otočný talíř nepokdejte zmražené potraviny
nebo studené nádoby.
15. Ujistěte se, že se nádoby během vaření nedotýkají vnitřních
stěn trouby.
16. Uvnitř trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty.
Pokud dojde k zasažení elektrické sítě bleskem, může dojít
ksamovolnému zapnutí trouby.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny
ani potraviny. Takto byste mohli troubu poškodit. Neblokujte
aneucpávejte ventilační otvory trouby.
18. Nepoužívejte příslušenst, které není doporučeno výrobcem,
jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
19. Používejte mikrovlnnou troubu pouze v souladu s pokyny
uvedenými vtomto návodu. Tato mikrovlnná trouba je určena
pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody
způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
CZ
4
20. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při
nesprávném používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
ti, pokud nejsou starší 8 let apod dozorem.
21. Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích podušek,
domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu apodobných vě
může vést knebezpečí poranění, vznícení nebo páru.
22. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti
apodobných prostorech jako jsou :
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních
pracovních prostředích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných
obytných prostředích
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se
snídaní.
Nevystavujte se zbytečně přílišnému
mikrovlnnému záření
1. Nesnažte se uvést mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li
dvířka trouby otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému
mikrovlnnému záření. Nesnažte se porušit nebo přidržovat
bezpečnostní zámky dřek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte
na to, aby se na těsnění dřek trouby ana těsnicích plochách
neusazovala špína nebo zbytky čisticích prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu, je-li poškozena. Je
nutné, aby dvířka trouby po uzavření dokonale dolehla
anebyla nijak poškozena.
Příklady nebezpečného poškození dvířek:
a) PROMÁČKNUTÍ dřek trouby.
b) Uvolněné nebo zlomené upevňovací PANTY či POJISTKY
dvířek.
c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNICÍ PLOCHY ČELA RÁMU
TROUBY.
Pouze kvali kovaná osoba smí mikrovlnnou troubu
seřizovat nebo opravovat.
4. Jako u většiny přístrojů určených na pečení je pro snížení
rizika vzniku ohně vprostoru trouby nutný přísný dozor.
Pokud dojde kpožáru:
1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu avytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vynač rozvodu elektrického proudu.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste odpojili troubu od přívodu elektrické energie
vytažením vidlice napájeho přívodu ze zásuvky.
1. Použijte vlhký hadřík aočistěte vnitřek trouby.
2. Očistěte příslušenství obvykm způsobem vmýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dřek, těsnění a sousední části se musí
opatrně čistit vlhkým hadříkem namočeným v roztoku
saponátu apoté vytřít do sucha. Trouba mu být uzemna.
Vidlice napájeho přívodu smí být zapojena pouze do
zásuvky, která je náležitě uzemněna.
V případě jakýchkoliv pochybností osprávnosti el. instalace nebo
i poruchách trouby se obraťte na kvali kovaného elektrikáře
nebo servisního technika.
1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodním kabelem,
aby se snížilo riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto požadavky:
a) Z hlediska povoleného elektrického zatížení musí
jmenovité hodnoty prodlužovacího kabelu a zásuvky
odpovídat jmenovitým hodnotám mikrovlnné trouby.
b) Prodlužovací kabel musí být třížilový avidlice i zásuvka
musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
c) Kabel musí být dobře uschován, aby nevisel zbytečně
přes pracovní desku kuchyňské linky aaby nemohlo dojít
kzakopnutí nebo kvytažení kabelu dětmi.
NÁSTROJE ANÁDO
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu
Těsně uzavřené nádoby mohou při vaření explodovat. Uzavřené
nádoby musí být před vařením otevřeny a plastové obaly
propíchnuty, viz Materiály, které mohou anemohou být použity při
vaření vmikrovlnné troubě. Existují některé nekovové materiály,
které nemohou být bezpečně používány při vaření vmikrovlnné
troubě. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít
při vaření vmikrovlnné troubě, postupujte následovně:
Test kuchyňského nádobí:
1. dobu určenou pro vaření vmikrovlnné troubě naplňte studenou vodou (250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při maximálním výkonu trouby.
3. Opatrně zkuste teplotu zkoušeného nádobí. Pokud je zkoušené nádobí teplé, nepoužívejte ho při vaření vmikrovlnné troubě.
4. Nevte déle než 1 minutu.
Materiály, které můžete použít vmikrovlnné troubě
Nádobí Poznámky
Hliníková fólie –
alobal
Pouze kzakrytí malých částí pokrmů. Přikrytím malých částí masa nebo drůbeže fólií zabráníte převařování
nebo spálení malých částí pokrmu. Fólie musí být vzdálená alespoň 2,5 cm od vnitřho prostoru trouby (pokud
je příliš blízko, může dojít kprohýbání fólie).
Zakací plechy Řiďte se pokyny výrobce. Dno pečicí nádoby musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné zacháze
může mít za následek prasknutí otočného talíře.
CZ
5
Talíře Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Řiďte se pokyny výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Skleněné
sklenice adžbány
Vždy sejměte těsnící víčko. Pokrm pouze ohřejte. Nevařte! Většina skleněných džbánů asklenic neodolává
vysokým teplotám amůže dojít kprasknutí.
Skleněné
zapékacísy
Používejte pouze skleněné zakací mísy odolávající vysokým teplotám. Přesvěte se, že mísa nemá kovový
lem nebo jiný kovový doplněk. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Zakací sáčky Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Ponechejte spoj vaku pootevřený, aby horké páry
mohly volně unikat.
Papírové tácky Vhodné pouze pro ohřívání nebo krátké vaření. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové utěrky Používejte na přikrytí pokrmů ana odsátí rozpuštěného tuku. Používejte pouze na krátkodobé vaření.
Nenechávejte bez dozoru během vaření.
Pergamenový
zapékací papír
Používejte na přikrytí pokrmů, na zabalení pokrmů během dušení ajako zábranu proti postříkání trouby.
Plastové
materiály
Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných trouch. Řiďte se pokyny výrobce. Plastový
materiál vhodný kpoužití vmikrovlnné troubě musí mít speci cké označení: „Vhodný pro mikrovlnné trouby“.
Některé plasty měknou vdůsledku dlouhodobého působení vysokých teplot. „Varné sáčky“ azapékací vaky
musí být proříznuty, propíchnuty nebo jinak odvětrány podle návodu výrobce pokrmu.
Plastové
obalovací fólie
Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Používejte je na přikrýní pokr
ana udení vlhkosti pokrmu během vaření. Dbejte na to, aby se plastová fólie nedotýkala připravovaného
pokrmu.
Teploměry Používejte pouze teploměry vhodné kpoužívání vmikrovlnných troubách. (Teploměry na maso, pečivo
acukroví.)
Voskovaný papír Používejte na přikrytí pokrmů, jako zábranu proti postříkání trouby ana udržení vlhkosti pokrmu během vaření.
Materiály, které nemohou být používány při vaření vmikrovlnné trou
stroje anádobí Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Potravinové akartonové
krabice skovovým držadlem
Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Kovové nádobí anádo
skovovými doplňky
Kov zabraňuje pronikání mikrovlnné energie. Kovový lem se může zkroutit.
Drátěné zavírací kroužky Hrozí nebezpečí zkroucení apožáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky Může dojít ke vznícení. Hrozí nebezpečí požáru uvnitř trouby.
Pěnové materiály Působením vysokých teplot se plastová pěna může rozpustit aznehodnotit pokrm.
Dřevo Dřevo se vysušuje amůže během vaření prasknout.
INSTALACE UNÁŠECÍHO TALÍŘE
boj (dolní strana)
Talíř
Osa unášeho talíře
Zkompletovaný unášecí kroužek
1. Nikdy nepokdejte skleněný talíř dnem nahoru. Skleněný talíř se musí
vždy volně otáčet.
2. Nepoužívejte troubu bez unášecího kroužku askleněného talíře.
3. Veškeré pokrmy a nádoby s pokrmy musí být vždy pokládány na
skleněný talíř.
4. Pokud dojde kprasknutí skleněného talíře nebo kpoškození unášeho
kroužku, kontaktujte nejblší autorizovaný servis.
CZ
6
SESTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
zvy částí trouby apříslušenst
Vybalte troubu aveškeré příslušenst.
Trouba je dodávána snásledujícím příslušenstvím:
Skleněný talíř 1
Zkompletovaný unášecí kroužek 1
Návod kobsluze 1
1
2
3
4
6
5
1
2
7
6
5
qg
3
8
9
qa
4
qs
qd
qf
q;
1 Bezpečnostní uzamykací systém
(Vypne přívod elektrické energie, pokud dojde
kotevření dřek během vaření.)
2 Pozorovací okénko dvířek trouby
3 Zkompletovaný unášecí kroužek
4 Ovládací panel
5 Vlnovod
6 Skleněný tař
1 Paměť
2 Pauza/Zrušit
3 Menu/Čas/Hmotnost
4 Start/Rychlý start
5 Nízký
6 Automatic
rozmrazování
7 Stř. nízký
8 Střední
9 Stř. vysoký
10 Vysoký
11 Hodiny
12 Předvolba
13 Rychlé rozmrazování
14 Úspora energie
15 Dezodorizace
INSTALACE
Odstraňte veškerý balicí materiál avyjměte všechna příslušenst.
Zkontrolujte, zda trouba není nějak poškozena (promáčknutá nebo poškozená dvířka apodobně). Neinstalujte troubu, pokud je jakkoliv
poškozená.
Pracovní deska kuchyňské linky
leso trouby: Odstraňte veškerou ochrannou fólii zpovrchu trouby.
Neodstraňujte světlehnědou fólii, která je přišroubovaná uvni
trouby. Tato fólie chrání magnetron trouby.
Instalace
1. Troubu umístěte na rovný povrch, který zaručuje dostatečně volný
prostor pro správnou funkci odvětrávacích otvorů.
Mezi troubou anejbližší zdí musí být minimální vzdálenost 7,5 cm.
Alespoň jedna strana musí být volná.
a) Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad troubou.
b) Neodstraňujte nožky trouby.
c) Neblokujte větrací otvory. Může dojít kpoškození trouby.
d) Umístěte troubu co možná nejdále od rozhlasového atelevizního přijímače.
Mikrovlnná trouba může způsobovat rušení televizního arozhlasového TV signálu.
2. Zapojte troubu do standardní elektrické sítě. Ujistěte se, že uvedená hodnota napětí a frekvenční kmitočet na štítku trouby se
shoduje shodnotou napětí afrekvenčním kmitočtem vsíti.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte troubu nad kuchyňskou varnou deskou ani v její blízkosti nebo v blízkosti jiného
tepelného zařízení. Umístění trouby vblízkosti tepelného zařízení může mít za následek poškození trouby azrušení
platnosti záruky. Mikrovlnná trouba je určena pro používání ve volném prostoru anesmí se umisťovat do skříňky.
hem provozu může být povrch mikrovlnné trouby horký.
Otvírá
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
Horký povrch!
CZ
7
FUNKCE TROUBY
Pokyny kobsluze
Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické ovládání knastavení parametrů vaření tak, aby lépe vyhovovala vašim požadavkům.
1. Pať
Stisknutím tlačítka Memory (Paměť) zvolíte program vaření.
2. Pauza/Zrušení nastavení
Stisknutím tlačítka Pause/Cancel (Pauza/Zrušit) přerušíte běžící program, dvěma stisknutími program zrušíte. Slouží také knastavení
funkce tský bezpnostní zámek.
3. Nastavení hodin
Otočte ovladačem na pozici Clock (Hodiny), druhým ovladačem Menu/Time/Weight (Menu/Čas/ Hmotnost) otočte doprava, opakovaně
stiskněte azvolte 24 hodinový režim (Hr 24) nebo 12ti hodinový režim (Hr 12).
Po zvolení režimu nastavte hodiny otočením ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) apotvte stisknutím Start/Quick
Start (Start/Rychlý start). Nastavení minut provedete stejnými úkony.
4. Vaření vmikrovlnné troubě
1) Otočte ovladačem na požadovaný výkon.
2) Pomocí ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) nastavte požadovaný čas vaření.
3) Potvte stisknutím tlačítka Start/Quick Start (Start/Rychlý start) atrouba začne vařit.
Tabulka mikrovlnného výkonu
Funkce Mikrovlnný výkon
Low (Nízký) 20%
M. Low (Stř. nízký) 40%
Med (Střední) 60%
M. High (Stř. vysoký) 80%
High (Vysoký) 100%
5. Rychlé spuš
Opakovaným stisknutím tlačítka Start/Quick Start (Start/Rychlý start) nastavíte délku vaření, trouba se spustí na plný výkon. Nejdelší
možné nastavení vtomto režimu je 10 minut. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál ana displeji se zobrazí END (Konec).
6. Rozmrazování podle hmotnosti
Čas a výkon rozmrazování jsou nastaveny automaticky po naprogramování hmotnost. Rozsah hmotnosti zmaražených potravin:
100–1800 g.
Příklad: Pokud chcete rozmrazit 600 gkrevet.
1) Nastavte ovladač na pozici Auto Defrost (Automatické rozmrazování).
2) Otočem ovlade Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) zvolte hmotnost pokrmu.
3) Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka Start/Quick Start (Start/Rychlý start).
Poznámka: Během rozmrazování se cyklus přeruší aozve se zvukový signál – pokrm otočte apokračujte stisknutím tlačítka Start/Quick
Start (Start/Rychlý start).
7. Rozmrazování podle času
1) Nastavte ovladač na pozici Speed Defrost (Rychlé rozmrazování).
2) Otočem ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) nastavte dobu rozmrazování (maximální možné nastavení je
95minut).
3) Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka Start/Quick Start (Start/Rychlý start).
8. Fázové vaření
Pro vaření mohou být zadány nejvýše 3 různé fáze přípravy.
Příklad:
1 fáze S1: při vysokém výkonu (High) doba vaření 10 minut.
2 fáze S2: při středním výkonu (Med) doba vaření 8 minut.
3 fáze S3: při středním výkonu (Med) doba vaření 5 minut.
1) Zadejte 1 fázi programu (stejně jako nastavujete vaření vmikrovlnné troubě). Stiskte tlačítko Memory (Paměť).
2) Zadejte 2 fázi programu. Stiskněte tlačítko Memory (Paměť).
3) Zadejte 3 fázi programu.
4) Stiskte tlačítko Start/Quick Start (Start/Rychlý start).
CZ
8
Poznámka: Ve fázovém vaření nelze použít funkce Rychlé spuštění, Automatické aRychlé rozmrazování, Dezodorizace aAutomatické
vaření.
9. Předvolby
Tato funkce umožňuje spustit jeden zjiž předem naprogramovaných cyklů trouby.
Příklad: je 8:00, v11:30 chcete vařit 20 minut při výkonu 80%
1) Otočte ovladač na pozici M. High (Stř. vysoký).
2) Otočem ovlade Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) nastavte dobu vaření 20:00.
3) Otočte ovladačem na pozici Preset (Předvolba).
4) Otočem ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) nastave čas 11:00 apotvte stisknutím Start/Quick Start (Start/
Rychlý start).
5) Otočením ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) nastave čas 11:30 apotvte stisknutím Start/Quick Start (Start/
Rychlý start).
6) Program spustíte stisknutím Start/Quick Start (Start/ Rychlý start).
Poznámka: Při použití předvolby nelze použít funkce Rychlé spuštění, Dezodorizace, Automatické aRychlé rozmrazování, Automatické
vaření.
10. Automatické vaře
Pro následující pokrmy nemusíte nastavovat výkon adobu přípravy. Stačí zadat typ potraviny ajejí hmotnost/množst.
Příklad: vaření 2 ks brambor
1) Otte ovladačem Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) proti směru hodinových ručiček, až se na displeji zobrazí A-6.
2) Stiskte tlačítko Start/Quick Start (Start/Rychlý start).
3) Otočením ovladače Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnost) zvolte množství brambor – 2 ks.
4) Stiskte tlačítko Start/Quick Start (Start/Rychlý start).
Menu automatického vaření
A-1 POPCORN (Popkorn) (99 g)
A-2 FRESH VEGETABLE (Čerstvá zelenina) (g)
A-3 PIZZA (Pizza) (g)
A-4 BACON (Slanina) (g)
A-5 COFFEE (Káva) (200 ml/šálek)
A-6 POTATO (Brambor) (230 g/ks)
A-7 REHEAT (Ohřev) (g)
A-8 SEAFOOD (Mořské plody) (g)
Poznámka: Výsledek automatického vaření závisí na faktorech jako jsou poklesy napětí, tvar avelikost pokrmu, Vaše osobní preference
propečenosti atd. Pokud výsledek vaření neshledáte uspokojující, přiměřeným způsobem upravte délku vaření.
11. Dětský bezpečnostní zámek
ZAMKNOUT: Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Pause/Cancel (Pauza/Zrušit), ozve se zvuko signál oznamující aktivaci dětského zámku
ana displeji se rozsvítí indikátor Child Lock (Dětský zámek).
ODEMKNOUT: Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Pause/Cancel (Pauza/Zrušit), ozve se zvukový signál oznamující deaktivaci dětského
zámku. Indikátor zámku na displeji zhasne.
12. Dezodorizace
1) Nastavte ovladač na pozici Deodorize (Dezodorizace).
2) Otočte ovladačem Menu/Time Weight (Menu/Čas/Hmotnost) ve směru hodinových ručiček, jakmile se na displeji zobrazí výchozí
čas 5:00 aindikátor dezodorizace.
3) Stisknutím tlačítka Start/Quick Start (Start/Rychlý start) funkci aktivujete.
13. Úspora energie
Nastavte ovladač na pozici Save Power (Úspora energie), pokud během 3 vteřin nepoužijete žádný zovladačů trouby, trouba se přepne
do úsporného režimu azhasne displej trouby.
Otočením ovladače na jinou pozici úsporný režim vypnete.
CZ
9
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Běžné
Mikrovlnná trouba ruší příjem televize. Mikrovlnná trouba vchodu může rušit příjem rádia atelevize. Je to podobné ruše
malých elektrických spotřebičů jako mixér, vysavač aelektrický ventilátor.
Světlo vtroubě se ztlumí. Při použití nižšího výkonu mikrovln se může světlo vtroubě ztlumit.
Na dřkách se hromadí pára, zprůduchů
vychází horký vzduch.
Při vaření může zjídla vycházet pára. Většina jí odejde větracími otvory, ale část se
může nahromadit na chladnějším místě, jakým jsou dvířka. Tento jev je normální.
Trouba byla omylem spuštěna pzdná. Troubu nesmíte zapínat prázdnou. Je to velmi nebezpečné.
Problém Možná příčina Náprava
Troubu nelze zapnout.
(1) Přívodní kabel není pevně zastrčen
vzásuvce.
Vytáhněte kabel ze zásuvky. Zhruba po
10sekundách kabel znovu zastrčte do zásuvky.
(2) Vyhořela pojistka nebo vypadl jistič.
Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič (opravuje
servisní technik znaší společnosti).
(3) Problém se zásuvkou. Zkuste do zásuvky zapojit jiné elektrické zařízení.
Trouba nehřeje. (4) Dřka nejsou správně zavřená. Dobře zavřete dřka.
Skleněný talíř vydává zvuky, když
je mikrovlnná trouba vchodu.
(5) Otočná podložka nebo dno trouby
jsou znečištěné.
Očistěte troubu podle pokynů vkapitole
„Čiš.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 20 l
Mikrovlnný výkon 700 W
Nerezové provedení včetně vnitřho prostoru
Časovač 95 minut
Auto menu 8 voleb
Rozmrazování čas/hmotnost
Nastavení výkonu 5 úrov
Otočný talíř 245 mm
Hmotnost 10,5 kg
Rozměry 452 × 262 × 352 mm (š × v× h)
Jmenovité napětí: 230–240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1200 W
Provozní frekvence: 2 450 MHz
Hlučnost: 57 dB
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejne na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských
zech se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakdáno jako sdomovním
odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických aelektronických zařízení. Správnou likvidací
produktu zabníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě aelektrické bezpečnosti.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
10
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto
návode nezahŕňajú všetky možné podmienky asituácie, ku ktorým
môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie
je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum,
opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené
používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto
zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy,
nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či
úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom,
mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať
základné opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne
uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných
bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy rúru nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka,
rúra nefunguje správne alebo ak je prívodný kábel
poškodený. Všetky opravy alebo nastavenia vrátane
výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia,
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
anebezpečenstvo zasiahnutia mikrovlnnou energiou. Pred
opravou odpojte sieťový prívod zo zásuvky. Odstránením
krytov so zapojeným sieťovým prívodom môžete vystaviť
nebezpečenstvu zasiahnutia mikrovlnnou energiou
aelektrickým prúdom servisného technika!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou ainými
tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým
prúdom. Neponárajte prívodný kábel alebo vidlicu do vody!
4. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku alebo vo vlhkom prostredí
ani sa nedotýkajte prívodného kábla alebo spotrebiča mokrými
rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru vblízkosti detí.
6. Mikrovlnná rúra by nemala byť ponechaná počas chodu bez
dozoru.
7. Odporúčame nenechávať rúru so zasunutým prívodným
káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte
zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky
uchopením za vidlicu.
8. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru v blízkosti zdroja tepla, napr.
platničky sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením.
9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez
ostré hrany.
10. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
a) Jedlo neprehrievajte.
b) Pred umiestnením papierových alebo plastových vrecúšok
do rúry znich odstráňte sponky.
c) Nerozohrievajte olej alebo tuk na smaženie vrúre, pretože
teplotu oleja nie je možné regulovať. V rúre nesmažte
potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry akuchynské
nádoby atiež spôsobiť popáleniny.
d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútorný
priestor rúry utierkou navlhčenou v roztoku saponátu
a vytrite do sucha. Tým odstránite všetky nečistoty,
mastnotu aprípadné zvyšky pokrmu.
STRAHA: Pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok
poškodené, nesmie byť rúra používaná, kým nebude opravená
vyškolenou osobou. Navŕšená mastnota by sa mohla prehriať
amohol by tak vzniknúť dym alebo následne požiar.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky.
e) Ak by sa zupravovaného pokrmu vnútri rúry začalo dymiť
alebo by sa vznietil, nechajte dvierka rúry zatvorené,
rúru vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo
zásuvky.
f) V prípade použitia jednorazových nádob zplastu, papiera
alebo iných horľavých materiálov nesmiete rúru nechať
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
STRAHA: Do rúry nevkladajte vzduchotesne uzatvorené
nádoby. Za uzatvorené nádoby sa považujú idetské fľaše so
skrutkovacím uzáverom alebo s cumlíkom. Mohlo by dôjsť
kexplózii.
a) Na ohrev tekutín použite nádobu so širokým hrdlom apo
ohreve ju nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo k jej
eruptívnemu varu.
b) Vajcia v škrupinke, celé natvrdo uvarené vajcia, voda
obsahujúca tuk alebo olej auzatvorené sklenené nádoby
sa nesmú v mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu
explodovať. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred
vložením do rúry olúpať alebo prepichnúť.
c) Ohrievané tekutiny nevyberajte z rúry bezprostredne
po ohreve. Pred ich vybratím vyčkajte niekoľko sekúnd,
aby nedošlo k prípadnému vzniku rizikových situácií
spôsobených eruptívnym varom.
d) Obsah detských iaš akonzerv sdetskou stravou musíte
pred podávaním zamiešať alebo potrepať a skontrolovať
ich teplotu, aby nedošlo kpopáleniu.
12. Po dokončení varenia sú nádoby veľmi horúce. Na ich vyberanie
používajte lapky. Pozor na popáleniny tváre arúk spôsobené
kontaktom shorúcou parou.
13. Vždy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo
potravinovej fólie. Vrecúška s popcornom a vrecúška na
pečenie otvárajte vdostatočnej vzdialenosti od tváre.
14. Aby sa nerozbil otočný tanier:
a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
b) Na studený otočný tanier neklaďte žiadne horúce pokrmy
ani nádoby.
c) Na horúci otočný tanier neklaďte zmrazené potraviny
alebo studené nádoby.
15. Uistite sa, že sa nádoby počas varenia nedotýkajú vnútorných
stien rúry.
16. Vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Pokiaľ
dôjde k zasiahnutiu elektrickej siete bleskom, môže dôjsť
ksamovoľnému zapnutiu rúry.
17. Rúru nepoužívajte, pokiaľ vnútri nie sú žiadne tekutiny ani
potraviny. Takto by ste mohli rúru poškodiť. Neblokujte
aneupchávajte ventilačné otvory rúry.
18. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom,
inak sa vystavujete riziku straty záruky.
19. Používajte mikrovlnnú rúru iba vsúlade spokynmi uvedenými
v tomto návode. Táto mikrovlnná rúra je určená iba na
domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
20. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov astaršie
aosoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami
11
SK
alebo snedostatkom skúseností aznalostí, ak sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám pri nesprávnom
používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie
aúdržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie
sú staršie ako 8 rokov apod dozorom.
21. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín anápojov. Sušenie
potravín alebo odevov aohrev ohrievacích podušiek, domácej
obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu apodobných vecí môže
viesť knebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
22. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
apodobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných
pracovných prostrediach,
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve,
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých
obytných prostrediach,
- spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah
sraňajkami.
Nevystavujte sa zbytočne prílišnému
mikrovlnnému žiareniu.
1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú
dvierka rúry otvorené. Môžete sa tak vystaviť škodlivému
mikrovlnnému žiareniu. Nesnažte sa porušiť alebo pridržovať
bezpečnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry. Dbajte
na to, aby sa na tesnení dvierok rúry ana tesniacich plochách
neusadzovala špina alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky, ak je poškodená. Je
nutné, aby dvierka rúry po uzatvorení dokonale doľahli aneboli
nijako poškodené.
Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
a) PRETLAČENIE dvierok rúry.
b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY
dvierok.
c) TESNENIE DVIEROK ALEBO TESNIACE PLOCHY ČELA RÁMU
RÚRY.
Iba kvali kovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať
alebo opravovať.
4. Ako pri väčšine prístrojov určených na pečenie je na zníženie
rizika vzniku ohňa vpriestore rúry nutný prísny dozor.
Pokiaľ dôjde kpožiaru:
1. Neotvárajte dvere rúry.
2. Vypnite rúru avytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste odpojili rúru od prívodu elektrickej energie
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky.
1. Použite vlhkú handričku aočistite vnútro rúry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom vmydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenia a susedné časti sa musia
opatrne čistiť vlhkou handričkou namočenou v roztoku
saponátu apotom vytrieť do sucha. Rúra musí byť uzemnená.
Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba do zásuvky,
ktorá je náležite uzemnená.
V prípade akýchkoľvek pochybností osprávnosti el. inštalácie alebo
pri poruchách rúry sa obráťte na kvali kovaného elektrikára alebo
servisného technika.
1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby
sa znížilo riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Z hľadiska povoleného elektrického zaťaženia musia
menovité hodnoty predlžovacieho kábla a zásuvky
zodpovedať menovitým hodnotám mikrovlnnej rúry.
b) Predlžovací kábel musí byť trojžilový a vidlica i zásuvka
musia byť vybavené uzemňovacím kolíkom.
c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby nevisel zbytočne
cez pracovnú dosku kuchynskej linky aaby nemohlo dôjsť
kzakopnutiu alebo kvytiahnutiu kábla deťmi.
NÁSTROJE ARIADY
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu
Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať. Uzatvorené
nádoby musia byť pred varením otvorené a plastové obaly
prepichnuté, pozrite Materiály, ktoré môžu anemôžu byť použité
pri varení vmikrovlnnej rúre. Existujú niektoré nekovové materiály,
ktoré nemôžu byť bezpečne používané pri varení v mikrovlnnej
rúre. Ak si nie ste istí, či je možné materiál bezpečne použiť pri
varení vmikrovlnnej rúre, postupujte nasledovne:
Test kuchynského riadu:
1. Nádobu určenú na varenie vmikrovlnnej rúre naplňte studenou vodou (250 ml).
2. Varte počas 1 minúty pri maximálnom výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Pokiaľ je skúšaný riad teplý, nepoužívajte ho pri varení vmikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.
Materiály, ktoré môžete použiť vmikrovlnnej rúre
Riad Poznámky
Hliníková fólia –
alobal
Iba na zakrytie malých častí pokrmov. Prikrytím malých častí mäsa alebo hydiny fóliou zabránite preváraniu alebo
spáleniu malých častí pokrmu. Fólia musí byť vzdialená aspoň 2,5 cm od vnútorného priestoru rúry (pokiaľ je príliš
blízko, môže dôjsť kprehýbaniu fólie).
Zapekacie plechy Riaďte sa pokynmi výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne
zaobchádzanie môže mať za následok prasknutie otočného taniera.
12
SK
Taniere Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Nepoužívajte
prasknuté alebo inak poškodené misy.
Sklenené poháre
adžbány
Vždy snímte tesniace viečko. Pokrm iba ohrejte. Nevarte! Väčšina sklenených džbánov apohárov neodoláva
vysokým teplotám amôže dôjsť kprasknutiu.
Sklenené
zapekacie misy
Používajte iba sklenené zapekacie misy odolávajúce vysokým teplotám. Presvedčte sa, že misa nemá kovový lem
alebo iný kovový doplnok. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Zapekacie vrecká Riaďte sa pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte kovovými sponami. Ponechajte spoj vaku pootvorený, aby horúce pary
mohli voľne unikať.
Papierové tácky Vhodné iba na ohrievanie alebo krátke varenie. Nenechávajte rúru bez dozoru počas varenia.
Papierové utierky Používajte na prikrytie pokrmov ana odsatie rozpusteného tuku. Používajte iba na krátkodobé varenie.
Nenechávajte bez dozoru počas varenia.
Pergamenový
zapekací papier
Používajte na prikrytie pokrmov, na zabalenie pokrmov počas dusenia aako zábranu proti postriekaniu rúry.
Plastové
materiály
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Plastový
materiál vhodný na použitie vmikrovlnnej rúre musí mať špeci cké označenie: Vhodný pre mikrovlnné rúry.
Niektoré plasty mäknú vdôsledku dlhodobého pôsobenia vysokých teplôt. Varné vrecúška“ azapekacie vaky
musia byť prerezané, prepichnuté alebo inak odvetrané podľa návodu výrobcu pokrmu.
Plastové
obaľovacie fólie
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Používajte ich na prikrývanie pokrmov
ana udržanie vlhkosti pokrmu počas varenia. Dbajte na to, aby sa plastová fólia nedotýkala pripravovaného
pokrmu.
Teplomery Používajte iba teplomery vhodné na používanie vmikrovlnných rúrach. (Teplomery na mäso, pečivo acukrovinky.)
Voskovaný papier Používajte na prikrytie pokrmov, ako zábranu proti postriekaniu rúry ana udržanie vlhkosti pokrmu počas varenia.
Materiály, ktoré nemôžu byť používané pri varení vmikrovlnnej rúre
Nástroje ariady Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie vmikrovlnných
rúrach.
Potravinové akartónové
škatule skovovým držadlom
Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie vmikrovlnných
rúrach.
Kovový riad ariad skovovými
doplnkami
Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnnej energie. Kovový lem sa môže skrútiť.
Drôtené zatváracie krúžky Hrozí nebezpečenstvo skrútenia apožiaru vnútri rúry.
Papierové vrecká Môže dôjsť kvznieteniu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vnútri rúry.
Penové materiály Pôsobením vysokých teplôt sa plastová pena môže rozpustiť aznehodnotiť pokrm.
Drevo Drevo sa vysušuje amôže počas varenia prasknúť.
INŠTALÁCIA UNÁŠACIEHO TANIERA
Náboj (dolná strana)
Tanier
Os unášacieho taniera
Skompletizovaný unášací krúžok
1. Nikdy neklaďte sklenený tanier dnom hore. Sklenený tanier sa musí vždy
voľne otáčať.
2. Nepoužívajte rúru bez unášacieho krúžku askleneného taniera.
3. Všetky pokrmy a nádoby s pokrmami musia byť vždy kladené na
sklenený tanier.
4. Pokiaľ dôjde k prasknutiu skleneného taniera alebo k poškodeniu
unášacieho krúžku, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.
13
SK
ZOSTAVENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Názvy častí rúry apríslušenstva
Vybaľte rúru avšetko príslušenstvo.
Rúra je dodávaná snasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier 1
Skompletizovaný unášací krúžok 1
Návod na obsluhu 1
1
2
3
4
6
5
1
2
7
6
5
qg
3
8
9
qa
4
qs
qd
qf
q;
1 Bezpečnostný uzamykací systém
(Vypne prívod elektrickej energie, pokiaľ dôjde
kotvoreniu dvierok počas varenia.)
2 Pozorovacie okienko dvierok rúry
3 Skompletizovaný unášací krúžok
4 Ovládací panel
5 Vlnovod
6 Sklenený tanier
1 Pamäť
2 Pauza/Zrušiť
3 Menu/Čas/Hmotnosť
4 Štart/Rýchly štart
5 Nízky
6 Automatické
rozmrazovanie
7 Str. nízky
8 Stredný
9 Str. vysoký
10 Vysoký
11 Hodiny
12 Predvoľba
13 Rýchle rozmrazovanie
14 Úspora energie
15 Dezodorizácia
INŠTALÁCIA
Odstráňte všetok baliaci materiál avyberte všetko príslušenstvo.
Skontrolujte, či rúra nie je nejako poškodená (zatlačené alebo poškodené dvierka a podobne). Neinštalujte rúru, pokiaľ je akokoľvek
poškodená.
Pracovná doska kuchynskej linky
Teleso rúry: Odstráňte všetku ochrannú fóliu zpovrchu rúry.
Neodstraňujte svetlohnedú fóliu, ktorá je priskrutkovaná vnútri
rúry. Táto fólia chráni magnetrón rúry.
Inštalácia
1. Rúru umiestnite na rovný povrch, ktorý zaručuje dostatočne voľný
priestor na správnu funkciu odvetrávacích otvorov.
Medzi rúrou a najbližšou stenou musí byť minimálna vzdialenosť
7,5 cm.
Aspoň jedna strana musí byť voľná.
a) Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru nad rúrou.
b) Neodstraňujte nôžky rúry.
c) Neblokujte vetracie otvory. Môže dôjsť kpoškodeniu rúry.
d) Umiestnite rúru čo možno najďalej od rozhlasového atelevízneho prijímača.
Mikrovlnná rúra môže spôsobovať rušenie televízneho arozhlasového TV signálu.
2. Zapojte rúru do štandardnej elektrickej siete. Uistite sa, že uvedená hodnota napätia afrekvenčný kmitočet na štítku rúry sa zhoduje
shodnotou napätia afrekvenčným kmitočtom vsieti.
UPOZORNENIE: Neinštalujte rúru nad kuchynskou varnou doskou ani vjej blízkosti alebo vblízkosti iného tepelného
zariadenia. Umiestnenie rúry v blízkosti tepelného zariadenia môže mať za následok poškodenie rúry a zrušenie
platnosti záruky. Mikrovlnná rúra je určená na používanie vo voľnom priestore anesmie sa umiestňovať do skrinky.
Počas prevádzky môže byť povrch mikrovlnnej rúry horúci.
Otváranie
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
Horúci povrch!
14
SK
FUNKCIE RÚRY
Pokyny na obsluhu
Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie na nastavenie parametrov varenia tak, aby lepšie vyhovovala vašim
požiadavkám.
1. Pamäť
Stlačením tlačidla Memory (Pamäť) zvolíte program varenia.
2. Pauza/Zrušenie nastavenia
Stlačením tlačidla Pause/Cancel (Pauza/Zrušiť) prerušíte bežiaci program, dvoma stlačeniami program zrušíte. Slúži aj na nastavenie funkcie
Detská bezpečnostná zámka.
3. Nastavenie hodín
Otočte ovládačom na pozíciu Clock (Hodiny), druhým ovládačom Menu/Time/Weight (Menu/Čas/ Hmotnosť) otočte doprava, opakovane
stlačte azvoľte 24-hodinový režim (Hr 24) alebo 12-hodinový režim (Hr 12).
Po zvolení režimu nastavte hodiny otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) apotvrďte stlačením Start/Quick Start
(Štart/Rýchly štart). Minúty nastavíte rovnakými úkonmi.
4. Varenie vmikrovlnnej rúre
1) Otočte ovládačom na požadovaný výkon.
2) Pomocou ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) nastavte požadovaný čas varenia.
3) Potvrďte stlačením tlačidla Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart) arúra začne variť.
Tabuľka mikrovlnného výkonu
Funkcia Mikrovlnný výkon
Low (Nízky) 20 %
M. Low (Str. nízky) 40 %
Med (Stredný) 60 %
M. High (Str. vysoký) 80 %
High (Vysoký) 100 %
5. Rýchle spustenie
Opakovaným stlačením tlačidla Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart) nastavíte dĺžku varenia, rúra sa spustí na plný výkon. Najdlhšie možné
nastavenie vtomto režime je 10 minút. Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál ana displeji sa zobrazí END (Koniec).
6. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
Čas avýkon rozmrazovania sú nastavené automaticky po naprogramovaní hmotnosti. Rozsah hmotnosti zmrazených potravín: 100 – 1800 g.
Príklad: Pokiaľ chcete rozmraziť 600 gkreviet.
1) Nastavte ovládač na pozíciu Auto Defrost (Automatické rozmrazovanie).
2) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) zvoľte hmotnosť pokrmu.
3) Spustite rozmrazovanie stlačením tlačidla Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
Poznámka: Počas rozmrazovania sa cyklus preruší aozve sa zvukový signál – pokrm otočte apokračujte stlačením tlačidla Start/Quick
Start (Štart/Rýchly štart).
7. Rozmrazovanie podľa času
1) Nastavte ovládač na pozíciu Speed Defrost (Rýchle rozmrazovanie).
2) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) nastavte čas rozmrazovania (maximálne možné nastavenie je 95minút).
3) Spustite rozmrazovanie stlačením tlačidla Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
8. Fázové varenie
Na varenie môžete zadať najviac 3 rôzne fázy prípravy.
Príklad:
1 fáza S1: pri výkone (High) čas varenia 10 minút.
2 fáza: pri strednom výkone (Med) čas varenia 8 minút.
3 fáza: pri strednom výkone (Med) čas varenia 5 minút.
1) Zadajte 1. fázu programu (rovnako ako nastavujete varenie vmikrovlnnej rúre). Stlačte tlačidlo Memory (Pamäť).
2) Zadajte 2. fázu programu. Stlačte tlačidlo Memory (Pamäť).
3) Zadajte 3. fázu programu.
4) Stlačte tlačidlo Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
15
SK
Poznámka: Vo fázovom varení nie je možné použiť funkcie Rýchle spustenie, Automatické a Rýchle rozmrazovanie, Dezodorizácia
aAutomatické varenie.
9. Predvoľby
Táto funkcia umožňuje spustiť jeden zuž vopred naprogramovaných cyklov rúry.
Príklad: je 8:00, o11:30 chcete variť 20 minút pri výkone 80 %
1) Otočte ovládač na pozíciu M. High (Str. vysoký).
2) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) nastavte čas varenia 20:00.
3) Otočte ovládačom na pozíciu Preset (Predvoľba).
4) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) nastavte čas 11:00 apotvrďte stlačením Start/Quick Start (Štart/Rýchly
štart).
5) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) nastavte čas 11:30 apotvrďte stlačením Start/Quick Start (Štart/Rýchly
štart).
6) Program spustíte stlačením Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
Poznámka: Pri použití predvoľby nie je možné použiť funkcie Rýchle spustenie, Dezodorizácia, Automatické a Rýchle rozmrazovanie,
Automatické varenie.
10. Automatické varenie
Pre nasledujúce pokrmy nemusíte nastavovať výkon ačas prípravy. Stačí zadať typ potraviny ajej hmotnosť/množstvo.
Príklad: varenie 2 ks zemiakov
1) Otočte ovládačom Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) proti smeru hodinových ručičiek, až sa na displeji zobrazí A-6.
2) Stlačte tlačidlo Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
3) Otočením ovládača Menu/Time/Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) zvoľte množstvo zemiakov – 2 ks.
4) Stlačte tlačidlo Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart).
Menu automatického varenia
A-1 POPCORN (Pukance) (99 g)
A-2 FRESH VEGETABLE (Čerstvá zelenina) (g)
A-3 PIZZA (Pizza) (g)
A-4 BACON (Slanina) (g)
A-5 COFFEE (Káva) (200 ml/šálka)
A-6 POTATO (Zemiaky) (230 g/ks)
A-7 REHEAT (Ohrev) (g)
A-8 SEAFOOD (Morské plody) (g)
Poznámka: Výsledok automatického varenia závisí od faktorov, ako sú poklesy napätia, tvar aveľkosť pokrmu, vaše osobné preferencie
prepečenia atď. Ak výsledok varenia nepovažujete za uspokojujúci, primeraným spôsobom upravte dĺžku varenia.
11. Detská bezpečnostná zámka
ZAMKNÚŤ: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo Pause/Cancel (Pauza/Zrušiť), ozve sa zvukový signál oznamujúci aktiváciu detskej zámky ana
displeji sa rozsvieti indikátor Child Lock (Detská zámka).
ODOMKNÚŤ: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo Pause/Cancel (Pauza/Zrušiť), ozve sa zvukový signál oznamujúci deaktiváciu detskej zámky.
Indikátor zámky na displeji zhasne.
12. Dezodorizácia
1) Nastavte ovládač na pozíciu Deodorize (Dezodorizácia).
2) Otočte ovládačom Menu/Time Weight (Menu/Čas/Hmotnosť) v smere hodinových ručičiek, hneď ako sa na displeji zobrazí
východiskový čas 5:00 aindikátor dezodorizácie.
3) Stlačením tlačidla Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart) funkciu aktivujete.
13. Úspora energie
Nastavte ovládač na pozíciu Save Power (Úspora energie), ak do 3 sekúnd nepoužijete žiadny z ovládačov rúry, rúra sa prepne do úsporného
režimu a zhasne displej rúry.
Otočením ovládača na inú pozíciu úsporný režim vypnete.
16
SK
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Bežné
Mikrovlnná rúra ruší príjem televízie. Mikrovlnná rúra vchode môže rušiť príjem rádia atelevízie. Je to podobné rušenie
malých elektrických spotrebičov ako mixér, vysávač aelektrický ventilátor.
Svetlo vrúre sa stlmí. Pri použití nižšieho výkonu mikrovĺn sa môže svetlo vrúre stlmiť.
Na dvierkach sa hromadí para, zprieduchov
vychádza horúci vzduch.
Pri varení môže zjedla vychádzať para. Väčšina jej odíde vetracími otvormi, ale časť sa
môže nahromadiť na chladnejšom mieste, akým sú dvierka. Tento jav je normálny.
Rúra bola omylom spustená prázdna. Rúru nesmiete zapínať prázdnu. Je to veľmi nebezpečné.
Problém Možná príčina Náprava
Rúru nie je možné zapnúť.
(1) Prívodný kábel nie je pevne zastrčený
vzásuvke.
Vytiahnite kábel zo zásuvky. Zhruba po
10sekundách kábel znovu zastrčte do zásuvky.
(2) Vyhorela poistka alebo vypadol istič.
Vymeňte poistku alebo zapnite istič (opravuje
servisný technik znašej spoločnosti).
(3) Problém so zásuvkou. Skúste do zásuvky zapojiť iné elektrické zariadenie.
Rúra nehreje. (4) Dvierka nie sú správne zatvorené. Dobre zavrite dvierka.
Sklenený tanier vydáva zvuky, keď
je mikrovlnná rúra vchode.
(5) Otočná podložka alebo dno rúry sú
znečistené.
Očistite rúru podľa pokynov vkapitole „Čistenie“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 20 l
Mikrovlnný výkon 700 W
Antikorové vyhotovenie vrátane vnútorného priestoru
Časovač 95 minút
Auto menu 8 volieb
Rozmrazovanie čas/hmotnosť
Nastavenie výkonu 5 úrovní
Otočný tanier 245 mm
Hmotnosť 10,5 kg
Rozmery 452 × 262 × 352 mm (š × v× h)
Menovité napätie: 230 – 240 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 1200 W
Prevádzková frekvencia: 2450 MHz
Hlučnosť: 57 dB
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na
plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších európskych
krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako sdomovým odpadom.
Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie aživotné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva kochrane prírodných
zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového
odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
PL
KUCHENKA MIKROFALOWA
17
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do
wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji
mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem
odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń
elektrycznych jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć
to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na
skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz
zmiany lub mody kacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem
elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu podanemu
na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio
uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie
zodpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
2. Nie należy korzystać zurządzenia, jeżeli nie działa wprawidłowy
sposób, uszkodzone są drzwiczki lub przewód zasilający.
Wszelkie naprawy i regulacje, w tym wymianę przewodu
zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie!
Demontaż osłon urządzenia grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub obrażeniami wwyniku działania energii
mikrofalowej. Przed naprawą należy odłączyć przewód
zasilający od gniazda. Zdjęcie osłon przy podłączonym
przewodzie zasilania grozi obrażeniami na skutek działania
energii mikrofalowej lub prądu elektrycznego!
3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą
i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu prądem
elektrycznym. Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki
wwodzie!
4. Nie używaj kuchenki mikrofalowej na zewnątrz lub
wwilgotnym środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu
zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
5. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu
urządzenia przebywają dzieci.
6. Nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru.
7. Nie należy pozostawiać kuchenki podłączonej do gniazda
zasilania bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazdka. Nie
należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel. Odłącz kabel
chwytając za wtyczkę.
8. Nie używaj kuchenki w pobliżu źródeł ciepła, np. piekarnika.
Chroń ją przed promieniowaniem słonecznym.
9. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów
ani ostrych krawędzi.
10. Aby obniżyć ryzyko pożaru wewnątrz piekarnika, należy
przestrzegać poniższych zasad:
a) Nie ogrzewaj potraw zbyt długo.
b) Przed włożeniem do kuchenki torebek papierowych lub
plastikowych usuń znich wszelkie spinacze.
c) Nie podgrzewaj w kuchence oleju ani tłuszczu do
smażenia, ponieważ nie można kontrolować ich
temperatury. Kuchenka nie służy do smażenia. Gorący olej
może uszkodzić kuchenkę i naczynia oraz spowodować
oparzenia.
d) Po użyciu wytrzyj drzwiczki, uszczelkę iwnętrze kuchenki
ściereczką zamoczoną w wodzie z płynem do mycia
naczyń, a następnie wytrzyj kuchenkę do sucha. Należy
w ten sposób usunąć zanieczyszczenia, tłuszcz i resztki
jedzenia.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelka są uszkodzone,
nie wolno używać kuchenki i należy oddać ją do naprawy
w profesjonalnym serwisie. Nagromadzony tłuszcz może się
przegrzewać wkuchence, dymić, anawet spowodować pożar.
Nie używaj do czyszczenie środków trących.
e) Jeżeli podgrzewane jedzenie zacznie dymić lub zapali się,
nie otwieraj kuchenki, ale natychmiast ją wyłącz iwyjmij
wtyczkę przewodu zasilającego zgniazdka.
f) Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas
korzystania z jednorazowych naczyń plastikowych lub
innych materiałów łatwopalnych.
11. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu lub nagłego zagotowania,
należy przestrzegać poniższych zasad:
OSTRZEŻENIE: Nie wkładaj do kuchenki szczelnie zamkniętych
naczyń. Do tych należą również butelki dziecięce zzakrętką lub
ze smoczkiem. Mogłoby to spowodować wybuch.
a) Płyny podgrzewaj w naczyniu z szerokim otworem, a po
podgrzaniu nie dotykaj go przez 20 sekund, aby zawartość
nie wykipiała inie wylała się.
b) W kuchence nie wolno podgrzewać jaj w skorupkach,
całych jaj ugotowanych na twardo, wody zawierającej
tłuszcz lub olej, ani zamkniętych naczyń szklanych, które
mogłyby wybuchnąć. Ziemniaki, parówki ikasztany należy
przed włożeniem do kuchenki obrać lub przebić.
c) Ciecze należy po podgrzaniu pozostawić na chwilę
wkuchence. Zbyt szybkie wyjęcie mogłoby spowodować
ich wykipienie, grożące m.in. poparzeniem.
d) Zawartość butelek ipokarmów dziecięcych należy przed
podaniem wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić ich
temperaturę, aby nie doszło do oparzenia.
12. Po zakończeniu podgrzewania naczynia są bardzo gorące.
Należy wyjmować je wrękawicach kuchennych. Gorąca para
może spowodować oparzenia rąk itwarzy.
13. Pokrywki naczyń lub folię spożywczą należy zdejmować
powoli, zdaleka od twarzy. Wpodobny sposób należy otwierać
woreczki zpopcornem.
14. Aby uniknąć rozbicia talerza obrotowego:
a) Przed czyszczeniem pozostaw talerz do ostygnięcia.
b) Nie stawiaj na zimnym talerzu gorącego jedzenia ani
naczyń.
c) Na gorącym talerzu nie stawiaj mrożonych produktów, ani
zimnych naczyń.
15. Upewnij się, że naczynia wtrakcie podgrzewania nie dotykają
wewnętrznych ścian kuchenki.
16. W kuchence nie należy przechowywać pożywienia ani innych
przedmiotów. Kuchenka może uruchomić się samoczynnie
przy uderzeniu pioruna wsieć elektryczną.
17. Nie włączaj kuchenki, jeżeli nie znajdują się w niej produkty
spożywcze. Mogłoby to spowodować jej uszkodzenie. Nie
należy zapychać ani blokować otworów wentylacyjnych
urządzenia.
18. Stosowanie innych akcesoriów od zalecanych przez producenta
grozi utratą gwarancji.
19. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi
wniniejszej instrukcji. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
18
PL
do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania
urządzenia.
20. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, osoby
starsze iosoby oograniczonych zdolnościach psycho zycznych
lub niewystarczającym doświadczeniu i znajomościach, jeżeli
są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane
w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci
nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwację
można powierzyć dzieciom od lat 8, ale tylko pod nadzorem.
21. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży,
podgrzewanie poduszek rozgrzewających, obuwia, gąbek
do mycia, mokrych ubrań i podobnych przedmiotów może
doprowadzić do zranienia lub pożaru.
22. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz
wpodobny sposób, jak np.:
- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i pozostałych
miejscach pracy
- urządzenia stosowane wrolnictwie
- urządzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.
- urządzenia używane wpensjonatach oferujących nocleg ze
śniadaniem.
Nie należy wystawiać się na działanie
promieniowania mikrofalowego
1. Nie wolno próbować włączać urządzenia, kiedy otwarte są
drzwiczki. Grozi to wystawieniem na szkodliwe promieniowanie
mikrofalowe. Nie należy próbować przytrzymywać ani
mody kować zamka bezpieczeństwa drzwiczek.
2. Pomiędzy drzwiczki kuchenki nie należy wkładać żadnych
przedmiotów. Na uszczelkach oraz przylegającej do nich
powierzchni nie powinno być żadnych śladów brudu ani
resztek środków czyszczących.
3. Nie należy próbować uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
Po zamknięciu drzwiczki powinny być idealnie szczelne.
Przykładowe niebezpieczne uszkodzenie drzwiczek:
a) WGNIECENIE drzwiczek.
b) Poluzowane lub ułamane ZAWIASY oraz ZABEZPIECZENIA
drzwiczek.
c) USZCZELKA DRZWI LUB PRZYLEGAJĄCA DO NIEJ
POWIERZCHNIA RAMY KUCHENKI.
Napraw i regulacji kuchenki może dokonywać wyłącznie
wykwali kowany specjalista.
4. Podobnie, jak w przypadku innych urządzeń do pieczenia,
w trakcie obsługi kuchenki konieczny jest ciągły nadzór, ze
względu na zagrożenie pożarowe.
Jeżeli wybuchnie pożar:
1. Nie otwieraj drzwiczek kuchenki.
2. Wyłącz kuchenkę iwyciągnij wtyczkę zgniazdka.
3. Wyłącz główny wyłącznik prądu elektrycznego.
CZYSZCZENIE
Upewnij się, że kuchenka została odłączona od zasilania poprzez
wyjęcie wtyczki zgniazdka.
1. Wyczyść wnętrze kuchenki wilgotną szmatką.
2. Umyj akcesoria wwodzie zmydłem.
3. Zanieczyszczoną ramę drzwiczek, uszczelkę ijej okolicę należy
ostrożnie oczyścić wilgotną szmatką, zmoczoną w wodzie
zniewielką ilością płynu do mycia naczyń, anastępnie wytrzeć
do sucha. Kuchenka musi być uziemiona. Wtyczkę przewodu
zasilania można podłączyć tylko do odpowiednio uziemionego
gniazdka.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dot. sprawności instalacji el.
lub awarii kuchenki należy skorzystać zusług wykwali kowanego
elektryka.
1. Kuchenka mikrofalowa posiada krótki kabel zasilający, aby
zmniejszyć ryzyko zaplątania kabla lub przypadkowego
zawadzenia.
2. Przedłużacz musi spełniać następujące warunki:
a) Wartości nominalne obciążenie elektrycznego
przedłużacza i gniazdka muszą odpowiadać wartościom
nominalnym kuchenki mikrofalowej.
b) Przedłużacz musi być trójżyłowy, a jego wtyczka igniazdko
muszą być uziemione.
c) Kabel musi być schowany, nie może zwisać zblatu stołu,
gdzie łatwo byłoby o niego zawadzić lub przypadkowo
wyciągnąć zgniazdka.
PRZYBORY INACZYNIA
UWAGA
Niebezpieczeństwo urazu
Szczelnie zamknięte naczynia mogą wybuchnąć w trakcie
podgrzewania. Pojemniki należy przed podgrzewaniem otworz,
a opakowania plastikowe przedziurawić, patrz: Materiały, które
mogą i nie mogą być stosowane do podgrzewania produktów
wkuchence mikrofalowej. Oprócz metali są też inne materiały, które
nie mogą być używane do podgrzewania produktów spożywczych
wkuchence mikrofalowej. Wrazie niepewności, czy dany materiał
nadaje się do użycia wkuchence mikrofalowej, należy postępować
wponiższy sposób:
Test naczyń kuchennych:
1. Napełnij naczynie zimną wodą (250 ml).
2. Ogrzewaj przez 1 minutę przy maksymalnej mocy kuchenki.
3. Ostrożnie dotknij naczynia isprawdź jego temperaturę. Jeżeli
naczynie jest ciepłe, nie należy używać go do podgrzewania
jedzenia wkuchence mikrofalowej.
4. Nie należy podgrzewać dłużej niż 1 minutę.
Materiały, które mogą być stosowane wkuchence mikrofalowej
Naczynie Uwagi
Folia aluminiowa Wyłącznie do zakrycia produktów spożywczych na niewielkiej powierzchni. Zakrycie mniejszych kawałków mięsa
lub drobiu folią zapobiega ich przypaleniu lub zbytniemu podgrzaniu. Folia musi być oddalona min. 2,5 cm od
wewnętrznych ścian kuchenki (jeżeli będzie zbyt blisko, może zostać zniekształcona).
Blachy do
pieczenia
Postępuj zgodnie zinstrukcjami producenta. Dno naczynia musi znajdować się min. 5 mm nad talerzem
obrotowym. Wprzeciwnym razie talerz obrotowy może pęknąć.
19
PL
Talerze Stosuj wyłącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie
zinstrukcjami producenta. Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych naczyń.
Szklanki idzbanki
ze szkła
Należy zawsze zdjąć pokrywkę/zakrętkę. Produkt można co najwyżej lekko podgrzać. Nie wolno gotować!
Większość szklanek idzbanków ze szkła nie jest odporna na wysokie temperatury imogłyby popękać.
Szklane brytfanny Stosuj wyłącznie brytfanny odporne na działanie wysokiej temperatury. Sprawdź, czy brytfanna nie posiada
metalowych elementów. Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych naczyń.
Woreczki do
pieczenia
Postępuj zgodnie zinstrukcjami producenta. Nie zamykaj przy pomocy metalowych klipsów. Należy pozostawić
woreczki lekko otwarte, aby para mogła swobodnie wydostać się na zewnątrz.
Talerze
papierowe
Nadają się tylko do podgrzania lub krótkiego gotowania. Wtrakcie podgrzewania nie pozostawiaj urządzenia bez
nadzoru.
Serwetki
papierowe
Używaj do przykrycia produktów iusunięcia roztopionego tłuszczu. Używaj tylko do krótkotrwałego gotowania.
Wtrakcie podgrzewania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Papier do
pieczenia
Używaj do przykrycia produktów, do zapakowania wtrakcie duszenia iw celu ochrony kuchenki przed
zabrudzeniem.
Plastiki Stosuj wyłącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie
zinstrukcjami producenta. Naczynia plastikowe przeznaczone do użytku wkuchence mikrofalowej muszą
posiadać odpowiednie oznaczenie: „Nadaje się do użytku wkuchence mikrofalowej”. Niektóre plastiki miękną na
skutek długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury. Woreczki do gotowania ipieczenia należy przeciąć,
przedziurawić lub winny sposób umożliwić wydostanie się pary na zewnątrz – patrz zalecenia producenta.
Plastikowa folia
opakowaniowa
Stosuj wyłącznie talerze inaczynia przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Używaj je do przykrycia
zachowania wilgotności produktów wtrakcie gotowania. Folia plastikowa nie powinna dotykać produktów
spożywczych wtrakcie podgrzewania.
Termometry Stosuj wyłącznie termometry przeznaczone do użytku wkuchenkach mikrofalowych. (Termometry do mięsa,
pieczywa iciast.)
Papier
woskowany
Użyj do przykrycia produktów, wcelu zachowania ich wilgotności oraz zapobieżenia zabrudzeniu kuchenki.
Materiały, których nie wolno stosować wtrakcie podgrzewania produktów wkuchence
mikrofalowej
Naczynia iprzybory Uwagi
Blachy itace aluminiowe Mogłyby zostać zdeformowane. Produkt należy przełożyć do naczynia nadającego się do użytku
wkuchence mikrofalowej.
Kartony ipojemniki na żywność
zmetalowym uchwytem
Mogłyby zostać zdeformowane. Produkt należy przełożyć do naczynia nadającego się do użytku
wkuchence mikrofalowej.
Naczynia metalowe lub
posiadające metalowe elementy
Mikrofale nie przenikają przez metal. Metalowa obwódka może zostać zdeformowana.
Druciane zaciski Mogłyby zostać zdeformowane ispowodować pożar.
Torebki papierowe Może dojść do wzniecenia ognia. Istnieje ryzyko pożaru wewnątrz kuchenki.
Naczynia zpianki Na skutek działania wysokiej temperatury pianka może się rozpuścić izanieczyścić żywność.
Drewno Drewno wysusza się imoże popękać wtrakcie ogrzewania.
MONTAŻ TALERZA OBROTOWEGO
Nabój (dolna część)
Talerz
Oś talerza obrotowego
Skompletowana podstawka pod talerz
1. Talerza nie należy nigdy kłaść dnem do góry. Talerz musi się zawsze
swobodnie obracać.
2. Kuchenki należy używać tylko w połączeniu z podstawką i talerzem
obrotowym.
3. Wszystkie produkty inaczynia należy stawiać na szklanym talerzu.
4. Jeżeli talerz pęknie, albo zostanie uszkodzona podstawka, należy
skontaktować się zautoryzowanym punktem serwisowym.
20
PL
MONTAŻ KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Nazwy poszczególnych elementów iakcesoriów
Rozpakuj kuchenkę iwszystkie jej elementy.
W opakowaniu powinny znajdować się następujące części:
Szklany talerz 1
Skompletowana podstawka pod talerz 1
Instrukcja obsługi 1
1
2
3
4
6
5
1
2
7
6
5
qg
3
8
9
qa
4
qs
qd
qf
q;
1 Zamek bezpieczeństwa
(Odłączy zasilanie, jeżeli drzwiczki zostaną otwarte
wtrakcie pracy.)
2 Okienko wdrzwiczkach kuchenki
3 Skompletowana podstawka pod talerz
4 Panel sterowania
5 Falowód
6 Szklany talerz
1 Pamięć
2 Pauza/Anuluj
3 Menu/Czas/Masa
4 Start/Szybki start
5 Niski
6 Automatyczne
rozmrażanie
7 Średnio niski
8 Średni
9 Śr. wysoki
10 Wysoki
11 Zegar
12 Program
13 Szybkie rozmrażanie
14 Oszczędzanie energii
15 Usuwanie zapachów
MONT
Usuń materiały opakowaniowe iwyjmij wszystkie akcesoria.
Sprawdź, czy kuchenka nie jest uszkodzona (czy nie jest wgnieciona, nie są uszkodzone drzwiczki itp.). Wrazie wykrycia uszkodzeń nie należy
rozpoczynać montażu.
Blat kuchenny
Korpus kuchenki: Usuń zpowierzchni kuchenki folię ochronną.
Nie zdejmuj jasnobrązowej folii, przykręconej wewnątrz kuchenki.
Folia ta chroni magnetron kuchenki.
Instalacja
1. Kuchenka powinna stać na płaskiej, równej powierzchni, przestrzeń
wokół kuchenki powinna umożliwiać prawidłowe działanie
otworów wentylacyjnych.
Minimalna odległość pomiędzy kuchenką a ścianą powinna
wynosić 7,5 cm.
Przynajmniej zjednej strony musi być swobodny dostęp.
a) Wolna przestrzeń nad kuchenką powinna wynosić przynajmniej 30 cm.
b) Nie należy demontować nóżek kuchenki.
c) Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Mogłoby to spowodować uszkodzenie kuchenki.
d) Kuchenkę należy umieścić jak najdalej od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
Kuchenka może powodować zakłócenia sygnału radiowego itelewizyjnego.
2. Podłącz kuchenkę do standardowej sieci elektrycznej. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość podane na
tabliczce znamionowej kuchenki odpowiadają wartościom napięcia iczęstotliwości sieci.
UWAGA: Nie należy instalować kuchenki nad, ani wpobliżu płyty grzewczej lub innego urządzenia grzewczego.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie kuchenki iutratę gwarancji. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do
stosowania wotwartej przestrzeni inie należy umieszczać jej wszafce.
Otwieranie
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
Gorąca powierzchnia!
/