ECG MTD 231 S Manuale utente

Marca
ECG
Categoria
microonde
Modello
MTD 231 S
Tipo
Manuale utente
MIKROVLNNÁ TROUBA
VOD K OBSLUZE
CZ
MIKROVLNNÁ RÚRA
VOD NA OBSLUHU
SK
KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
MICROWAVE OVEN
INSTRUCTION MANUAL
GB
FOUR A MICRO-ONDES
MODE D'EMPLOI
FR
FORNO A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI
IT
HORNO MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ES
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen
kpřístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy
priložený kprístroju. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy ouważne zapoznanie się zinstrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa iużytkowania. Instrukcja obsługi
musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt  gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket.
A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the
rst time. The user´s manual must be always included. Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécuri
contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso
prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso
antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.
MTD 231 S
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
3
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto
návodu nezahrnují všechny možné podmínky asituace, ke kterým
může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze
zabudovat do žádného z robků, je zdravý rozum, opatrnost
apéče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za
škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním,
kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem,
měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována
kladní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí
uvedenému na štítku zařízení aže je zásuvka řádně uzemněná.
Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních
předpisů.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka, trouba
nefunguje správně nebo pokud je přívodní kabel poškozen.
Veškeré opravy nebo seřízení včetně výměny napájecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte
ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a nebezpečí zasažení mikrovlnnou energií. Před
opravou odpojte síťový přívod ze zásuvky. Odstraněním
krytů se zapojeným síťovým přívodem můžete vystavit
nebezpečí zasažení mikrovlnnou energií a elektrickým
proudem servisního technika!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem svodou ajinými
tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým
proudem. Neponořujte přívodní kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku nebo ve vlhkém
prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo
spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu
vblízkosti dětí.
6. Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během chodu
bez dozoru.
7. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním
kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte
přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze
suvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky
uchopením za vidlici.
8. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroje tepla,
např. plotýnky sporáku. Chraňte ji před přímým slunečním
zářením.
9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes
ostré hrany.
10. Riziko vzniku páru uvnitř trouby omezíte následovně:
a) Jídlo neehřívejte.
b) Před umístěním papírových nebo plastových sáčků do
trouby znich odstraňte sponky.
c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smažení v troubě,
protože teplotu oleje nelze regulovat. Vtroubě nesmažte
potraviny. Horký olej může poškodit části trouby
akuchyňské nádoby ataké způsobit popáleniny.
d) Po použití otřete dřka, těsnění dvířek avnitřní prostor
trouby utěrkou navlhčenou vroztoku saponátu avyete
do sucha. Tím odstraníte veškeré nečistoty, mastnotu
apřípadné zbytky pokrmu.
VÝSTRAHA: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dřek poškozena,
nesmí být trouba používána, dokud nebude opravena
proškolenou osobou. Navršená mastnota by se mohla přehřát,
amohl by tak vzniknout kouř nebo následně požár.
Pro čtění nepoužívejte abrazivní prostředky.
e) Pokud by se zupravovaného pokrmu uvnitř trouby zalo
kouřit nebo by se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená,
troubu vypněte avytáhněte vidlici napájecího přívodu ze
zásuvky.
f) V případě použití jednorázových nádob zplastu, papíru
nebo jiných hořlavých materiálů nesmíte troubu nechat
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu nebo náhlého varu omezíte takto:
VÝSTRAHA: Do trouby nevkládejte vzduchotěsně uzavře
nádoby. Za uzavřené nádoby se považují i tské láhve se
šroubovacím uzávěrem nebo s dudlíkem. Mohlo by dojít
kexplozi.
a) Na ohřev tekutin použijte nádobu se širokým hrdlem apo
ohřevu ji nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo kjejímu
eruptivnímu varu.
b) Vejce ve skořápce, celá natvrdo uvařená vejce, voda
obsahující tuk nebo olej a uzavřené skleněné nádoby
se nesmějí vmikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou
explodovat. Brambory, párky nebo kaštany musíte před
vložením do trouby oloupat nebo propíchnout.
c) Ohřívané tekutiny nevyjímejte z trouby bezprostředně
po ohřevu. Před jejich vyjmutím vyčkejte několik vteřin,
aby nedošlo k případnému vzniku rizikových situací
způsobených eruptivním varem.
d) Obsah dětských lahví akonzerv sdětskou stravou musíte
před podáváním zamíchat nebo protřepat azkontrolovat
jejich teplotu, aby nedošlo kpopálení.
12. Po dokončení vaření jsou nádoby velmi horké. K jejich
vyjímání používejte chňapky. Pozor na popáleniny obličeje
arukou způsobené kontaktem shorkou párou.
13. Vždy pomalu nadzvedávejte nejvzdálenější okraj víka nebo
potravinové fólie. Sáčky spopcornem apečicí sáčky otevírejte
vdostatečné vzdálenosti od obličeje.
14. Aby se nerozbil otočný talíř:
a) Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
b) Na studený otočný talíř nepokdejte žádné hor
pokrmy ani nádoby.
c) Na horký otočný talíř nepokládejte zmražené potraviny
nebo studené nádoby.
15. Ujistěte se, že se nádoby během vaření nedotýkají vnitřních
stěn trouby.
16. Uvnitř trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty.
Pokud dojde k zasažení elektrické sítě bleskem, může dojít
ksamovolnému zapnutí trouby.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny
ani potraviny. Takto byste mohli troubu poškodit. Neblokujte
aneucpávejte ventilační otvory trouby.
18. Nepoužívejte příslušenst, které není doporučeno výrobcem,
jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
4
19. Používejte mikrovlnnou troubu pouze v souladu s pokyny
uvedenými vtomto návodu.
Tato mikrovlnná trouba je určena pouze pro domácí použití.
robce neodpovídá za škody způsobené nesprávným
použitím tohoto spotřebiče.
20. Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích podušek,
domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu apodobných věcí
může vést knebezpečí poranění, vznícení nebo požáru.
21. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti
apodobných prostorech jako jsou :
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních
pracovních prostředích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných
obytných prostředích
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se
snídaní.
22. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při
nesprávném používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let apod dozorem.
Nevystavujte se zbytečně přílišnému
mikrovlnnému záře
1. Nesnažte se uvést mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li
dvířka trouby otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému
mikrovlnnému záření. Nesnte se porušit nebo přidržovat
bezpečnostní zámky dřek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dřka trouby. Dbejte
na to, aby se na těsnění dvířek trouby ana těsnicích plochách
neusazovala špína nebo zbytky čisticích prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu, je-li poškozena. Je
nutné, aby dvířka trouby po uzavření dokonale dolehla
anebyla nijak poškozena.
Příklady nebezpečného poškození dvířek:
a) PROMÁČKNUTÍ dvířek trouby.
b) Uvolněné nebo zlomené upevňovací PANTY či POJISTKY
dvířek.
c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNICÍ PLOCHY ČELA RÁMU
TROUBY.
Pouze kvali kovaná osoba smí mikrovlnnou troubu
seřizovat nebo opravovat.
4. Jako u většiny přístrojů určených na pečení je pro sníže
rizika vzniku ohně vprostoru trouby nutný přísný dozor.
Pokud dojde kpožáru:
1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu avytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vypínač rozvodu elektrického proudu.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste odpojili troubu od přívodu elektrické energie
vytažením vidlice napájeho přívodu ze zásuvky.
1. Použijte vlhký hadřík aočistěte vnitřek trouby.
2. Očistěte příslušenství obvyklým způsobem vmýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dřek, těsnění a sousední části se mu
opatrně čistit vlhm hadříkem namočeným v roztoku
saponátu apo vytřít do sucha. Trouba mu být uzemněna.
Vidlice napájecího přívodu smí být zapojena pouze do
suvky, která je náležitě uzemněna.
V případě jakýchkoliv pochybností osprávnosti el. instalace nebo
při poruchách trouby se obraťte na kvali kovaného elektrikáře
nebo servisního technika.
1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodním kabelem,
aby se snížilo riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto padavky:
a) Z hlediska povoleného elektrického zatížení musí
jmenovité hodnoty prodlužovacího kabelu a suvky
odpovídat jmenovitým hodnotám mikrovlnné trouby.
b) Prodlužovací kabel musí být třížilový avidlice isuvka
musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
c) Kabel musí být dobře uschován, aby nevisel zbyteč
přes pracovní desku kuchyňské linky aaby nemohlo dojít
kzakopnutí nebo kvytažení kabelu dětmi.
NÁSTROJE ANÁDOBÍ
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu
Těsně uzavřené nádoby mohou při vaření explodovat. Uzavřené
nádoby musí být před vařením otevřeny a plastové obaly
propíchnuty, viz Materiály, které mohou anemohou být použity při
vaření vmikrovlnné troubě. Existují některé nekovové materiály,
které nemohou být bezpečně používány při vaření vmikrovln
troubě. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít
při vaření vmikrovlnné troubě, postupujte následovně:
Test kuchyňského nádobí:
1. Nádobu určenou pro vaření v mikrovlnné troubě naplňte
studenou vodou (250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při maximálním výkonu trouby.
3. Opatrně zkuste teplotu zkoušeného nádobí. Pokud
je zkoušené nádobí teplé, nepoužívejte ho při vaření
vmikrovlnné troubě.
4. Nevařte déle než 1 minutu.
Horký povrch!
CZ
5
Materiály, které můžete použít vmikrovlnné troubě
Nádobí Poznámky
Hliníková fólie –
alobal
Pouze kzakrytí malých částí pokrmů. Přikrytím malých částí masa nebo drůbeže fólií zabráníte převařování
nebo spálení malých částí pokrmu. Fólie musí být vzdálená alespoň 2,5 cm od vnitřního prostoru trouby (pokud
je příliš blízko, může dojít kprohýbání fólie).
Zapékací plechy Řiďte se pokyny výrobce. Dno picí nádoby musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné zacházení
může mít za následek prasknutí otočného taře.
Talíře Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Řte se pokyny výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Skleněné
sklenice adžbány
Vždy sejměte těsnící víčko. Pokrm pouze ohřejte. Nevařte! Většina skleněných džbánů asklenic neodolává
vysokým teplotám amůže dojít kprasknutí.
Skleněné
zapékací mísy
Používejte pouze skleněné zapékací mísy odolávající vysokým teplotám. Přesvědčte se, že mísa nemá kovový
lem nebo jiný kovový doplněk. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Zapékací sáčky Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Ponechejte spoj vaku pootevřený, aby horké páry
mohly volně unikat.
Papírové tácky Vhodné pouze pro ohřívání nebo krátké vaření. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové utěrky Používejte na přikrytí pokrmů ana odsátí rozpuštěného tuku. Používejte pouze na krátkodobé vaření.
Nenechávejte bez dozoru během vaření.
Pergamenový
zapékací papír
Používejte na přikrytí pokrmů, na zabalení pokrmů během dušení ajako zábranu proti postříkání trouby.
Plastové
materiály
Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Řiďte se pokyny výrobce. Plastový
materiál vhodný kpoužití vmikrovlnné troubě musí mít speci cké označení: „Vhodný pro mikrovlnné trouby“.
Některé plasty měknou vdůsledku dlouhodoho působení vysokých teplot. „Varné sáčky“ azapékací vaky
musí být proříznuty, propíchnuty nebo jinak odvětrány podle návodu výrobce pokrmu.
Plastové
obalovací fólie
Používejte pouze talíře anádobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Používejte je na přikrýní pokr
ana udržení vlhkosti pokrmu během vaření. Dbejte na to, aby se plastová fólie nedotýkala připravovaného
pokrmu.
Teploměry Používejte pouze teploměry vhodné kpoužívání vmikrovlnných troubách. (Teploměry na maso, pečivo acukroví.)
Voskovaný papír Používejte na přikrytí pokrmů, jako zábranu proti postříkání trouby ana udržení vlhkosti pokrmu během vaření.
Materiály, které nemohou být používány při vaření vmikrovlnné troubě
stroje anádo Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Potravinové akartonové
krabice skovovým držadlem
Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření vmikrovlnných
troubách.
Kovové nádobí anádobí
skovovými doplňky
Kov zabraňuje pronikání mikrovlnné energie. Kovový lem se může zkroutit.
Drátěné zavírací kroužky Hrozí nebezpečí zkroucení apožáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky Může dojít ke vznícení. Hrozí nebezpečí požáru uvnitř trouby.
Pěnové materiály Působením vysoch teplot se plastová pěna může rozpustit aznehodnotit pokrm.
Dřevo Dřevo se vysušuje amůže během vaření prasknout.
CZ
6
PŘÍPRAVA MIKROVLNNÉ TROUBY
Názvy částí mikrovlnné trouby apříslušenst
Vybalte troubu aveškeré příslušenství.
Trouba je dodávána snásledujícím příslušenstm:
Skleněný talíř 1
Podpěrný prstenec otočného talíře 1
Návod kobsluze 1
Microwave
(Mikrovlnný výkon)
Weight/Time Defrost
(Rozmrazování dle váhy/času)
Clock/Timer
(Hodiny/Minutka)
Stop/Clear
(Stop/Zrit)
Start/+30Sec./Con rm
(Start/+30 s/Potvrdit)
Timer/Weight/Auto Menu
(Čas/Hmotnost/Auto Menu)
A) Ovládací panel
B) Hřídel otočného talíře
C) Podpěrný prstenec otočného talíře
D) Skletalíř
E) Pozorovací okénko
F) Sestava dvířek
G) Bezpečnostní zámek dveří
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
Náboj (dolní strana)
Skleněný talíř
Hřídel otočného talíře
Prstenec otočného talíře
1. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem vzhůru. Pohyb
skleněného talíře nesmí být nijak omezen.
2. Nikdy nepoužívejte troubu bez podpěrného prstence
askleněného talíře.
3. Veškeré potraviny a doby musí být položeny na
skleněném talíři.
4. V případě poškození skleněného taře nebo podpěrného
prstence kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
CZ
7
INSTALACE NA DESCE KUCHYŇSKÉ LINKY
Odstraňte veškerý obalový materiál avyjměte veškeré příslušenství.
Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený (promáčknutá nebo prasklá dvířka a podobně). V případě jakýchkoli známek poškoze
spotřebič neinstalujte.
Skříň přístroje: Zpovrchu odstraňte veškeré ochranné fólie. Neodstraňujte světle hnědý slídový ochranný kryt magnetronu.
Instalace
1. Vyberte rovný povrch, sdostatkem místa pro větrání přístroje.
Spoebič musí být umístěn nejméně 7,5 cm od nejblší zdi.
Alespoň jedna strana musí být volná.
1) Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad troubou.
2) Neodstraňujte nožky trouby.
3) Zablokování větracích otvorů může zapříčinit poškoze
spotřebiče.
4) Spotřebič umístěte co možná nejdále od rozhlasového
atelevizního přijímače.
Činnost mikrovlnné trouby může rušit příjem televizního
arozhlasového signálu.
2 Spotřebič připojte ke standardní síťové zásuvce. Ujistěte se, že se napětí afrekvence sítě shodují súdajem na štítku spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Mikrovlnou troubu neumisťujte nad sporák nebo varnou desku, ani do blízkosti jiného zdroje tepla. Umístění nad nebo
do blízkosti zdroje tepla může mít za následek poškození trouby aztrátu platnosti záruky.
POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
1. Nastavení hodin
Po zapojení mikrovlnné trouby do sítě se na LED displeji zobrazí „0:00“ aozve se zvukový signál.
1) Stiskem tlačítka Clock/Timer vyberte funkci hodin. Rozbliká se údaj hodin.
2) Pomocí ovladače „
“ nastavte hodiny vrozmezí 0-23.
3) Stiskněte znovu tlačítko Clock/Timer, rozbliká se údaj minut.
4) Pomocí ovladače „
“ nastavte minuty vrozsahu 0-59.
5) Dalším stiskem tlačítka Clock/Timer proces nastavení hodin ukončíte. Na displeji bude svítit údaj hodin sblikajícím symbolem „ : “.
Poznámka: 1) Správná funkce hodin vyžaduje nastavení času.
2) Během nastavování hodin můžete stisknout tlačítko Stop/Clear (Stop/Zrit), trouba se automatickyepne zpět
do předchozího stavu.
2. Vaření vmikrovlnné troubě
Stiskte tlačítko Microwave aotočením „ “ zvolte padovaný výkon. Stiskte Start/+30Sec./Con rm apomocí „ “ nastavte
dobu vaření. Stiskem Start/+30Sec./Con rm spustíte vaření.
Příklad: Pokud chcete použít 80 % výkonu avařit po dobu 20 minut, postupujte následujícím způsobem:
1) Stiskněte tlačítko Microwave (Mikro), na displeji se rozsvítí „P100“.
2) Pomocí ovladače „
“ nastavte 80 % výkonu – otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí „P80“.
3) Potvrďte stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm.
4) Otočením
“ nastavte délku vaření (otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí „20:00“).
5) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm spusťte vaření nebo stiskem Stop/Clear zrušte provedené nastavení.
Volný prostor
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
CZ
8
Poznámka: Při nastavování délky vaření se krok otočného ovladače mění podle nastavené délky vaření následujícím způsobem:
Nastavený čas Krok ovladače
01 min. : 5 s
1–5 min. : 10 s
5–10 min. : 30 s
10–30 min. : 1 min
30–95 min. : 5 min
Tabulka mikrovlnného výkonu
Mikrovlnný výkon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Displej P100 P80 P50 P30 P10
3. Rychlý start
1) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm v klidovém režimu spustíte vaření s konem 100 %, každým dalším stiskem tlačítka
prodloužíte vaření odalších 30 sekund až do maximální délky 95 minut.
2) hem mikrovlnného vaření nebo rozmrazování prodloužíte každým stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm dobu vaření
o
30
sekund.
3) V klidovém režimu můžete otočením ovladače “ doleva nastavit délku vaření se 100% výkonem a stiskem
Start/+30Sec./Con rm vaření spustit.
4. Rozmrazování podle hmotnosti
1) Stiskněte jednou tlačítko Weight/Time Defrost, na displeji se zobrazí „dEF1“.
2) Otočením ovladače „
“ nastavte hmotnost potravin vrozsahu 100 až 2000 g.
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm pusťte rozmrazování.
5. Rozmrazování podle času
1) Stiskněte dvakrát tlačítko Weight/Time Defrost, na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Otočením ovladače „ “ nastavte délku rozmrazování, maximální možné nastavení je 95 minut.
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm pusťte rozmrazování. Výkon při rozmrazování je P30 anelze jej změnit.
6. Funkce kuchyňské minutky
1) Stiskněte dvakrát tlačítko Clock/Timer. Na displeji se zobrazí 00:00 arozsvítí se indikátor časovače.
2) Pomocí ovladače „
“ zadejte požadovaný čas odptu (maximální interval je 95 minut).
3) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm potvte nastavení, bude svítit indikátor časovače.
4) Po uplynutí nastaveného času indikátor časovače zhasne aozve se pětkrát zvukový signál. Pokud jsou nastaveny hodiny přístroje,
vrátí se displej kzobrazení času.
Poznámka: Během funkce kuchyňské minutky se nezobrazuje údaj hodin, ale čas odpočtu.
7. Automatické programy – Auto menu
1) Otočením “ doprava vyberte požadovaný program. Jednotlivé programy se zobrazují jako „A-1“ až „A-8“.
2) Potvrďte stiskem Start/+30Sec./Con rm.
3) Otením
“ vyberte výchozí hmotnost, viz následující tabulka programů.
4) Stiskem Start/+30Sec./Con rm spusťte vaření.
CZ
9
Příklad: Pokud chcete použít funkci „Auto Menu“ pro vaření ryby ohmotnosti 350 g:
1) Otáčejte ovladačem „
“ po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí „A-6“.
2) Potvrďte stiskem Start/+30Sec./Con rm.
3) Otením
“ vyberte hmotnost ryby (otáčejte, dokud se nezobrazí „350“).
4) Stiskem Start/+30Sec./Con rm spusťte vaření.
Tabulka programů Auto menu
Menu Hmotnost (v g) Displej
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (maso)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (zelenina)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (těstoviny)
50 g(se 450 ml studené vody) 50
100 g(s 800 ml studené vody) 100
A-5
POTATO (brambory)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (ryby)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (nápoje)
1 šálek (120 ml) 1
2 šálky (240 ml) 2
3 šálky (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Vícefázová příprava pokrmů
Zadat lze nejvýše 2 různé fáze přípravy. Pokud je součástí přípravy rozmrazování, mělo by být nastaveno jako první fáze.
Příklad: Pokud chcete pokrm po dobu 5 minut rozmrazovat apotom po dobu 7 minut vařit při výkonu 80 %, postupujte následovně:
1) Stiskněte dvakrát tlačítko Weight/Time Defrost (Rozmrazová), na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Pomo
“ nastavte délku rozmrazování na 5 minut (otáčejte, dokud se nezobrazí „5:00“).
3) Stiskněte jednou tlačítko Microwave. Na displeji se zobrazí „P100“.
4) Opětovným stiskem Microwave nebo otočením „
“ zvolte mikrovlnný výkon 80 %.
5) Potvte stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm. Na displeji se zobrazí „P80“.
6) Pomo
“ nastavte délku vaření na 7 minut (otáčejte, dokud se nezobrazí „7:00).
7) Stiskem tlačítka Start/+30Sec./Con rm spusťte přípravu pokrmu. Ozve se zvukový signál pro první fázi aspustí se odpočet doby
rozmrazování. Při přechodu do druhé fáze přípravy pokrmu se znovu ozve zvukový signál. Po uvaření pokrmu (dokončení všech fází)
zazní pětkrát zvukový signál.
CZ
10
9. Kontrola údajů
1) Během mikrovlnného ohřevu stiskněte tlačítko Microwave. Na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. Po 3 sekundách se displej vrá
do předchozího stavu.
2) hem vaření můžete stiskem tlačítka Clock/Timer zjistit aktuální čas. Na 3 sekundy se zobrazí údaj hodin.
10. Dětská pojistka
Uzamknutí: V klidovém režimu stiskte na 3 sekundy tlačítko Stop/Clear. Ozve se dlouhé pípnutí oznamu aktivaci děts
pojistky a zobrazí se ikona klíče. Pokud jste nastavili hodiny, zobrazí se aktuální čas. Vopačném případě se na LED
displeji zobrazí „ “.
Odemknutí: V uzamknutém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko Stop/Clear (Stop/Zrit). Ozve se dloupnutí oznamucí
deaktivaci dětské pojistky a ikona klíče zmizí.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Běžné
Mikrovlnná trouba ruší příjem
televize.
Podobně jako vpřípadě jiných malých spotřebičů, může ičinnost mikrovlnné trouby rušit příjem
rozhlasového atelevizního vysílání. Tento jev je normální.
Světlo vtroubě se ztlumí. Při použití nižšího výkonu mikrovln se může světlo vtroubě ztlumit. Tento jev je normální.
Kondenzace páry na dvířkách,
horký vzduch zvětracích otvorů.
Při vaření se může zpotravin uvolňovat pára. Většina vlhkosti je odvedena větracími otvory, část
však může kondenzovat na chladných místech, například na dvířkách. Tento jev je normální.
Trouba byla omylem spuštěna
prázdná.
Je zakáno spouštět troubu bez vložených potravin. Je to velmi nebezpečné.
Problém Možná příčina Náprava
Troubu nelze zapnout.
(1) Napájecí šňůra není řádně zapojena do
zásuvky.
Odpojte přívodní šňůru apo 10sekundách ji
opět zapojte do zásuvky.
(2) Došlo kpřepálení pojistky nebo
vybave jiste.
měnu pojistky nebo reset jističe svěřte
pracovníkům autorizovaného servisu.
(3) Vadná elektrická zásuvka. Zkuste do zásuvky zapojit jiné elektrické zařízení.
Trouba nehřeje. (4) Dvířka nejsou správně zavřená. Dvířka řádně zavřete.
Hlučný otočný talíř.
(5) Nečistoty na opěrných kolečkách ana
dně trouby
Očistěte troubu podle pokynů voddíle „Čištění“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 23 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Nerezové provedení
95minutový časovač
8 programů pro automatické vaře
Automatické rozmrazování podle váhy
5 úrovní výkonu
Dětská pojistka
Průměr otočného talíře 270 mm
Hmotnost 12,8 kg
Rozměry: 485 × 293 × 410 mm (š × v× h)
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1250 W
Provozní frekvence: 2450 MHz
Hlučnost: 60 dB
CZ
11
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropsch
zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakdáno jako sdomovním
odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických aelektronických zařízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
08/05
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
12
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia apokyny uvedené vtomto
návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku
ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý
nie je možné zabudovať do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum,
opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené
používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto
zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy,
nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či
úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom,
mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať
kladné opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne
uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných
bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy rúru nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka,
rúra nefunguje správne alebo ak je prívodný kábel
poškodený. Všetky opravy alebo nastavenia vrátane
výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia,
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
a nebezpečenstvo zasiahnutia mikrovlnnou energiou.
Pred opravou odpojte sieťový prívod zo zásuvky.
Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom
môžete vystaviť nebezpečenstvu zasiahnutia
mikrovlnnou energiou aelektrickým prúdom servisného
technika!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom svodou ainými
tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým
prúdom. Neponárajte prívodný kábel alebo vidlicu do vody!
4. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku alebo vo vlhkom
prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla alebo
spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru v blízkosti
detí.
6. Mikrovlnná rúra by nemala byť ponechaná počas chodu bez
dozoru.
7. Odporúčame nenechávať rúru so zasunutým prívodným
káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte
zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky
uchopením za vidlicu.
8. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vblízkosti zdroja tepla, napr.
platničky sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným
žiarením.
9. Prívodný kábel sa nesmie dokať horúcich častí ani viesť cez
ostré hrany.
10. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
a) Jedlo neprehrievajte.
b) Pred umiestnením papierových alebo plastových vreciek
do rúry znich odstráňte sponky.
c) Nerozohrievajte olej alebo tuk na smaženie v re,
pretože teplotu oleja nie je možné regulovať. V rúre
nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry
akuchynské nádoby atiež spôsobiť popáleniny.
d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútorný
priestor rúry utierkou navlhčenou v roztoku saponátu
a vytrite do sucha. Tým odstránite všetky nečistoty,
mastnotu aprípadné zvyšky pokrmu.
VÝSTRAHA: Pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok
poškodené, nesmie byť rúra používaná, kým nebude
opravená vyškolenou osobou. Navŕšená mastnota by sa
mohla prehriať amohol by tak vzniknúť dym alebo následne
požiar.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky.
e) Ak by sa zupravovaného pokrmu vnútri rúry začalo dym
alebo by sa vznietil, nechajte dvierka rúry zatvorené,
rúru vypnite avytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo
zásuvky.
f) V prípade použitia jednorazových nádob zplastu, papiera
alebo iných horľavých materiálov nesmiete rúru nechať
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
VÝSTRAHA: Do rúry nevkladajte vzduchotesne uzatvorené
nádoby. Za uzatvorené nádoby sa považujú idetskéaše so
skrutkovacím uzáverom alebo s cumlíkom. Mohlo by dôjsť
kexplózii.
a) Na ohrev tekutín použite nádobu so širom hrdlom apo
ohreve ju nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo k jej
eruptívnemu varu.
b) Vajcia v škrupinke, celé natvrdo uvarené vajcia, voda
obsahujúca tuk alebo olej auzatvorené sklenené nádoby
sa nesmú v mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu
explodovať. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred
vložením do rúry olúpať alebo prepichnúť.
c) Ohrievané tekutiny nevyberajte z rúry bezprostredne
po ohreve. Pred ich vybratím vyčkajte niekoľko sekúnd,
aby nedošlo k prípadnému vzniku rizikových situác
spôsobených eruptívnym varom.
d) Obsah detsch  iaš akonzerv sdetskou stravou musíte
pred podávaním zamiešať alebo pretrepať askontrolov
ich teplotu, aby nedošlo kpopáleniu.
12. Po dokončení varenia sú nádoby veľmi horúce. Na ich
vyberanie používajte lapky. Pozor na popáleniny tváre arúk
spôsobené kontaktom shorúcou parou.
13. dy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo
potravinovej fólie. Vrecúška s popcornom a vrecúška na
pečenie otvárajte vdostatočnej vzdialenosti od tváre.
14. Aby sa nerozbil otočný tanier:
a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
b) Na studený otočný tanier neklaďte žiadne horúce pokrmy
ani nádoby.
c) Na horúci otočný tanier neklaďte zmrazené potraviny
alebo studené nádoby.
15. Uistite sa, že sa nádoby pas varenia nedotýkajú vnútorných
stien rúry.
16. Vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Pokiaľ
dôjde k zasiahnutiu elektrickej siete bleskom, môže dôj
ksamovoľnému zapnutiu rúry.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
13
SK
17. Rúru nepoužívajte, pokiaľ vnútri nie sú žiadne tekutiny ani
potraviny. Takto by ste mohli rúru poškodiť. Neblokujte
aneupchávajte ventilačné otvory rúry.
18. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané
výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
19. Používajte mikrovlnnú rúru iba vsúlade spokynmi uvedenými
vtomto návode.
Táto mikrovlnná rúra je určená iba na domáce použitie.
robca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym
použitím tohto spotrebiča.
20. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov.
Sušenie potravín alebo odevov aohrev ohrievacích podušiek,
domácej obuvi, uvacích húb, vlhkého textilu apodobných
vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu
alebo požiaru.
21. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
apodobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných
pracovných prostrediach,
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve,
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých
obytných prostrediach,
- spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah
sraňajkami.
22. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo snedostatkom skúseností aznalostí, ak
sú pod dozorom alebo boli poučené opoužívaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám pri
nesprávnom používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov apod dozorom.
Nevystavujte sa zbytočne prílišnému
mikrovlnnému žiareniu.
1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú
dvierka rúry otvorené. Môžete sa tak vystaviť škodlivému
mikrovlnnému žiareniu. Nesnažte sa porušiť alebo pridržovať
bezpečnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry.
Dbajte na to, aby sa na tesnení dvierok rúry ana tesniacich
plochách neusadzovala špina alebo zvyšky čistiacich
prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky, ak je poškodená.
Je nutné, aby dvierka rúry po uzatvorení dokonale doľahli
aneboli nijako poškodené.
Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
a) ZATLAČENIE dvierok rúry.
b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY
dvierok.
c) TESNENIE DVIEROK ALEBO TESNIACE PLOCHY ČELA RÁMU
RÚRY.
Iba kvali kovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať
alebo opravovať.
4. Ako pri väčšine prístrojov určených na pečenie je na zníženie
rizika vzniku ohňa vpriestore rúry nutný prísny dozor.
Pokiaľ dôjde kpožiaru:
1. Neotvárajte dvere rúry.
2. Vypnite rúru avytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste odpojili rúru od prívodu elektrickej energie
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky.
1. Použite vlhkú handričku aočistite vnútro rúry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom vmydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenia a susedné časti sa musia
opatrne čistiť vlhkou handričkou namočenou v roztoku
saponátu apotom vytrieť do sucha. Rúra musí byť uzemnená.
Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba do
suvky, ktorá je náležite uzemnená.
V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti el. inštalácie
alebo pri poruchách rúry sa obráťte na kvali kovaného elektrikára
alebo servisného technika.
1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby
sa znížilo riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Z hľadiska povoleného elektrického zaťaženia musia
menovité hodnoty predlžovacieho kábla a zásuvky
zodpovedať menovitým hodnotám mikrovlnnej rúry.
b) Predlžovací kábel musí byť trojžilový avidlica aj zásuvka
musí byť vybavená uzemňovacím kolíkom.
c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby nevisel zbytočne
cez pracovnú dosku kuchynskej linky aaby nemohlo dôjsť
kzakopnutiu alebo kvytiahnutiu kábla deťmi.
NÁSTROJE ARIADY
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu
Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať.
Uzatvorené nádoby musia byť pred varením otvorené aplastové
obaly prepichnuté, pozrite Materiály, ktoré môžu a nemôžu b
použité pri varení vmikrovlnnej rúre. Existujú niektoré nekovové
materiály, ktoré nemôžu byť bezpečne používané pri varení
vmikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, či je možné materiál bezpne
použiť pri varení vmikrovlnnej rúre, postupujte nasledovne:
Test kuchynského riadu:
1. Nádobu určenú na varenie v mikrovlnnej rúre naplňte
studenou vodou (250 ml).
2. Varte pas 1 minúty pri maximálnom výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Pokiaľ je skúšaný
riad teplý, nepoužívajte ho pri varení vmikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.
Horúci povrch!
14
SK
Materiály, ktoré môžete použiť vmikrovlnnej rúre
Riad Poznámky
Hliníková fólia –
alobal
Iba na zakrytie malých častí pokrmov. Prikrym malých častí mäsa alebo hydiny fóliou zabránite preváraniu
alebo spáleniu malých častí pokrmu. Fólia musí byť vzdialená aspoň 2,5 cm od vnútorného priestoru rúry
(pokiaľ je príliš blízko, môže dôjsť kprehýbaniu fólie).
Zapekacie plechy Riaďte sa pokynmi výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne
zaobchádzanie môže mať za následok prasknutie otočného taniera.
Taniere Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Sklenené poháre
adžbány
Vždy snímte tesniace viečko. Pokrm iba ohrejte. Nevarte! Väčšina sklenených džbánov apohárov neodoláva
vysokým teplotám amôže dôjsť kprasknutiu.
Sklenené
zapekacie misy
Používajte iba sklenené zapekacie misy odolávajúce vysokým teplotám. Presvete sa, že misa nemá kovový
lem alebo iný kovový doplnok. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Zapekacie vrec Riaďte sa pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte kovovými sponami. Ponechajte spoj vaku pootvorený, aby horúce
pary mohli voľne unikať.
Papierové tácky Vhodné iba na ohrievanie alebo krátke varenie. Nenechávajte rúru bez dozoru pas varenia.
Papierové utierky Používajte na prikrytie pokrmov ana odsatie rozpusteného tuku. Používajte iba na krátkodobé varenie.
Nenechávajte bez dozoru počas varenia.
Pergamenový
zapekací papier
Používajte na prikrytie pokrmov, na zabalenie pokrmov pas dusenia aako zábranu proti postriekaniu rúry.
Plastové
materiály
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Plastový
materiál vhodný na použitie vmikrovlnnej rúre musí mať špeci cké označenie: „Vhodný pre mikrovlnné rúry“.
Niektoré plasty mäknú vdôsledku dlhodobého pôsobenia vysokých teplôt. „Varné vrecúška“ azapekacie vaky
musia byť prerezané, prepichnuté alebo inak odvetrané podľa návodu výrobcu pokrmu.
Plastové
obaľovacie fólie
Používajte iba taniere ariady určené na použitie vmikrovlnných rúrach. Používajte ich na prikrývanie pokrmov
ana udržanie vlhkosti pokrmu počas varenia. Dbajte na to, aby sa plastová fólia nedokala pripravovaného
pokrmu.
Teplomery Používajte iba teplomery vhodné na používanie vmikrovlnných rúrach. (Teplomery na mäso, pečivo
acukrovinky.)
Voskovaný papier Používajte na prikrytie pokrmov, ako zábranu proti postriekaniu rúry ana udržanie vlhkosti pokrmu počas
varenia.
Materiály, ktoré nemôžu byť používané pri varení vmikrovlnnej rúre
Nástroje ariady Poznámky
Hliníkové podnosy aplechy Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie
vmikrovlnných rúrach.
Potravinové akartónové
škatule skovovým držadlom
Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie
vmikrovlnných rúrach.
Kovový riad ariad skovovými
doplnkami
Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnnej energie. Kovový lem sa môže skrútiť.
Drôtené zatváracie krúžky Hrozí nebezpečenstvo skrútenia apožiaru vnútri rúry.
Papierové vrecká Môže dôjsť kvznieteniu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vnútri rúry.
Penové materiály Pôsobením vysokých teplôt sa plastová pena môže rozpustiť aznehodnotiť pokrm.
Drevo Drevo sa vysušuje amôže počas varenia prasknúť.
15
SK
PRÍPRAVA MIKROVLNNEJ RÚRY
Názvy častí mikrovlnnej rúry apríslušenstva
Vybaľte rúru avšetko príslušenstvo.
Rúra je dodávaná snasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier 1
Podperný prstenec otočného taniera 1
Návod na obsluhu 1
Microwave
(Mikrovlnný výkon)
Weight/Time Defrost
(Rozmrazovanie podľa
hmotnosti/času)
Clock/Timer
(Hodiny/Minútka)
Stop/Clear
(Stop/Zr)
Start/+30Sec./Con rm
(Start/+30 s/Potvrd)
Timer/Weight/Auto Menu
(Čas/Hmotnosť/Auto Menu)
A) Ovládací panel
B) Hriadeľ otočného taniera
C) Podperný prstenec otočného taniera
D) Sklenetanier
E) Pozorovacie okienko
F) Zostava dvierok
G) Bezpečnostná zámka dverí
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
Náboj (dolná strana)
Sklenený tanier
Hriadeľ otočného taniera
Prstenec otočného taniera
1. Nikdy neklaďte sklenený tanier dnom nahor. Pohyb
skleneného taniera nesmie byť nijako obmedzený.
2. Nikdy nepoužívajte rúru bez podperného prstenca
askleneného taniera.
3. Všetky potraviny a doby musia byť položené na
sklenenom tanieri.
4. V prípade poškodenia skleneného taniera alebo
podperného prstenca kontaktujte najbližší autorizovaný
servis.
16
SK
INŠTALÁCIA NA DOSKE KUCHYNSKEJ LINKY
Odstráňte všetok obalový materiál avyberte všetky príslušenst.
Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený (pretlačené alebo prasknuté dvierka apodobne). Vprípade akýchkoľvek známok poškodenia
spotrebič neinštalujte.
Skriňa prístroja: Zpovrchu odstráňte všetky ochranné fólie. Neodstraňujte svetlohnedý sľudový ochranný kryt magnetrónu.
Inštalácia
1. Vyberte rovný povrch, sdostatkom miesta na vetranie prístroja.
Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 7,5 cm od najbližšej
steny.
Aspoň jedna strana musí byť voľná.
1) Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru nad rúrou.
2) Neodstraňujte nôžky rúry.
3) Zablokovanie vetracích otvorov môže zapríčiniť poškodenie
spotrebiča.
4) Spotrebič umiestnite čo možno najďalej od rozhlasového
atelevízneho prijímača.
Činnosť mikrovlnnej rúry môže rušiť príjem televízneho
arozhlasového signálu.
2 Spotrebič pripojte kštandardnej sieťovej zásuvke. Uistite sa, že sa napätie afrekvencia siete zhodujú súdajom na štítku spotrebiča.
UPOZORNENIE: Mikrovlnnú rúru neumiestňujte nad sporák alebo varnú dosku, ani do blízkosti iného zdroja tepla. Umiestnenie nad
alebo do blízkosti zdroja tepla môže mať za následok poškodenie rúry astratu platnosti záruky.
POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY
1. Nastavenie hodín
Po zapojení mikrovlnnej rúry do siete sa na LED displeji zobrazí „0:00“ aozve sa zvukový signál.
1) Stlačením tlačidla Clock/Timer vyberte funkciu hodín. Rozbliká sa údaj hodín.
2) Pomocou ovládača „
“ nastavte hodiny vrozmedzí 0 – 23.
3) Stlačte znovu tlačidlo Clock/Timer, rozbliká sa údaj minút.
4) Pomocou ovládača „
“ nastavte minúty vrozsahu 0 – 59.
5) Ďalším stlačením tlačidla Clock/Timer proces nastavenia hodín ukončíte. Na displeji bude svietiť údaj hodín s blikajúcim
symbolom„:“.
Poznámka: 1) Správna funkcia hodín vaduje nastavenie času.
2) Počas nastavovania hodín môžete stlačiť tlačidlo Stop/Clear (Stop/Zrušiť), rúra sa automaticky prepne späť do
predchádzajúceho stavu.
2. Varenie vmikrovlnnej rúre
Stlačte tlačidlo Microwave aotočením „ “ zvoľte požadovaný výkon. Stlačte Start/+30Sec./Con rm apomocou „ “ nastavte
čas varenia. Stlačením Start/+30Sec./Con rm spustíte varenie.
Príklad: Ak chcete použiť 80 % výkonu avariť 20 minút, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1) Stlte tlačidlo Microwave (Mikro), na displeji sa rozsvieti „P100“.
2) Pomocou ovládača „
“ nastavte 80 % výkonu – otáčajte, kým sa na displeji nezobrazí „P80.
3) Potvrďte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm.
4) Otočením
“ nastavte dĺžku varenia (otáčajte, kým sa na displeji nezobrazí „20:00).
5) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm spustite varenie alebo stlačením Stop/Clear zrušte nastavenie.
Voľ priestor
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
17
SK
Poznámka: Pri nastavovaní dĺžky varenia sa krok otočného ovládača mení podľa nastavenej dĺžky varenia nasledujúcim spôsobom:
Nastavený čas Krok ovládača
0 – 1 min. : 5 s
1 – 5 min. : 10 s
5 – 10 min. : 30 s
10 – 30 min. : 1 min.
30 – 95 min. : 5 min.
Tabuľka mikrovlnného výkonu
Mikrovlnný kon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %
Displej P100 P80 P50 P30 P10
3. Rýchly štart
1) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm vpokojovom režime spustíte varenie svýkonom 100 %, každým ďalším stlačením tlačidla
predĺžite varenie oďalších 30 sekúnd až do maximálnej dĺžky 95 minút.
2) Počas mikrovlnného varenia alebo rozmrazovania predĺžite každým stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm čas varenia o 30
sekúnd.
3) V pokojovom režime môžete otočením ovládača „
“ doľava nastaviť dĺžku varenia so 100 % výkonom a stlačením
Start/+30Sec./Con rm varenie spustiť.
4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1) Stlte jedenkrát tlačidlo Weight/Time Defrost, na displeji sa zobrazí „dEF1“.
2) Otočením ovládača „
“ nastavte hmotnosť potravín vrozsahu 100 až 2 000 g.
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm spustite rozmrazovanie.
5. Rozmrazovanie podľa času
1) Stlte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost, na displeji sa zobrazí „dEF2“.
2) Otočením ovládača „ “ nastavte dĺžku rozmrazovania, maximálne možné nastavenie je 95 minút.
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm spustite rozmrazovanie. Výkon pri rozmrazovaní je P30 anie je možné ho zmeniť.
6. Funkcia kuchynskej minútky
1) Stlte dvakrát tlačidlo Clock/Timer. Na displeji sa zobrazí 00:00 arozsvieti sa indikátor časovača.
2) Pomocou ovládača „ “ zadajte požadovaný čas odpočtu (maximálny interval je 95 minút).
3) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm potvte nastavenie, bude svietiť indikátor časovača.
4) Po uplynutí nastaveného času indikátor časovača zhasne aozve sa päťkrát zvukový signál. Ak sú nastavené hodiny prístroja, vráti sa
displej kzobrazeniu času.
Poznámka: Počas funkcie kuchynskej minútky sa nezobrazuje údaj hodín, ale čas odpočtu.
7. Automatické programy – Auto menu
1) Otočením “ doprava vyberte požadovaný program. Jednotlivé programy sa zobrazujú ako „A-1“ až „A-8“.
2) Potvrďte stlačením Start/+30Sec./Con rm.
3) Otením
“ vyberte východiskovú hmotnosť, pozrite nasledujúcu tabku programov.
18
SK
4) Stlačením Start/+30Sec./Con rm spustite varenie.
Príklad: Ak chcete použiť funkciu „Auto Menu“ na varenie ryby shmotnosťou 350 g:
1) Otáčajte ovládačom „
“ vsmere hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí „A-6“.
2) Potvrďte stlačením Start/+30Sec./Con rm.
3) Otením
“ vyberte hmotnosť ryby (otáčajte, kým sa nezobrazí „350“).
4) Stlačením Start/+30Sec./Con rm spustite varenie.
Tabuľka programov Auto menu
Menu Hmotnosť (v g) Displej
A-1
PIZZA
200 g 200
400 g 400
A-2
MEAT (mäso)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-3
VEGETABLE (zelenina)
200 g 200
300 g 300
400 g 400
A-4
PASTA (cestoviny)
50 g(so 450 ml studenej
vody)
50
100 g(s 800 ml studenej
vody)
100
A-5
POTATO (zemiaky)
200 g 200
400 g 400
600 g 600
A-6
FISH (ryby)
250 g 250
350 g 350
450 g 450
A-7
BEVERAGE (nápoje)
1 šálka (120 ml) 1
2 šálky (240 ml) 2
3 šálky (360 ml) 3
A-8
POPCORN
50 g 50
85 g 85
100 g 100
8. Viacfázová príprava pokrmov
Zadať je možné najviac 2 rôzne fázy prípravy. Ak je súčasťou prípravy rozmrazovanie, malo by byť nastavené ako prvá fáza.
Príklad: Ak chcete pokrm 5 minút rozmrazovať apotom 7 minút variť pri výkone 80 %, postupujte nasledovne:
1) Stlte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost (Rozmrazovanie), na displeji sa zobrazí „dEF2“.
2) Pomocou
“ nastavte dĺžku rozmrazovania na 5 minút (otáčajte, kým sa nezobrazí „5:00“).
3) Stlte jedenkrát tlačidlo Microwave. Na displeji sa zobrazí „P100“.
4) Opätovným stlačením Microwave alebo otočením „
“ zvoľte mikrovlnný výkon 80 %.
5) Potvrďte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm. Na displeji sa zobrazí „P80“.
6) Pomocou
“ nastavte dĺžku varenia na 7 minút (otáčajte, kým sa nezobrazí „7:00“).
19
SK
7) Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Con rm spustite prípravu pokrmu. Ozve sa zvukový signál pre prvú fázu aspustí sa odpočet času
rozmrazovania. Pri prechode do druhej fázy prípravy pokrmu sa znovu ozve zvukový signál. Po uvarení pokrmu (dokončeetkých
z) zaznie päťkrát zvukový signál.
9. Kontrola údajov
1) Počas mikrovlnného ohrevu stlačte tlačidlo Microwave. Na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa displej vráti do
predchádzajúceho stavu.
2) Počas varenia môžete stlačením tlačidla Clock/Timer zistiť aktuálny čas. Na 3 sekundy sa zobrazí údaj hodín.
10. Detská poistka
Uzamknutie: V pokojovom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo Stop/Clear. Ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce aktiváciu detskej
poistky a zobrazí sa ikona kľúča. Ak ste nastavili hodiny, zobrazí sa aktuálny čas. V opačnom prípade sa na LED
displeji zobrazí „ “.
Odomknutie: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo Stop/Clear (Stop/Zrušiť). Ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce
deaktiváciu detskej poistky aikona kľúča zmizne.
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Bežné
Mikrovlnná rúra ruší príjem
televízie.
Podobne ako vprípade iných malých spotrebičov, môže aj činnosť mikrovlnnej rúry rušiť príjem
rozhlasového atelevízneho vysielania. Tento jav je normálny.
Svetlo vrúre sa stlmí. Pri použití nižšieho výkonu mikrovĺn sa môže svetlo vrúre stlmiť. Tento jav je normálny.
Kondenzácia pary na dvierkach,
horúci vzduch zvetracích
otvorov.
Pri varení sa môže zpotravín uvoľňovať para. Väčšina vlhkosti sa odvedie vetracími otvormi, časť
však môže kondenzovať na chladných miestach, napríklad na dvierkach. Tento jav je normálny.
Rúra bola omylom spustená
prázdna.
Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpné.
Problém Možná príčina Náprava
Rúru nie je možné zapnúť.
(1) Napájacia šnúra nie je riadne zapojená
do zásuvky.
Odpojte prívodnú šnúru apo 10 sekundách ju
opäť zapojte do zásuvky.
(2) Došlo kprepáleniu poistky alebo
vybaveniu ističa.
menu poistky alebo reset ističa zverte
pracovníkom autorizovaného servisu.
(3) Chybná elektrická zásuvka.
Skúste do zásuvky zapojiť iné elektrické
zariadenie.
Rúra nehreje. (4) Dvierka nie sú správne zatvorené. Dvierka riadne zavrite.
Hlučný otočný tanier.
(5) Nečistoty na oporných kolieskach ana
dne rúry
Očistite rúru podľa pokynov voddiele „Čistenie.
20
SK
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 23 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Antikorové vyhotovenie
95-minútový časovač
8 programov pre automatické varenie
Automatické rozmrazovanie podľa hmotnosti
5 úrovní výkonu
Detská poistka
Priemer otočného taniera 270 mm
Hmotnosť 12,8 kg
Rozmery: 485 × 293 × 410 mm (š × v× h)
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 1250 W
Prevádzková frekvencia: 2450 MHz
Hlučnosť: 60 dB
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov
na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia poitých elektricch aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších európskych
krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad,
organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
/