Rowenta MANEIS Manuale del proprietario

Tipo
Manuale del proprietario
Gebrauchsanweisung
Notice d’emploi
Istruzioni per l’uso
Modo de empleo
Modo de utilização
Instructions for use
Εγχειρίδιο χρήσης
Інструкція з використання
1800115793/33-09
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:13 Page 1
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:13 Page 3
A
E
D
C
B
123456
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:13 Page 4
A- Schalter Ein/Aus
B- Produkt- und Zubehörfach
C- Gerätekoffer
D- Transformator
E- Zubehör (6):
1 Feine Saphirscheibe
2 Saphirkegel mit Spiralrelief
3 Filzkegel
4 Runde Saphirfräse
5 Flammenfräse
6 Zylinderfräse
BESCHREIBUNG IHRES GERÄTS
A- Bouton Marche/Arrêt
B- Logement du produit et de ses accessoires
C- Coffret de rangement
D- Transformateur
E- Accessoires (6) :
1 - Disque saphir fin
2 - Cône saphir avec relief spirale
3 - Cône feutre
4 - Fraise saphir ronde
5 - Fraise flamme
6 - Fraise cylindrique
DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL
F
D
I
E
RF
A- Botón de Encendido/Apagado
B-
Emplazamiento del producto y de sus accesorios
C- Estuche
D- Transformador
E- Accesorios (6):
DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A- Botão Ligar/Desligar
B- Compartimento do aparelho e respectivos
acessórios
C- Estojo de arrumação
D- Transformador
E- Acessórios (6):
1 - Disco de safira fino
2 - Ponta safira com relevo em espiral
3 - Cone de feltro
4 - Fresa de safira redonda
5 - Fresa em forma de chama
6 - Fresa cilíndrica
DESCRIÇÃO DO APARELHO
A- Pulsante Avvio/Arresto
B- Alloggiamento del prodotto e dei suoi accessori
C- Cofanetto di ordinamento
D- Trasformatore
E- Accessori (6):
1 - Disco zaffiro fino
2 - Cono in zaffiro con rilievo a spirale
3 - Cono feltro
4 - Fresa zaffiro tonda
5 - Fresa fiamma
6 - Fresa cilindrica
1 - Disco zafiro para limar
2 - Cono zafiro con relieve espiral
3 - Cono pulidor en fieltro
4 - Lima redonda de zafiro
5 - Lima en forma de aguja
6 - Lima cindrica
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
P
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:13 Page 5
T
A- On/off switch
B- Casing for the appliance and its accesso-
ries
C- Storage box
D- Transformer
E- Accessories (6):
1 - Thin sapphire disc
2 - Sapphire cone with spiral relief
3 - Felt Cone
4 - Round sapphire cutter
5 - Flame cutter
6 - Cylindrical cutter
PRODUCT DESCRIPTION
GB
A- Κουμπί On/Off
B- Αποθήκευση της συσκευής και των εξαρτημάτων
της
C- Κουτί αποθήκευσης
D- Μετασχηματιστής
E- Εξαρτήματα (6):
1 - Λεπτός δίσκος ζαφειριού
2 -
Κώνος ζαφειριού με σπειροειδές ανάγλυφο
3 - Κώνος με επίστρωση τσόχας
4 - Στρογγυλή λίμα ζαφειριού
5 - Λίμα σε σχήμα φλόγας
6 - Κυλινδρική λίμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
GR
А- Кнопка Ввімкнення/Вимкнення
В- Відсік для виробу та його аксесуарів
С- Коробка для зберігання
D- Мережний адаптер
E- Аксесуари (6):
1 - Дрібнозернистий сапфіровий диск
2 -
Сапфіровий конус із спіральним рельєфом
3 - Конус із фетру
4 - Кругла сапфірова фреза
5 - Фреза «полум’я»
6 - Циліндрична фреза
ОПИС ПРИЛАДУ
UA
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:13 Page 6
Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam
lesen.
1- SICHERHEITSHINWEISE
Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen
(Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…).
Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcon-
tact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld
is.
Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of
andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen
dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvan-
gen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon.
Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien:
- het apparaat gevallen is
- het niet meer normaal werkt.
De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van
het apparaat
- bij storingen tijdens het gebruik
- zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
Controleer of de netspanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van uw
apparaat. Elke verkeerde aansluiting kan onomkeerbare schade veroorzaken, die niet door de
garantie wordt gedekt.
Zorg bij de montage van de accessoires, dat deze goed in de daarvoor bestemde ruimte wor-
den ingevoerd voor een perfecte sluiting.
Gebruik alleen de accessoires die bij het apparaat worden geleverd. Elke afwijking van het
gebruik zoals die in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven is, is verboden.
Het apparaat moet uitgeschakeld worden:
- alvorens het schoon te maken of te onderhouden.
- in geval van functiestoringen
- zodra u het niet meer gebruikt
Nimmer uw apparaat met natte handen of in de buurt van water in een badkuip, wastafel
douche of andere bak gebruiken…
Het apparaat dient uitsluitend met het meegeleverde voedingsblok gebruikt te worden, de
stekker hiervan moet na gebruik uit het stopcontact gehaald worden, het moet eenvoudig toe-
gankelijk zijn en altijd binnenshuis gebruikt worden.
Gebruik uw apparaat nooit wanneer u natte handen hebt of in aanwezigheid van water in
badkuipen, wasbakken of andere recipiënten
Belangrijk : het apparaat en de adapter mogen niet in water ondergedompeld worden noch
onder water gehouden worden.
Geen verlengsnoer in uw badkamer gebruiken.
Laat uw apparaat niet gedurende een lange tijd beneden 0 °C en boven 35°C (bijvoorbeeld
achter een raam, in de volle zon).
Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan directe zonnestraling.
Verwijder het snoer, het apparaat en accessoires van elke warmtebron.
Het apparaat nooit gebruiken bij functiestoornissen, en ook niet wanneer het gevallen is (de
onzichtbare schade kan gevaarlijk zijn voor uw veiligheid).
Wanneer het apparaat functioneert, mag het niet in contact komen met kleren of een ander
voorwerp, om elke risico van letsel of vastlopen te voorkomen.
Om uw ogen te beschermen tegen een eventueel projectieleffect, raden wij u aan het appa-
raat niet te dicht bij uw ogen te gebruiken, of een beschermbril te dragen.
Een nauwlettend toezicht is nodig wanneer het apparaat gebruikt wordt op of in aanwezigheid
van kinderen of gehandicapte personen.
Het apparaat en haar accessoires nooit onder handbereik van kinderen laten.
De gebruiksadviezen worden ter informatie verstrekt, en kunnen niet de verantwoordelijkheid
van Rowenta aanspreken wanneer het resultaat niet overeenstemt met de wens van de consu-
ment.
Voor elke functiestoornis, raadpleeg dan de paragraaf in geval van problemen” of neem
contact op met uw onze consumentendienst of uw detailhandelaar.
GARANTIE: Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor
bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onei-
genlijk gebruik.
D
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 7
2- WICHTIGE HINWEISE!
Das Get nicht an Stellen mit Schwellungen, Verbrennungen, Entzündungen,
Hautausschlag, Verletzungen oder auf empfindlicher Haut verwenden.
Die Anwendung muss angenehm sein. Wenn Sie Schmerzen versren, ist die
Anwendung zu unterbrechen und ein Arzt zu konsultieren.
Wenn Sie unter Diabetes oder einer anderen Krankheit leiden, holen Sie vor der
Verwendung des Geräts den Rat Ihres Arztes ein.
Wenn Sie unter Pilzerkrankungen leiden, darauf achten, das Zuber gut zu reinigen
(oder sogar zu desinfizieren), um die Erkrankung nicht auf die anderen Mitglieder Ihrer
Familie zu übertragen, die das Get verwenden chten.
3- ANWENDUNG
Versorgungsspannung: 230 V.
2 Geschwindigkeitsstufen:
- Position 1: langsame Geschwindigkeit r die
Endbehandlung und die Behandlung schwieriger Stellen
- Position 2: normale Geschwindigkeit zum Feilen
und Polieren des Nagels.
Jede Anwendung langsam beginnen und die
Geschwindigkeit je nach Bedarf erhen.
Achtung! Achten Sie stets darauf, den Gerätestecker zu ziehen, wenn Sie die Aufsätze
aufstecken, lassen Sie ferner die Aufsatzteile korrekt in Ihrem Sitz einrasten (den Aufsatz
andrücken, bis Sie einen Widerstand spüren (Abb. 2).
Empfehlung:
r eine bessere Wirksamkeit, die Aufsätze auf trockener Haut und trockenen Nägeln
verwenden.
Abb. 2
D
EINFACHE UND WIRKSAME GESTEN...
Saphirscheibe
rzen Sie Finger- und Zehennägel und verleihen Sie Ihren narli-
chen oder nstlichen geln eine perfekte Form.
hren Sie die Scheibe entlang des Nagels und feilen Sie immer nur
in eine Richtung!
r ein einfaches Feilen der Fingernägel nnen Sie die Unterseite des
Nagels auf den Rand der Saphirscheibe legen und Ihren Nagel dann nach und nach
gegen die Scheibe gedrückt aufrichten.
Durch eine regelmäßige Verwendung der Scheibe werden Ihre gel weniger brü-
chig. Dem Einwachsen der gel wird vorgebeugt, indem Sie definitiv auf Zangen
und Scheren verzichten!
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 8
Flammenfse
Mit langsamer Geschwindigkeit verwenden!
Zum einfachen Entfernen unschöner, abgestor-
bener Haut auf den geln und rund um die
gel (Nagelhaut).
Zur Vorbeugung gegen eingewachsene gel:
Den eingewachsenen Nagel sanft schrittweise freilegen
und dabei gut auf die Position der Hand und des Gets ach-
ten (Position gegenüber des Nagels: siehe Abbildung
rechts).
Saphirkegel mit Spiralrelief
Sanftes Entfernen von Hornhaut und
Schwielen
Den Kegel über die gesamte zu
behandelnde Zone hren und den Vorgang
nach einigen Tagen wiederholen, bis Hornhaut
und Schwielen vollständig verschwunden sind.
Filzkegel
Zum Glätten des Nagelrands und Polieren
der Nageloberfläche durch Entfernen von
Unebenheiten.
Durch eine regelmäßige Massage der gel
mit dem Filzkegel werden die Nägel wieder
schön und geschmeidig.
Sorgt r glänzende Nägel.
D
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 9
4- PFLEGE
ACHTUNG! Vor dem Reinigen stets den Gerätestecker ziehen!
Das Gerät nie in Wasser tauchen.
Ihr Gerät betigt sehr wenig Pflege. Sie nnen es mit einem trockenen oder leicht
feuchten Lappen reinigen. Nie sungsmittel oder ähnliches verwenden!
Zubehör: aus Edelstahl und Saphir von professioneller Qualität. Wir empfehlen, sie
nach jeder Benutzung mit einer kleinen rste und flüssiger Seife zu reinigen und
alle Ablagerungen von dem Zubehör zu entfernen (aer vom Filzkegel). Die
Zubehörteile sollten regelmäßig 5 bis 10 Minuten lang in 70° oder 90° Alkohol gelegt
werden (außer dem Filzkegel).
Die gereinigten Teile gut trocknen.
5- TUN SIE ETWAS R DEN UMWELTSCHUTZ!
Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare
Materialien.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu
einem zugelassenen Kundendienstcenter. Ihrer Stadt oder Gemeinde
6- UMWELTSCHUTZ
« Mein Aufsatz lt nicht mehr! » :
1- Das Get in diesem Zustand nicht verwenden.
2- Wenden Sie sich an einen Kundendienstservice.
« Der Aufsatz sst sich nicht einführen! » :
Stellen Sie sicher, dass die Öffnung durch nichts verstopft wird und bringen Sie den
Aufsatz erneut an.
Runde Saphirfräse
Mit langsamer Geschwindigkeit
verwenden!
hneraugen vorsichtig mit kleinen
wiederholten Behrungen behandeln.
Zylinderfräse
Zum Feilen der Oberfläche zu dicker
gel oder Polieren ungleichßiger oder
gerillter gel.
Ideal r die Fußnägel.
D
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 10
Lire attentivement le mode d’emploi ainsi que les consignes de sécurité avant
toute utilisation.
1- CONSEILS DE SECURITE
Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applica-
bles (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la
proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté;
Cet appareil n’est pas prévu pour être utili par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre
appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne
sont pas couverts par la garantie.
N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est
tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de
fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
Lors du montage des accessoires, veillez à bien les enclencher dans leur logement
pour une parfaite fixation.
N’utilisez que les accessoires fournis avec l’appareil. Toute utilisation autre que celle
préconisée dans la notice est interdite.
L’appareil doit être débranc :
- avant le nettoyage et l’entretien.
- en cas d’anomalie de fonctionnement
- dès que vous avez termi de l’utiliser
N’utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l’eau conte-
nue dans des baignoires, lavabos, douches ou autres récipients…
L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d’alimentation fourni, celui-ci doit
être débranché après usage, il doit être facilement accessible, il doit être utili à l’inté-
rieur de votre domicile.
Important : l’appareil et l’adaptateur ne doivent pas être immergés ni être passés sous
l’eau.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique dans votre salle de bain.
Ne pas laisser l’appareil durant un temps prolon à des températures inférieures à
0°C et supérieures à 35°C (sous une vitre en plein soleil par exemple).
Ne pas exposer longuement l’appareil aux effets directs des rayons solaires.
Eloignez cordon, appareil et accessoires de toutes sources de chaleur.
Ne jamais utiliser l’appareil en cas d’anomalies de fonctionnement, ni après une chute
(des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
Lorsque l’appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les vêtements
ou autre objet, afin d’éviter tout risque de blessure ou de blocage.
Pour protéger vos yeux de projections éventuelles, nous vous recommandons de ne
pas utiliser l’appareil trop près du visage, voire d’utiliser des lunettes de protection.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utili sur ou en la présen-
ce d’enfants ou de personnes invalides.
Ne jamais laisser l’appareil et ses accessoires à la portée des enfants.
Les conseils d’utilisation sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabili-
de Rowenta en cas de résultat non conforme aux souhaits de l’utilisateur.
Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe « en cas de problè-
me » ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.
GARANTIE : Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être
utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation
incorrecte.
F
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 11
DES GESTES SIMPLES ET EFFICACES…
Disque Saphir
Raccourcissez les ongles des mains et des pieds et donnez une
forme parfaite à vos ongles naturels ou artificiels.
Passez le disque le long de l’ongle en ne limant que dans une seule
direction !
Pour limer les ongles des mains avec aisance, vous pouvez poser le
dessous de l’ongle contre la collerette du disque saphir, puis redresser votre ongle
peu à peu, toujours en appui contre le disque.
Une utilisation gulière du disque rendra vos ongles moins cassants et préviendra
de l’ongle incar en renonçant finitivement à la pince et aux ciseaux !
2- RECOMMANDATIONS IMPORTANTES !
Ne pas utiliser l’appareil sur les zones présentant un gonflement, une blure, une
inflammation, des éruptions cutanées, une blessure ou sur une peau fragilie.
L’utilisation doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs, il convient d’inter-
rompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.
Si vous souffrez de diate ou de toute autre maladie, demandez conseil à votre
decin avant d’utiliser l’appareil.
Si vous souffrez de mycoses, veillez à bien nettoyer les accessoires (voire les sin-
fecter) pour ne pas transmettre les maladies aux autres membres de votre famille
qui souhaitent utiliser l’appareil.
3- UTILISATION
Alimentation : 230 V.
2 vitesses :
- Position 1 : vitesse lente pour la finition et le traitement des
zones licates
- Position 2 : vitesse normale pour limer et polir l’ongle.
Commencez lentement chaque application et augmentez
la vitesse en fonction de vos besoins.
Attention ! Veillez à toujours brancher l’appareil lors du
montage des accessoires et à bien les enclencher dans leur
logement (bien pousser l’accessoire jusqu’à ressentir une
sistance Fig.2).
Recommandation :
Utiliser les accessoires sur une peau et ongle bien secs, pour une meilleure efficacité.
Fig. 2
F
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 12
Fraise flamme
Vitesse lente conseillée !
Pour éliminer facilement les peaux mortes ines-
thétiques qui recouvrent ou entourent l’ongle
(cuticules).
Pour prévenir de l’ongle incar :
gagez en douceur l’ongle incar en procédant par éta-
pes en observant bien la position de la main et de l’appareil
(position face à l’ongle : voir Figure ci-contre).
ne saphir avec relief spirale
Eliminez corne, callosités et durillons en dou-
ceur.
Passez le ne sur toute la surface à traiter et
pétez l’opération, aps quelques jours,
jusqu’à disparition complète.
ne feutre
Pour lisser les bords des ongles et polir la
surface des ongles en éliminant les imperfec-
tions.
De plus, un massage gulier des ongles
avec le ne feutre leur rendra souplesse et
beauté.
Permet également de faire briller l’ongle.
F
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 13
4- ENTRETIEN
ATTENTION ! toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
Ne plongez jamais votre appareil dans l’eau.
Votre appareil cessite très peu d’entretien. Vous pouvez le nettoyer à l’aide d’un
chiffon sec ou rement humide. Ne jamais appliquer un produit dissolvant ou
équivalent !
Accessoires : en acier inoxydable et saphir de qualité professionnelle. Nous
vous recommandons de les nettoyer après chaque utilisation avec une petite brosse
et du savon liquide, en enlevant tous les ts sur l’accessoire (sauf le cône feutre).
De plus, veillez à laisser tremper l’accessoire gulrement, 5 à 10 minutes, dans de
l’alcool à 70° ou 90° (sauf le ne feutre).
Prenez bien soin de cher les parties que vous venez de nettoyer.
5- PARTICIPONS À LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recy-
clables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à faut dans un centre
service agé pour que son traitement soit effect.
6- EN CAS DE PROBLEME
«Mon accessoire ne tient plus ! » :
1- N’utilisez-pas l’appareil en l’état.
2- Adressez-vous à une station SAV.
« L’accessoire ne s’engage pas ! » :
Assurez-vous que rien n’obstrue l’ouverture et repositionnez l’accessoire.
Fraise saphir ronde
Vitesse lente conseillée !
Traiter avec précaution le cor
et l’œil-de-perdrix, par petites touches
pétées.
Fraise cylindrique
Pour limer la surface trop épaisse
de l’ongle ou polir une surface irgulière
ou striée (lignifiée).
Idéal pour les ongles des pieds.
F
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 14
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni e le consegne di
sicurezza.
1- NORME DI SICUREZZA
Per garantire la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti
vigenti (direttive sulla bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, ambiente...).
Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, dopo il suo utilizzo scollegarlo dalla presa di cor-
rente poiché la vicinanza all'acqua può costituire un pericolo anche ad apparecchio spento.
Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (bambini inclusi) le cui abili-
fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell’esperienza o delle conos-
cenze necessarie, fatto salvo il caso in cui una persona responsabile della loro sicurezza prov-
veda alla sorveglianza o le abbia precedentemente istruite sulle modalità d’uso dell’apparec-
chio. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
Verificare che la tensione dell'impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio.
Qualsiasi errore di collegamento elettrico può causare danni irreversibili, non coperti dalla
garanzia.
Non utilizzare l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza autorizzato se l’apparecchio è
caduto o se non funziona normalmente.
L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione: prima delle operazioni di pulizia e
manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, appena terminato il suo utilizzo.
Durante la fase di montaggio degli accessori, assicurarsi di inserirli nei loro alloggiamenti
per un perfetto fissaggio.
Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti in dotazione con l'apparecchio. È vietato ogni
utilizzo diverso da quello indicato.
L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione:
- prima delle operazioni di pulizia e manutenzione
- in caso di anomalia di funzionamento
- appena terminato il suo utilizzo
Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate o vicino ad acqua contenuta in vasche,
lavabi, docce o altri recipienti...
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il trasformatore di alimentazione
fornito che deve essere scollegato dopo l'utilizzo e sistemato in un luogo facilmente accessibi-
le. Solo per uso domestico.
Importante: non immergere passare sotto acqua corrente l’apparecchio e l’adattatore.
Non utilizzare prolunghe elettriche nel bagno.
Non lasciare l'apparecchio esposto troppo a lungo a temperature inferiori ai 0°C e superiori
ai 35°C (ad esempio dietro un vetro sotto il sole).
Non esporre troppo a lungo l'apparecchio ai raggi solari.
Tenere lontano cavo, apparecchio e accessori da qualsiasi fonte di calore.
Non utilizzare mai l’apparecchio in caso di anomalie di funzionamento dopo una sua
caduta (danni non visibili dell’apparecchio possono compromettere la sicurezza).
Quando l’apparecchio è acceso, non deve entrare in contatto con vestiti o un qualsiasi altro
oggetto, al fine di evitare ogni possibile rischio di ferita o blocco dell'apparecchio.
Per proteggere gli occhi da eventuali schizzi, si consiglia di non utilizzare l’apparecchio trop-
po vicino al viso oppure di utilizzare degli occhiali di protezione.
Prestare particolare attenzione in caso di utilizzo su o in presenza di bambini o persone dis-
abili.
Non lasciare l’apparecchio e gli accessori alla portata dei bambini.
I consigli di utilizzo sono forniti a puro titolo indicativo e non vincolano Rowenta ad alcuna
responsabilità in caso di risultato non conforme alle attese dell’utente.
In caso di difetti di funzionamento, consultare il paragrafo "In caso di problemi" o contattare
il nostro servizio clienti o il rivenditore.
GARANZIA: Il vostro apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico e non può
essere utilizzato per scopi professionali. La garanzia non è valida in caso di utilizzazione non
conforme a quella indicata nel libretto.
I
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 15
GESTI SEMPLICI ED EFFICACI…
Disco Zaffiro
Accorciate le unghie di mani e piedi e date una forma perfetta alle
vostre unghie, naturali od artificiali.
Passate il disco su tutta l’unghia limando solo in una direzione !
Per limare con facili le unghie delle mani, posate la parte inferiore
dell’unghia sulla flangia del disco di zaffiro e sollevate progressivamen-
te l’unghia sempre appoggiandola sul disco.
Se utilizzerete con regolarità il disco, le vostre unghie diventeranno meno fragili, e
potrete prevenire l’unghia incarnata senza dover più ricorrere a tronchesina e forbici !
2- RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI !
Non utilizzare l’apparecchio sulle parti del corpo che presentano gonfiamenti, bru-
ciature, infiammazioni, eruzioni cutanee, ferite oppure su pelli indebolite.
L’utilizzazione deve essere piacevole. In presenza di dolori, si consiglia di interrompe-
re l’operazione e rivolgersi al medico di fiducia.
In caso di diabete o qualsiasi altra malattia, si consiglia di rivolgersi al proprio medico
prima di utilizzare l’apparecchio .
In caso di micosi, è necessario pulire con cura gli accessori (eventualmente disinfetta-
re) per non trasmettere la malattia agli altri membri della famiglia che desiderino uti-
lizzare l’apparecchio.
3- UTILIZZAZIONE
Alimentazione: 230 V.
2 velocità
- Posizione 1: veloci lenta per la rifinitura ed il trattamento
delle parti delicate
- Posizione 2: veloci normale per limare e lucidare le
unghie.
Cominciare lentamente ogni applicazione ed aumentare
la veloci secondo le necessità particolari.
Attenzione! Ricordarsi sempre di scollegare lapparecchio nel
momento del montaggio degli accessori, e di inserirli correttamente nel loro alloggia-
mento (spingere a fondo l’accessorio fino ad incontrare una resistenza Fig. 2).
Raccomandazione:
Per ottenere un migliore risultato, utilizzare gli accessori su una pelle e unghia com-
pletamente asciutte.
Fig. 2
I
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 16
Fresa fiamma
Velocità consigliata : lenta !
Per eliminare con facili le antiestetiche pelli
morte che ricoprono o circondano l’unghia (cuti-
cole).
Per prevenire lunghia incarnata : liberate dolcemente e
lentamente l’unghia incarnata osservando attentamente la
posizione della mano e dell’apparecchio (posizione rispetto
all’unghia : cfr. figura a lato).
Cono in zaffiro con rilievo a spirale
Eliminate agevolmente corni, callosità e
duroni.
Fate scorrere il cono su tutta la parte da trat-
tare, ripetendo l’operazione dopo
qualche giorno fino a farli scomparire completamente.
Cono feltro
Per lisciare gli orli delle unghie e lucidarne la
superficie eliminandone le imperfezioni.
Inoltre, massaggiando regolarmente le
unghie con il cono feltro restituirete loro mor-
bidezza e bellezza.
Ottenendo anche un’unghia brillante.
I
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 17
4- MANUTENZIONE
ATTENZIONE !ricordarsi sempre di scollegare l’apparecchio prima di procedere alla
sua pulizia.
Non immegere mai l’apparecchio nell’acqua.
Il vostro apparecchio necessita solo una minima manutenzione. E possibile pulirlo
con un panno asciutto o leggermente umido.
Non aggiungere mai prodotti solventi o simili !
Accessori: in acciaio inox e zaffiro di qualità professionale. Consigliamo di pulirli
dopo ogni utilizzo con una spazzola e sapone liquido rimuovendo ogni deposito dal-
l'accessorio (ad esclusione del cono in feltro). Inoltre, lasciate che l'accessorio si
imbeva regolarmente da 5 a 10 minuti in alcool a 70° o 90° (ad esclusione del cono in
feltro).
Assicurarsi che dopo essere state pulite le parti siano asciutte.
5- CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE!
L’apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
Portatelo in un punto di raccolta, o in sua mancanza, in un centro assis-
tenza autorizzato affinc venga effettuato il trattamento più opportuno.
6- IN CASO DI PROBLEMI
« Il mio accessorio non funziona più ! » :
1- Non utilizzare mai l’apparecchio nello stato.
2- Rivolgersi ad un centro assistenza.
« L’accessorio non s’inserisce ! » :
Assicurarsi che l’apertura non sia ostruita e posizionare nuovamente l’accessorio.
Fresa zaffiro tonda
Velocità consigliata : lenta !
Trattare con precauzione, con ripetuti pic-
coli tocchi, il callo e l’occhio di pernice.
Fresa cilindrica
Per limare la superficie troppo spessa del-
l’unghia o lucidare una superficie irregolare
o stritata (lignificata)
Ideale per per le unghie dei piedi
I
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 18
Lea detenidamente el modo de empleo así como las consignas de seguridad
antes de cualquier uso.
1- CONSEJOS DE SEGURIDAD
Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones aplicables
(Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
Cuando utilice el aparato en un cuarto de baño, desconéctelo después de utilizarlo, ya
que la proximidad del agua puede presentar riesgos incluso con el aparato detenido.
Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños)
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, ni por personas sin la
experiencia ni el conocimiento necesarios, excepto en caso de que estén supervisadas
por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al
uso del aparato. Se recomienda vigilar siempre a los niños para asegurarse de que no
juegan con el aparato.
Compruebe que la tensión de su red eléctrica corresponde con la del aparato.
Cualquier error de conexión puede provocar daños irreversibles que no están cubiertos
por la garantía.
No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si: su aparato ha
caído al suelo, si no funciona normalmente.
El aparato debe desconectarse: antes de proceder a su limpieza y mantenimiento, en
caso de anomalía en el funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.
Al montar los accesorios, procure engancharlos bien en su sitio para que queden per-
fectamente fijados.
Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato. Queda prohibido cual-
quier uso diferente del recomendado en las instrucciones.
Hay que desconectar el aparato:
- antes proceder a su limpieza y mantenimiento
- en caso de anomalía en el funcionamiento
- una vez que haya terminado de utilizarlo
No utilice nunca el aparato con las manos mojadas o cerca del agua de bañeras, lava-
bos, duchas u otros recipientes...
El aparato debe utilizarse exclusivamente con el bloque de alimentación suministrado,
éste debe desconectarse después de utilizarlo, debe estar fácilmente accesible y utilizar-
se en el interior de su domicilio.
Importante: el aparato y el adaptador no deben sumergirse ni pasarse por debajo del
grifo.
No utilizar ningún alargador eléctrico en el cuarto de baño.
No dejar el aparato expuesto durante un tiempo prolongado a temperaturas inferiores
a 0°C y superiores a 35ºC (por ejemplo, detrás de un cristal a pleno sol).
No exponer el aparato de manera prolongada a los efectos directos de los rayos sola-
res.
Mantenga alejado el cable, el aparato y los accesorios de cualquier fuente de calor.
No utilice nunca el aparato en caso de anomalías de funcionamiento ni tras haber
caído al suelo (daños no visibles pueden resultar perjudiciales para su seguridad).
Cuando el aparato esté funcionando, no debe estar en contacto con las prendas de ves-
tir ni con ningún otro objeto, para evitar cualquier riesgo de herida o de bloqueo.
Para proteger los ojos de las eventuales salpicaduras, le recomendamos que no utilice
el aparato demasiado cerca de la cara, y que se ponga incluso unas gafas de protección.
Vigile el aparato atentamente cuando lo utilice en niños o en presencia de éstos o de
personas inválidas.
No deje nunca el aparato y sus accesorios al alcance de los niños.
Los consejos de uso se ofrecen a título indicativo y no comprometen la responsabili-
dad de Rowenta en caso de un resultado no conforme con los deseos del usuario.
En caso de fallos en el funcionamiento, consulte el apartado "en caso de problemas" o
póngase en contacto con nuestro servicio al consumidor o con su vendedor habitual.
E
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 19
GARANTÍA
Su aparato es destinado únicamente a un uso dostico. No puede utilizarse
para fines profesionales.
La garantía se nula y no lida en el caso de que se utilice en otras condiciones
que las que se han aconsejado en este modo de empleo.
2- ¡RECOMENDACIONES IMPORTANTES !
No utilice el aparato en zonas que esn hinchadas, quemadas, inflamadas, con erup-
ciones cutáneas, sobre una herida o sobre una piel frágil.
Su uso debe ser agradable. Si nota dolores conviene que interrumpa la sesión y que
pida consejo a su médico.
Si padece diabetes o cualquier otra enfermedad, pida consejo a su dico antes de
utilizar el aparato.
Si padece micosis, tenga cuidado y limpie cuidadosamente los accesorios (incluso
desinctelos) para evitar transmitir las enfermedades a los des miembros de la
familia que desean utilizar el aparato.
3- USO
Suministro eléctrico: 230 V.
2 velocidades:
- Posición 1: velocidad lenta para el acabado y el cuidado de
las zonas delicadas
- Posición 2: velocidad normal para limar y pulir la a.
Empiece lentamente cada aplicación y aumente la veloci-
dad en función de sus necesidades.
¡Cuidado! Acuérdese de desenchufar el aparato cada vez
que monta los accesorios y cercrese de que se acoplan correctamente en su
emplazamiento (empuje el accesorio hasta que note una resistencia Fig.2).
Recomendaciones:
Utilice los accesorios sobre la piel y la a perfectamente secas para una mejor efi-
cacia.
Fig. 2
E
GESTOS SENCILLOS Y EFICACES...
Disco zafiro para limar
Reduzca el tamaño de las uñas de las manos y los pies y una
forma perfecta a sus as naturales o artificiales.
Pase el disco por el contorno de la a y lime lo hacia una direc-
ción.
Para limar las as de las manos con facilidad, puede poner la parte de
abajo de la a contra la lima circular del disco zafiro, y luego levantar la a poco a
poco, manteniendo siempre el apoyo contra el disco.
Si utiliza con regularidad el disco, sus as se romperán cada vez menos y permitirá
prevenir la formación de uñeros, ya que renunciará definitivamente al cortñas y a
las tijeras.
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 20
E
Lima en forma de aguja
¡Se aconseja la velocidad lenta !
Para eliminar con facilidad las pieles muertas
antiestéticas que recubren o envuelven la a
(cutículas).
Para prevenir los uñeros:
Retire con suavidad la a encarnada procediendo por eta-
pas y manteniendo correctamente la posición de la mano y
del aparato (posición en frente de la a: ase Figura a
continuación).
Cono zafiro con relieve espiral
Elimine las durezas, los callos y las callosida-
des con total suavidad.
Pase el cono por toda la superficie afectada y
repita la operación varios as después hasta
que desaparezcan completamente.
Cono pulidor en fieltro
Para alisar los bordes de las as y pulir la
superficie de las as al tiempo que se elimi-
nan las imperfecciones.
Además, al hacer un masaje frecuente a las
as con el disco pulidor en fieltro, éstas se vuel-
ven más flexibles y bellas.
Tambn obtendrá unas as con mayor brillo.
NOT-MP7011F0:1800115793 MP7011 14/08/09 12:14 Page 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Rowenta MANEIS Manuale del proprietario

Tipo
Manuale del proprietario